PL EN


2018 | 538 | 183-193
Article title

Ważność cech oferty dla klienta w obszarze jakości w ocenie spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
The importance of features of the offer for the customer in the area of quality in the assessment of dairy cooperatives from the Świętokrzyskie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tworzenie wartości dla klienta odbywa się na wielu płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest jakość, która pozwala dostosowywać się do wymagań klientów, utrzymywać dotychczasowych i zdobywać nowych. Wynikiem tych działań ma być postrzeganie produktów lub usług przez klientów jako dających relatywnie wyższą wartość. Celem artykułu jest określenie ważności cech oferty w obszarze jakości dla poszczególnych klientów w oparciu o ocenę dokonaną przez przedstawicieli kierownictwa spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego. Określono cechy oferty ważne dla poszczególnych grup klientów, tj. konsumentów, przedsiębiorstw – użytkowników (gastronomii), hurtowników, sklepów spożywczych detalicznych niezależnych, wielkich i lokalnych sieci handlowych, agentów pośredniczących w handlu żywnością, innych mleczarni oraz pozostałych nabywców. Analiza wyników badań pokazała, że spółdzielnie różnie oceniły ważność cech oferty dla poszczególnych grup klientów.
EN
The value creation for the customer takes place on many levels of the company’s activity. One of them is quality that allows through appropriate actions to adapt to the customers’ requirements, keep existing and gain new clients. The result of activities in the area of quality is to perceive products or services by clients as giving a relatively higher value. The purpose of the article is to determine the validity of the offer features in the area of quality for individual customers on the basis of the assessment made by the representatives of the top managers of dairy cooperatives from the Świętokrzyskie Voivodeship. On the basis of the results of the research, the features of the offer important for individual groups of clients were defined. The analysis of the research results showed that cooperatives assessed the validity of features of the offer differently for particular groups of clients.
Contributors
References
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Cyrek P., Grzybek M., Makarski S., 2016, Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., 2006, Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Dobiegała-Korona B., Krzepicka A.K., 2012, Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialny marketing, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 735, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55, s. 557-568.
 • Griffin R.W., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Kall J., Sojkin B. (red.), 2006, Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kotler P., 2005, Marketing, Rebis, Poznań.
 • Lisiecka K., 1993, Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice. PN-EN ISO 9000:2015-10.
 • Skrzypek E., 2006, Klient jako współtwórca poziomu jakości w organizacji, [w:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Sojkin B. (red.), 2003, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 • Szczepańska K., 1998, Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM, ALFA-WERO, Warszawa.
 • Toruński J. (red.), 2009, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce.
 • Waters D., 2001, Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b383b41e-d82d-4a7b-91a0-92cdf092b4d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.