PL EN


2015 | 15 | 333-352
Article title

Problem koncepcji teologicznej: wiara teologa i wiara Ecclesiae Christi. Czy możliwy jest ekumeniczny dialog w kwestii locus theologicus?

Authors
Content
Title variants
EN
The Problem of Theological Conception: the Faith of the Theologian and the Faith of the Ecclesiae Christi
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the context of the upcoming celebration of the 500th anniversary of the Reformation and modern epistemological dilemmas of the present postmodernity, the author shall submit the question of the reality of ecumenical dialogue. How far, basing on the state of scientific knowledge concerning medieval Christendom, the University and the scholastic method, the influence of oriental Hellenistic culture on the education of the ideological foundations of modernity and based on new discoveries on Aquinas concept of theology and historical-critical method, the Churches of the ecumenical dialogue are able to verify the foundation of Martin Luther’s theological position and make real progress in theology? Are they able to make progress in ecumenical dialogue in the imperative of diagnosis of the theologian faith in the faith of the Church of Christ and the Church of the Holy Spirit?
PL
W kontekście nadchodzących obchodów 500-lecia reformacji i współczesnych dylematów epistemologicznych obecnej postmoderności autor przedkłada kwestię realiów dialogu ekumenicznego. Na ile w oparciu o stan wiedzy naukowej dotyczącej mediewalnej Christianitas, Uniwersytetu i metody scholastycznej, wpływu orientalnej kultury hellenistycznej na wykształcenie się zrębów ideowych nowożytności oraz w oparciu nowe odkrycia w sprawie Akwinatowej koncepcji teologii i metody historyczno-krytycznej Kościoły dialogu ekumenicznego są w stanie zweryfikować fundacyjne stanowisko teologiczne Marcina Lutra i poczynić realny postęp teologiczny? Na ile są w stanie poczynić postęp w ekumenicznym dialogu w imperatywie rozpoznania wiary teologa w wierze Kościoła Chrystusa i Kościoła Ducha Świętego?
Year
Volume
15
Pages
333-352
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny UAM
References
 • Benedykt XVI, Przemówienie na uniwersytecie w Ratyzbonie, 12 września 2006 roku, w: T. Rowland, Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, tłum. A. Gomola, Kraków 2010.
 • Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa 1986.
 • Chaunu P., Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250–1550) [Histoire religieuse et système de civilisation. La Crise de la chrétienté. L’Éclatement (1250–1550)], tłum. J. Grosfeld, Warszawa 1989.
 • Chenu M.-D., Święty Tomasz z Akwinu i teologia, tłum. A. Ziernicki, W. Szymona, Kraków 1997.
 • Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1999.
 • Greshake G., Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 2009.
 • Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
 • Lubac H. de, Surnaturel, Paris 1946.
 • Moltmann J., Gott in der Schöpfung, München 1985.
 • Popper K.R., Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, tłum. A. Chmielewski, Kraków 1997.
 • Popper K.R., Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, tłum. A. Chmielewski, Kraków 1996.
 • Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, tłum. G. Sowiński, Kraków 1997.
 • Ratzinger J., Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2009.
 • Ratzinger J., Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2009.
 • Saranyana J.I., Illianes J.L., Historia teologii, tłum. P. Rak, Kraków 1997.
 • Swieżawski S., Rozum i tajemnica, Kraków 1960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b38d22d1-3916-4265-a9fd-a8c48e0be74d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.