PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 57-70
Article title

Monitoring strategii regionalnych na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Content
Title variants
EN
Monitoring of Regional Strategies on the Example of the Masovian Province Development Strategy Till the Year 2030 Named Innovative Masovia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W celu należytej kontroli efektywności realizacji celów strategicznych zawartych w strategiach rozwoju regionalnego wykorzystuje się monitoring, który pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące skuteczność wdrażanych przedsięwzięć. Obowiązek monitorowania strategii regionalnych wynika z zapisów ustawy o samorządzie województwa, która zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4a wskazuje, że do Zarządu Województwa należy monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego. Istotnym aspektem monitoringu strategii jest zaangażowanie w ten proces instytucji realizujących różne funkcje publiczne, a jego prawidłowy przebieg uzależniony jest od właściwie dobranych wskaźników. Dla efektywnej realizacji działań podejmowanych przez władze wojewódzkie konieczne staje się zatem opracowanie systemu, który dostarczałby informacji o skuteczności i słuszności prowadzonej polityki rozwoju. Zarządzanie rozwojem, w którym kładzie się nacisk na pomiar osiągnięć jest częścią good governance i zapewnia odpowiednią jakość wdrażania dokumentu i skuteczność realizowanej polityki. Artykuł ma charakter studium przypadku, a przy uwzględnieniu ważności i aktualności problematyki jego celem jest prezentacja systemu pomiaru i realizacji celów zawartych w Strategii Województwa Mazowieckiego, a także popularyzacja zastosowanych rozwiązań umożliwiających aktualną ocenę, a tym samym dających możliwość reagowania na występujące trudności oraz poprawę jakości implementacji.
EN
For the purpose of a proper control of effectiveness of achievement of the strategical goals contained in the strategies of regional development there is used monitoring which plays the control functions and the ones verifying effectiveness of the measures being implemented. The obligation to monitor the regional strategies issues from the provisions of the Act on Voivodship Government, which, pursuant to Art. 41(2)(4a), indicates that the Voivodship Executive Board’s duty comprises monitoring and analysing the development processes by area as well as strategy of voivodship development, regional operational programmes, developmental programmes and the programmes serving implementation of the partnership agreement as regards the cohesion policy and the territorial contract. An important aspect of monitoring is involvement in this process of the institutions fulfilling various public functions and its correct course depends on the properly selected indicators. Therefore, for an effective implementation of the measures taken by provincial authorities there becomes necessary development of the system that would have provided information on effectiveness and correctness of the carried out developmental policy. Development management, where the measurement of achievements is emphasised, is a part of good governance and ensures an adequate quality of implementation of the document and efficiency of the policy carried out. The article is of the nature of case study and, while taking into account the validity and topicality of the problems, its aim is to present the system of measurement and implementation of the goals contained in the Strategy for Masovian Voivodship as well as to popularise the applied solutions enabling the topical evaluation thus enabling reaction to the occurring difficulties and improvement of the quality of implementation.
Contributors
References
 • Bober J. (2017), Monitoring strategii województwa, http://www.statsoft.pl/Czytelnia [dostęp: 15.02.2017].
 • Czochański J.T. (2013), Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne, Warszawa.
 • Dolnicki B. (2012), Ustawa o samorządzie województwa – komentarz, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A. (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kamińska-Szmaj I. (2001), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 • Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 Raport (2016), MBPR, Warszawa.
 • Ney B., Kozubek E., Poławski Z.F., Sambura A. (2012), Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, Raport końcowy z projektu badawczego, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • Olejniczak K. (2012), Zarządzanie strategiczne rozwojem. Ewaluacja Planowanie strategiczne. Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym, (w:) Górniak J., Mazur S., Zarządzanie strategiczne Rozwojem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności Województwa Mazowieckiego wraz ze słownikiem pojęć (2013), Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze (2013), Warszawa.
 • Teoria i praktyka zasad ewaluacji interwencji publicznych (2008), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Zasady Monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 Raport (2015), MBPR, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b378c1ce-14ee-418f-a7d2-da92c4f9c835
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.