PL EN


2017 | 50 | 64-73
Article title

Innowacje jako narzędzia rozwoju zrównoważonego

Content
Title variants
EN
Innovation as a tool for sustainable development
RU
Инновации как инструмент устойчивого развития
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój gospodarczy nawet w gospodarce opartej na wiedzy i innowacyjności odbywa się kosztem środowiska przyrodniczego i jego walorów. Stąd konieczne są działania zmierzające do ograniczania jego degradacji. Działania takie są podejmowane poprzez wdrażanie założeń rozwoju zrównoważonego do praktyki gospodarczej, ale również mogą być elementem strategii innowacyjnej państwa czy też przedsiębiorstwa. Innowacje pełnią więc ważne funkcje nie tylko o charakterze ekonomicznym i techniczno-produkcyjnym, ale także społecznym i ekologicznym. Pomiędzy polityką ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju) a polityką innowacyjną i rozwoju gospodarczego nie ma sprzeczności. Przeciwnie, przestrzeganie standardów ekologicznych oraz respektowanie zasad rozwoju zrównoważonego może być bodźcem do modernizacji gospodarki i przedsiębiorstw. Sprzyja to innowacyjności, zmuszając do poszukiwania nowych, efektywniejszych rozwiązań wytwórczych, co z kolei podnosi konkurencyjność między przedsiębiorstwami zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Oznacza to, że potrzeba ochrony środowiska i założenia rozwoju zrównoważonego są nośnikiem postępu technicznego i innowacyjności. Choć innowacje, a zwłaszcza ekoinnowacje, są ważną determinantą rozwoju gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów naturalnych, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, to ich wprowadzanie do praktyki gospodarczej jest przedsięwzięciem trudnym, wymagającym rozwiązań systemowych, odpowiedniej polityki i właściwych bodźców. W naszym kraju subsydiowanie podmiotów wdrażających innowacje dotychczas miało charakter ograniczony i opierało się przede wszystkim na funduszach strukturalnych z UE. W przyszłości udział bezzwrotnej pomocy ze środków publicznych w finansowaniu innowacji będzie się zmniejszał na rzecz dofinansowania o charakterze zwrotnym z funduszy inwestycyjnych.
EN
Economic development even in an economy based on knowledge and innovation, functions at the expense of the natural environment and its qualities. Therefore, action is needed to reduce and even prevent the formation of negative externalities associated with economic changes. Such activities are undertaken in the process of implementing the concept of sustainable development, but also can be part of the innovation strategy of the state or a company. Innovations therefore serve important functions not only of economic and technical production character, but also social and environmental. Between environmental policy and sustainable development (eco-development) and innovation policy and economic development, there is no contradiction. On the contrary, compliance with environmental standards and respect for the principles of sustainable development can be a stimulus to the modernization of the economy and businesses. This promotes innovation, forcing them to seek new and more effective solutions to manufacturing, which in turn increases the competition between firms in both domestic and foreign markets. This means that the need to protect the environment and assumptions of the concept of sustainable development are carriers of technological progress and innovation. Although innovations, particularly eco-innovations are an important determinant of economic growth effectively using natural resources, greener and more competitive, their introduction to business practice is difficult, demanding system solutions, appropriate policies and appropriate incentives, especially financial ones. In our country, subsidizing entities implementing innovations so far has been of a limited character and based primarily on EU funds. In the future, the share of non-repayable assistance from public funds in the financing of innovation will be reduced in favor of a grant of a return of investment funds character.
Year
Volume
50
Pages
64-73
Physical description
Contributors
References
 • Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A. (red.), 2010, Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Ekoinnowacje. Klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf (7.04.2016).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, Dz. Urz. UE 2010, L 334/17.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, 2010, GUS, Szczecin, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf (27.04.2016).
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, 2012, GUS, Szczecin, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_dzialanosc_innowacyjna_2009-2011.pdf (27.04.2016).
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, 2015, GUS, Szczecin, http:///C:/Users/UE%20Krak%C3%B3w/Downloads/dzialalnosc_innowacyjna_przedsiebiorstw_w_latach_2012-2014.pdf (14.04.2016).
 • Górka K., 2010, Kwestie terminologiczne w ewolucji polityki ekologicznej [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Wyd. Fundacji UE w Krakowie, Kraków.
 • Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, http://www.rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Podrecznik_OSLO.pdf (7.04.2016).
 • Rocznik statystyczny przemysłu, 2015, GUS, Warszawa.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020”, 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P. (red.), 2015, Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3981175-99d7-4f07-986e-5e4d5bb4bfad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.