PL EN


2016 | 10 | 1 | 165-175
Article title

Joseph ratzinger’s conception of christological meditation as the heart of faith and theology

Content
Title variants
PL
Josepha Ratzingera koncepcja medytacji chrystologicznej jako centrum wiary i teologii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
PL
Panorama teologii po Soborze Watykańskim II uległa zasadniczym zmianom, które poza treścią sporów i dociekań prowadzonych przez teologów przede wszystkim objęły jej strukturę. W zakresie chrystologii odeszło się od prób podjęcia nowego wykładu objaśniającego tajemnicę unii hipostatycznej oraz innych wiadomości o Chrystusie na rzecz kontrowersyjnych dociekań dotyczących stosunku świadectwa biblijnego do historycznej osoby Jezusa. Odwrócono zatem kierunek właściwy teologii – prawdy o Chrystusie poszukuje się poza Objawieniem. W artykule została dokonana próba apologii medytacji chrystologicznej, dzięki której, według Josepha Ratzingera, „klasyczne formuły Soboru w Chalcedonie występują we właściwym kontekście”. Płaszczyzną refl eksji będzie również chrystologia jako interpretacja modlitwy Jezusa, więzi Syna z Ojcem, która w Misterium Paschalnym staje się centrum wiary Kościoła. Podjęta została próba zbadania problemu współczesnego rozumienia jedności Jezusa historii i Chrystusa wiary oraz odpowiedzi na pytanie o charakter tajemnicy chrystologicznej celebrowanej w liturgii
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
165-175
Physical description
Contributors
References
 • Augustyn, Wyznania, Kraków 2006.
 • Benedict XVI, Encyclical Deus caritas est, AAS 98 (2006), pp. 217–252.
 • Catechism of the Catholic Church, Città del Vaticano 1993.
 • Czaja A., Kościół jako komunia w Duchu Świętym. Koncepcja kardynała Józefa Ratzingera, in: Ratio et relevatio. Z refl eksji fi lozofi czno-teologicznych, ed. J. Cichoń, Opole 1998.
 • The New Jerusalem Bible, New York–London 1985.
 • Nossol A., Wprowadzenie, in: J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 1994, p. 7.
 • Pannenberg W., Grundzüge der Christologie, Gütersloh 1966.
 • Perrone L., Wpływ Dogmatu chalcedońskiego na refl eksję teologiczną między IV a soborem ekumenicznym, in: A. di Berardino, H. Crouzel, P. Grech, E. Osborn, L. Perrone,
 • M. Simonetti, B. Studer, Historia teologii I. Epoka patrystyczna, eds. A. di
 • Berardino, B. Studer, Kraków 2002, pp. 547–616.
 • Pesch R., Das Markusevangelium II, Freiburg 1977.
 • Ratzinger J., Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, München 1954.
 • Ratzinger J., Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über den Dreieinigen Gott, München 1976.
 • Ratzinger J., Theologishe Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, München 1982.
 • Ratzinger J., Schauen auf den Durchbohrten, Einsiedeln 1984.
 • Ratzinger J., Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 1994.
 • Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2002.
 • Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005.
 • Ratzinger J. – Benedykt XVI, Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, Kraków 2006.
 • Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, part 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2012.
 • Second Vatican Council, Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium, AAS 56 (1964), pp. 97–138.
 • Second Vatican Council, Dogmatic Constitution on Divine Revelation Dei verbum, AAS 58 (1966), pp. 817–836.
 • Wójtowicz W., La Chiesa come communio nell’ecclesiologia di Joseph Ratzinger, Roma–Koszalin 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3e29f6f-3baa-48c0-b00b-b5217944fbfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.