PL EN


2018 | 1(94) | 21-33
Article title

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ewolucja i kierunki przemian

Title variants
EN
Civil liability insurance – evolution and directions of changes
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autorka przedstawia ewolucję odpowiedzialności cywilnej oraz powiązanych z nią ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC). Dowodzi, że im szybciej rozwija się odpowiedzialność cywilna, tym dynamiczniej rozwijają się ubezpieczenia OC. Rosnące ryzyko powstania odpowiedzialności odszkodowawczej oznacza bowiem dla wielu sprawców trudności w udźwignięciu materialnego ciężaru jej naprawienia. Aby tego uniknąć, podmioty narażone na ryzyko jej powstania zawierają umowy ubezpieczenia OC, a ubezpieczyciele opracowują ogólne warunki kolejnych typów ubezpieczeń. Obecnie istnieje też zasadnicze pytanie, kto powinien ponieść ciężar szkody doznanej przez jednostkę: sam poszkodowany, sprawca szkody czy też społeczeństwo. Z drugiej strony, rośnie świadomość poszkodowanych oraz wysokość zgłaszanych przez nich roszczeń odszkodowawczych. Wydłuża się jednak droga postępowania cywilnego, powstają kolejne trudności dowodowe. Wszystko to powoduje, że zgłaszane są różne koncepcje: tzw. błędnego koła, psychologicznego efektu OC czy też w końcu zmierzchu klasycznej odpowiedzialności cywilnej. Niektórzy autorzy dowodzą bowiem, że odpowiedzialność cywilna zostanie zastąpiona gwarancyjno-repartycyjną odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
EN
The author presents the evolution of civil liability and civil liability insurances connected therewith. The author argues that the faster civil liability develops, the more dynamically civil liability insurances develop. Increasing risk of liability for damage means for many perpetrators difficulties in bearing financial burdens of its remedying. In order to avoid this, prospective perpetrators of damage conclude civil liability agreements, and insurers develop general terms and conditions of further types of insurance. Currently, there is a fundamental question who should bear the burden of damage suffered by an entity: the injured party itself, the perpetrator of the damage or the society. On the other hand, injured parties have much greater awareness, and the amounts of the compensation claimed are on the increase. However, judicial civil proceedings are becoming excessively lengthy and further difficulties related to evidence arise. All of this leads to a situation in which various concepts are being elaborated: so-called vicious circle, psychological effect of civil liability, or even the twilight of civil liability. Some authors argue that civil liability will be replaced with the mutual insurance liability of the insurer
Year
Volume
Pages
21-33
Physical description
Contributors
  • dr Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b39e84f6-603f-4f00-8ce7-aad1f77d5aab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.