PL EN


2018 | 45 | 11-12(536-537) | 2-9
Article title

KULTURA CZY GOSPDOARKA? OBAWY PALAKÓW PRZED IMIGRACJĄ I IMIGRANTAMI NA TLE INNYCH SPOŁECZEŃSTW EUROPEJSKICH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
CULTURE OR ECONOMY? FEARS OF POLES AGAINST IMMIGRANTS IN COMPARISON WITH OTHER EUROPEAN SOCIETIES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The European migration crisis of 2015 divided both Europe and European societies in terms of accepting refugees and economic migrants from non-European cultures. The impact of immigrants on the domestic economy and culture was a contentious issue in public debate. Based on data from the European Social Survey 2002–2016, we show how Poles and other Europeans evaluated the impact of immigration on their native economy and culture. Next, we analyze the attitudes of Poles towards migrants from different cultural areas, poorer countries and economic migrants with different levels of professional qualifications. We conclude that Poland is in line with the European model, according to which the significance of immigration for the culture of the host country is evaluated more positively than the significance of immigration for the economy of the country, and attitudes towards immigrants of the same race or ethnic group are more open than attitudes towards immigrants of a different race or ethnic group. Comparison of ESS data from 2002–2016 allows us to see the stability of attitudes of Poles towards immigrants until 2014 and a clear change in these attitudes towards negative attitudes from 2014. According to the authors, the radical change in the attitudes of Poles from 2014 results from the moral panic spreading by the media and politicians around the refugees who show immigrants as a threat to social, cultural and economic security.
PL
Europejski kryzys migracyjny z 2015 r. podzielił zarówno Europę, jak i europejskie społeczeństwa w kwestii przyjmowania uchodźców i migrantów ekonomicznych z kultur pozaeuropejskich. Kwestią sporną była ocena wpływu imigrantów na stan rodzimej gospodarki i kultury. Na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego z lat 2002–2016, pokazujemy, jak Polacy i inni Europejczycy oceniali wpływ imigracji na rodzimą gospodarkę i kulturę. Następne analizujemy postawy Polaków wobec migrantów z różnych obszarów kulturowych, z krajów biedniejszych oraz migrantów ekonomicznych o różnym poziomie kwalifikacji zawodowych. Konkludujemy, że Polska wpisuje się w ogólnoeuropejski wzór, zgodnie z którym znaczenie imigracji dla kultury kraju przyjmującego jest oceniane bardziej pozytywnie niż znaczenie imigracji dla gospodarki kraju, a postawy wobec imigrantów tej samej rasy lub grupy etnicznej są bardziej otwarte niż postawy wobec imigrantów innej rasy i grupy etnicznej. Porównanie danych ESS z lat 2002–2016 pozwala dostrzec stabilność postaw Polaków wobec imigrantów do 2014 r. i wyraźną zmianę tych postaw na negatywne, począwszy od 2014 r. Radykalna zmiana w postawach Polaków od 2014 r. wynika, zdaniem autorek, z szerzonej przez media i polityków paniki moralnej wokół uchodźców ukazującej imigrantów jako zagrażających bezpieczeństwu społecznemu, kulturowemu i ekonomicznemu.
Year
Volume
45
Pages
2-9
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
References
 • Andrejuk K. (2016), Opinie o kryteriach przyjmowania imigrantów oraz ich wpływie na społeczeństwa przyjmujące w krajach jednolitych kulturowo i wielokulturowych, w: P. B. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2015, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 48–60.
 • Bobo L. (1983), Whites’ Opposition to Busing: Symbolic Racism or Realistic Group Conflict?, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. No. 45, s. 1196–1210.
 • Bonacich E. (1972), A Theory of Ethnic Antagonism: The Split Labor Market, „American Sociological Review”, No. 37, s. 447–559.
 • Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Connor Ph., Krogstad J. M. (2016), Immigrant share of population jumps in some European countries, Pew Research Center, June 15.
 • Baldwin-Edwards M., Schain M., eds. (1994), The Politics of Immigration in Western Europe, Frank Class, Portland.
 • Bauman Z. (2016), Obcy u naszych drzwi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Citrin J., Green D.P., Muste C., Wong C. (1997), Public Opinion toward Immigration Reform the Role of Economic Motivations, „The Journal of Politics”, Vol. 59, No. 3, s. 858–881.
 • Esipova N., Ray J., Pugliese A. (2017), Number of Potential Migrants Worldwide Tops 700 Million, Gallup, https://news.gallup.com/poll/211883/number-potential-migrants-worldwide-tops-700-million.aspx.
 • Gorodzeisky A. (2011), Who Are the Europeans That Europeans Prefer? Economic Conditions and Exclusionary Views toward European Immigrants, „International Journal of Comparative Sociology”, No. 52 (1–2), s. 100–113.
 • Herda D. (2010), How Many Immigrants?, „Public Opinion Quarterly”, Vol. 74, No. 4, s. 674–695.
 • Huntington S. (2001), Zderzenie cywilizacji, tłum. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 • Markaki Y., Longhi S. (2013), What determines attitudes to Immigration in European Countries, An analysis at the regional level, „Migration Studies”, No 1, s. 311–37.
 • Pasamonik B. (2017a), „Malowanie strasznego diabła” – metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce, w: Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, pod red. B. Pasamonik, U. Markowskiej-Manista, Tom 1, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Pasamonik B. (2017b), Moral Panic About Refugees in Poland as a Manifestation of Cultural Transformation, „Multicultural Studies”, nr 1.
 • Runnymede Trust (1997), Islamophobia a Challenge for Us All, Report of the Runnymede Commission on British Muslims and Islamophobia.
 • Sartori Giovanni (2000), Pluralismo, multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multietnica, Rizzoli.
 • Schneider S.L. (2007), Anti-Immigrant Attitudes in Europe: Outgroup Size and Perceived Ethnic Threat, „European Sociological Review”, Vol. 24, No. 1, s. 53–67.
 • Schmidt P. (2018), Economic conditions, group relative deprivation and ethnic threat: A cross-national analysis, prezentacja na konferencji ESS, runda 8, „Poland and its European context: Continuity and Change”, 21 luty, http://www.ifispan.pl/konferencja-poswiecona-prezentacji-wynikow-projektu-europejski-sondaz-spoleczny-ess/
 • Soufan Group (2014), Foreign fighters. An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq. December.
 • Sztabiński P. B., Sztabiński F., red. (2014), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 • Sztabiński P. B., red. (2016), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2015, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 • Thränhardt D. (1996), European Migration from East to West: Present Patterns and Future Directions, „New Community”, Vol. 22, No. 2, s. 227–242.
 • Wood G. (2015), Podbijemy wasz Rzym, połamiemy wasze krzyże, „Gazeta Wyborcza” 21 marca.
 • Wysieńska K. (2014), Opinia publiczna wobec kwestii napływu cudzoziemców, w: Sztabiński P. B., Sztabiński F. (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 48–60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3d48340-a512-4262-8a59-9d6bae6e28aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.