PL EN


2013 | 1 (53) | 21-36
Article title

Zasada ne bis in idem w kontekście ekstradycji

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The ne bis in idem Principle in the Context of Extradition
RU
Принцип nebisinidem в контексте екстрадиции
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o zasadzie ne bis in idem w ujęciu negatywnej przesłanki ekstradycyjnej. Zawiera rozważania dotyczące pojęcia, istoty i zakresu zasady ne bis in idem. Przedstawia występujące w doktrynie wątpliwości interpretacyjne dotyczące terminu „prawomocny wyrok” i reprezentatywne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które precyzują zarówno pojęcie „prawomocnego wyroku” jak i „tożsamości czynu”. Zawiera także analizę podstaw prawnych ekstradycji, w których zasada ne bis in idem występuje w roli przesłanki jej niedopuszczalności o charakterze obligatoryjnym bądź fakultatywnym.
EN
This paper discusses the principle of ne bis in idem principle in terms of negative evidence of extradition. It includes a discussion on the concept, essence and scope of the ne bis in idem principle. It presents common questions of interpretation of the term "final judgment" and representative judgments of the Court of Justice of the European Union, which specify both the term "final judgment" and "identity of action." It also includes an analysis of the legal basis for extradition, in which the principle of ne bis in idem is acting as mandatory or voluntary grounds for its inadmissibility.
RU
В данной статье обсуждается принципnebisinidem с точки зрения отрицательной предпосылкы дляекстрадиции. Cтатья включает обсуждение понятия, сути и сферы принципа nebisinidem. Представляет общие вопросы в доктрине, которые касаются понятия „окончательное решение” и представительные решения Судa Европейского Союза, которые уточняют термин „окончательное решение” и „тождество действия”. Включает тоже анализ правовых оснований для екстрадиции, в которых принцип nebisinidem действует в качестве предпосылкы для ee недопустимости об облигаторным или факультативным характере.
Publisher
Year
Issue
Pages
21-36
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3a8805d-0dac-4db3-b634-a159bfb591f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.