PL EN


2014 | 5 (352) | 254-269
Article title

Od pomysłu do przemysłu, czyli jak wyprodukować innowację?

Content
Title variants
EN
From the Idea to the Industry, or How to Produce an Innovation
RU
От идеи до ее воплощения в практику, или как произвести инновацию
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie czynników oraz zależności (mechanizmów) występujących na drodze przekształcania pomysłu w produkt rynkowy (innowację). Podejście badawcze: w artykule wykorzystano metodę desk research, czyli badania istniejących dostępnych danych, pochodzących z różnych źródeł (źródeł zastanych). Do analizy tych danych zastosowano podejście systemowe, uwzględniające holistyczny punkt widzenia na problematykę powstawania innowacji. Analizowano tryb sprawczy, tj. taki, w którym dominują treści związane z procesem realizacji oraz interpretacje proceduralne, a kryterium ocen stanowi perspektywa efektywności. Główne wyniki badań: na podstawie przeprowadzonych analiz zbudowano system opisujący organizację działań przy tworzeniu innowacji. System ten przeanalizowano w trzech różnych wymiarach; statycznym, strukturalnym oraz procesowym. Dla każdego procesu produkcji ważne są bowiem trzy aspekty: rodzaj składników, ich struktura oraz proces łączenia. Implikacje praktyczne: przedstawiony opis jest ujęciem metodycznym, ma znaczenie ogólne. Może być więc wykorzystany w każdym dowolnym przedsięwzięciu, związanym z wdrażanie wynalazku do praktyki. Omówiono dwie podstawowe zasady postępowania w tym względzie: 1) „pchania” wynalazku przez naukę do przemysłu oraz 2) „zasysania” wynalazku od nauki przez przemysł. Wskazano w tym zakresie na istotne przewartościowania, dotyczące wspomagania finansowego wynalazków przez krajowe programy pomocowe.
EN
An aim of considerations is to present the factors and dependences (mechanisms) occurring in the way of transformation of the idea into the market product (innovation). Research approach: in his article, the author used the method of desk research, i.e. examination of the existing available data originating from various sources (legacy sources). For the purpose of analysis of those data there was applied the systems approach taking into account the holistic point of view of the problems of innovation emergence. There was analysed the causative way, i.e. such where there prevail the contents connected with the process of implementation and procedural interpretations, while the criterion of assessments is the perspective of effectiveness. Main research findings: based on the carried out analyses there was built the system describing the organisation of actions in the course of creating innovations. The system was analysed in the three main dimensions: static, structural and procedural, as for each of the production process important are the three aspects: type of components, their structure and the process of joining. Practical implications: the presented description is a methodological approach and is of a general importance. Therefore, it may be used in whatever venture connected with implementation of the invention into the practice. There are discussed the two main rules of conduct in this respect: (1) pushing the invention by science to the industry, and (2) induction of the invention from science by the industry. The author indicated in this respect crucial revaluations concerning financing support of inventions by the national aid programmes.
RU
Цель рассуждений – представить факторы и зависимости (механизмы), выступающие на пути преобразования идеи в рыночный продукт (инновацию). Исследовательский подход: в статье использовали метод кабинетных исследований, т.е. изучения существующих доступных данных, происходящих из разных источников (уже существующих источников). Для анализа этих данных применили системный подход, учитывающий холистическую точку зрения в отношении проблематики возникновения инноваций. Анализирова- ли каузативный порядок, т.е. такой, в котором преобладает содержание, связанное с процессом реализации, а также процедурные толкования, критерием же оценок является перспектива эффективности. Основные результаты исследований: на основе проведенных анализов построили систему, описывающую организацию действий при создании ин- новаций. Эту систему проанализировали в трех разных измерениях: статичном, структурном и процессовом, ибо для каждого процесса производства важны три аспекта: вид компонентов, их структура и процесс объединения. Практические импликации: представленное описание – методический подход, и он имеет общее значение. Следовательно, он может быть использован в любом мероприятии, связанном с внедрением изобретения в практику. Обсудили два основных принципа поведения в этом отношении: 1) выталки- вания изобретения наукой в промышленность и 2) засасывания изобретения от науки промышленностью. В этом отношении указали существенные переоценки, касающиеся финансовой поддержки изобретений национальными программами оказания помощи.
Year
Issue
Pages
254-269
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
References
 • Adamkiewicz W. (red.) (1983), Badania i ocena niezawodności maszyny w systemie transportowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Białek A., Piotrowiak T. (2013), Jak wygląda proces badawczy wdrażanie wynalazków do produkcji w firmie Toshiba?, http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/pliki/BialekPiotrowiakToshiba%20innowacje.pdf [dostęp: 20.12.2013].
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Giza Polish Ventures (2013), Zrozumieć wynalazcę − wirtualna podróż z naukowcem planującym założyć spin off.
 • Hołub-Iwan J. (2013), Metody komercjalizacji innowacji jako narzędzie do projektowania usług parków technologicznych, http://ww.pi.gov.pl/PARPfiles/file/OIB/Benchmarking_parkow... [dostęp: 22.12.2013].
 • Klincewicz K. (2010), Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Łobejko S., Sosnowska A. (red.) (2013), Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa.
 • Mruk H., Rutkowski I.P. (1994), Strategia produktu, PWE Warszawa.
 • Niedzielski P., Rychlik K.(2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nęcka E. (1993), Twórczość w przedsiębiorstwie i organizacji, (w:) Sedlak K. (red.), Strategie w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Oslo Manual (1997), Podręcznik Oslo, OECD/EUROSTAT.
 • Pabis S. (2007), Metodologia nauk empirycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Parteka T., Kasprzak P. (red.) (2006), Innowacje – co to jest?, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (2014), http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977 [dostęp: 29.03.2014].
 • Rosnay J. (1982), Makroskop. Próba wizji globalnej, PIW, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Szumilak J. (red.) (2007), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP, http://www.gpventures.pl [dostęp: 20.05.2014].
 • Waters D.(2001), Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wierzyński W. (2012), Innowacyjność w fińskim stylu, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter [dostęp 20.03.2014].
 • Woeppel M.J.(2009), Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie produkcyjnej, MINT Books, Warszawa.
 • Wojtczuk-Turek A. (2010), Organizacyjne i kompetencyjne predykatory zachowań innowacyjnych − analizy empiryczne, „Współczesne Zarządzanie” nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b38fb494-e002-4e4c-9472-b04a4e7a89be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.