PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 67-82
Article title

Wanda Wyrobkowa-Pawłowska: życie jako służba społeczna

Authors
Content
Title variants
EN
Wanda Wyrobkowa-Pawłowska: life as a service to community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wanda Wyrobkowa-Pawłowska – pedagog, działaczka społeczna, uczestniczka konspiracji i tajnego nauczania w czasie II wojny światowej i okupacji, inicjatorka wielu prac naukowych i społecznych okresu PRL oraz III RP, uczennica i jedna z najbliższych współpracownic Heleny Radlińskiej, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce. W artykule przedstawiono główne obszary jej działalności społeczno-naukowej, począwszy od prac badawczych prowadzonych przed rokiem 1939 w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, poprzez powojenną aktywność w Polskim Instytucie Służby Społecznej, a następnie w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, po inicjatywy społeczne i naukowo-wydawnicze lat 1970–1990 XX wieku. Życie i działalność Wandy Wyrobkowej-Pawłowskiej było służbą społeczną, rozumianą jako praca kulturalna, opiekuńcza i socjalna na rzecz dobra wspólnego i dobra każdego człowieka.
EN
Wanda Wyrobkowa-Pawłowska – pedagogue, social activist, participant of an anti-occupation conspiracy and secret teaching during the Second World War. She was also an initiator of numerous scientific and social projects from the communist period and the Third Republic of Poland. She was a student of and one of the closest collaborators of Helena Radlińska, who was the founder of social pedagogy in Poland. The article presents Wyrobkowa-Pawlowska’s main areas of socio-scientific activities, starting from research studies carried out before 1939 in the “Wolna Wszechnica Polska” (Free University Poland) in Warsaw, through post- war activities, implemented within the framework of the Polish Institute of Social Service and the Association of Wolna Wszechnica Polska and closing with social initiatives and scientific-publications of nineteen nineties. The life and activity of W. Wyrobkowa-Pawlowska was a service to community, understood as cultural, social and care work, for the common good and the good of every human being.
Issue
Pages
67-82
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Balińska M.A., (2012), Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości, przedmowa Bronisław Geremek, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Bogusławska A., (1971), W czasie drugiej wojny światowej i potem, „Zeszyty Historyczne”, z. 19.
 • Brodowska H., (1994), Moje spotkania z Profesor Heleną Radlińską i studia pod Jej kierunkiem „Folia Paedagogica et Psychologica”, t. 34.
 • Cwajgenhaft (Pawłowska) W., Radlińska H., (1933–1934), The Influence of Unemployment on the Child, [w:] Children young people and unemployment. A series of enquiries into effects of unemployment on children and young people, Genève.
 • Czapska M., (1971), Rozmowy, „Zeszyty Historyczne”, z. 19.
 • Gładkowska M. i in. (red.), (1993), Słownik biograficzny pracowników społecznych, „Un-O”, Warszawa.
 • Gładkowska M. i in. (red.), (1995), Opieka społeczna w Warszawie 1923–1947, Interart, Warszawa.
 • Kawula S., (1996), Studia z pedagogiki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.
 • Leinwand A., (1987), Tadeusz Szturm de Sztrem, PWN, Warszawa.
 • Lepalczyk I., (2003), Wśród ludzi i książek, Wydawnictwo WiNG, Łódź.
 • Lepalczyk I., Skibińska W., (1974), Helena Radlińska. Kalendarium życia i pracy, „Roczniki Biblioteczne”, R. XVIII, z. 1–2.
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.), (2000), Leksykon PWN. Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Okoń W., (2007), Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 10 uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Olszakowska-Glazer Z., Wyrobkowa-Pawłowska W., Trajner F., (2007), Mały skrawek wolnej Polski, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.
 • Orzechowska-Sroczyńska S., (1946), Działalność ośrodków opieki w czasie okupacji, „Opiekun Społeczny”, nr 1–2.
 • Radlińska H., (1964), Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Radlińska H., (2014), Życiorys własny/Self Biography, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 • Radlińska H. (red.), (1937), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Reymont S., (1987), Początki organizacji „Racławice”, „Więź”, nr 5–6.
 • Reymont S., (1994/1995), Na Opaczewskiej i później. Spotkania z Babcią, [w:]
 • Helena Radlińska – człowiek i wychowawca, Lepalczyk I., Wasilewska B. (red.), TWWP, Warszawa.
 • Szot B., (2002), Dwa światy Radlińskiej. Współpraca prof. Heleny Radlińskiej ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK w Warszawie w latach 1939–1945, AWH, Milanówek.
 • Szubert E., (1966), Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Geneza – rozwój – perspektywy. Materiały i studia, TWWP, Warszawa.
 • Theiss W., (1987), „Wobec nowych potrzeb życia”. Zjazd Pedagogów Społecznych w 1957 r., „Praca Socjalna”, nr 4.
 • Theiss W., (1997a), Radlińska, wyd. 2, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Theiss W. (red.), (1997b), Listy o pedagogice społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Theiss W., (2007), Uziembło Adam Olgierd, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, Pilch T. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Theiss W. (oprac.), (2014), Listy Bogdana Suchodolskiego do Heleny Radlińskiej (1945–1948),[w:] Bogdan Suchodolski – osoba i czyn, Wojnar I. (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
 • Wojtczak L., (1974), Bibliografia Heleny Radlińskiej, „Roczniki Biblioteczne”, R. XVIII, z. 1–2.
 • Wyrobek-Pawłowska W., (1969), Ruch jako czynnik wychowawczy w polskich i obcych badaniach, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Wyrobkowa-Pawłowska W., (1981), Z dziejów kształcenia pracowników społeczno-oświatowych wsi, [w:] Problem kształcenia pracowników społecznych, Lepalczyk I. (red.), TWWP, Warszawa.
 • Wyrobkowa-Pawłowska W. (oprac.), (1997), Listy H. Radlińskiej i Wandy Wyrobkowej-Pawłowskiej z lat 1945–1954, [w:] Listy o pedagogice społecznej, Theiss W. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Wyrobkowa-Pawłowska W. (i in.), (1975), Miejska służba opieki społecznej Warszawy w latach wojny i okupacji, „Studia Warszawskie. Warszawa lat wojny i okupacji”, z. 4.
 • Wyrobkowa-Pawłowska W., (b.d.), Życiorys własny, maszynopis, ss. 5, w zbiorach autora.Żarnecka Z., (1994), W Domu Sióstr Urszulanek, „Folia Paedagogica et Psychologica”, t. 34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b37bde90-337c-48bd-91c3-55e9eb0ed175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.