PL EN


2017 | 13/2017 | 83-104
Article title

The Spirituality of Prisoners

Content
Title variants
PL
Duchowość osób odbywających karę pozbawienia wolności
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Showing the specificity of the spiritual life of persons serving a penalty of imprisonment was a purpose of research. Analysis of findings confirmed that persons serving a penalty of imprisonment were characterized significantly more limited spiritual life, than the control group, consisted persons with no criminal record. And so sentenced persons in the significantly shorter rank are expanding the own awareness, more rarely seek the meaning of surrounding reality, are drawing fewer spiritual experiences indeed from doing good, are less sensitive for the art, are also less sensitive to the outside and internal beauty which are connected with moral elections.
PL
Autorzy prezentują wyniki badań, których celem było ukazanie specyfiki życia duchowego osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ich analiza potwierdziła, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności charakteryzują się statystycznie istotnie uboższym życiem duchowym, aniżeli grupa kontrolna, którą stanowiły osoby niekarane. Osoby skazane w istotnie mniejszym stopniu poszerzają własną świadomość, rzadziej poszukują sensu otaczającej rzeczywistości, czerpią istotnie mniej przeżyć duchowych z czynienia dobra, są mniej wrażliwe na sztukę oraz na piękno zewnętrzne i wewnętrzne, co związane jest z wyborami moralnymi.
Year
Issue
Pages
83-104
Physical description
Dates
published
2017-07-28
Contributors
References
 • Cieślak R., 1994, Postawy religijne skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] Kierunki działań profilaktycznych, (red.) Z.B. Gaś, Lublin.
 • Heszen-Niejodek I., Gruszczyńska E., 2004, Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar, „Przegląd Psychologiczny”, 47, 1.
 • Hornowska E., 2010, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Jarosz M., 2010, Pojęcie duchowości w psychologii, „Studia z Psychologii w KUL”, 16.
 • Lawshe C., 1975, A quantitative approach to content validity, „Personel Psychology”, 28.
 • Nowacki Z., 2012, Wielowymiarowe znaczenie pracy duszpasterskiej na rzecz osób pozbawionych wolności. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 76–77.
 • Piotrowski J., Skrzypińska K., Żemojtel-Piotrowska M., 2013, Skala transcendencji duchowej. Konstrukcja i walidacja, „Roczniki Psychologiczne”, t. 16, nr 3.
 • Popielski K., 1994, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 • Romanowicz W., Tomczyszyn D., 2015, Stosunek do religii osób odbywających karę pozbawienia wolności a miejsce religii we współczesnym świecie, „Rozprawy Społeczne”, t. 9, nr 3.
 • Sakowicz T., 2007, Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinach więźniów, [w:] Dziadkowie, rodzice, dzieci. Zaburzenia transmisji międzypokoleniowej, (red.) K. Gąsior, E. Lisowska, S. Cudak, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, t. 2 serii: Rodzina–pokolenia–przekazy, Kielce.
 • Sakowicz T., 2009, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Skowroński B., Bartoszewski J. (w druku), Skala duchowości – opis konstrukcji i właściwości psychometryczne.
 • Skrzypińska K., Karasiewicz K., 2012, Granice duchowości – perspektywa pierwsza, „Roczniki Psychologiczne”, t. 15, nr 1.
 • Socha P., 2000, Duchowy rozwój człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Spielberger C.D., Reheiser E.C., 2009 Assessment of Emotions: Anxiety, Anger, Depression, and Curiosity, „Applied Psychology: Health and Well-Being”, Vol. 1, Issue 3.
 • Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., 2007, Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna), [w:] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (red.) J. Patkiewicz, Wydawnictwo TWK, Wrocław.
 • Śliwak J., Bartczuk R., 2011a, Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny, [w:] Psychologiczny pomiar religijności, (red.) M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Śliwak J., Bartczuk R., 2011b, Skala relacji religijnych – Przeżywane Relacje do Boga D. Hutsenauta, [w:] Psychologiczny pomiar religijności, (red.) M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Urbanek A., 2007, Miejsce aktywności religijnej więźniów w teleologii pedagogiki resocjalizacyjnej: na podstawie badań prowadzonych w wybranych zakładach karnych, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 2.
 • Vaughan F., 1991, Spiritual issues in psychotherapy, „Journal of Transpersonal Psychology”, nr 23.
 • Zaręba S.H., 2003, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998), „Studia Socjologiczno-Religijne”, nr 22, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa.
 • Zinnbauer B. J., Pargament K. I., 2005, Religiousness and spirituality, [w:] The handbook of the psychology of religion and spirituality, (red.) R.F. Paloutzian, C.L. Park, Guilford Press, New York.
 • Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D., 2006, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, polska adaptacja. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3bac63a-4457-4172-9d1c-42f9e966860e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.