PL EN


2006 | 9 | 227-244
Article title

Podmioty prawa do wolności myśli, sumienia i religii w normach prawa międzynarodowego i wspólnotowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z wolności myśli, sumienia i religii są ludzie występujący i działający indywidualnie lub zbiorowo. Prawo to przysługuje każdemu człowiekowi z samego faktu bycia osobą, której przyrodzonym atrybutem jest godność osoby ludzkiej. Z niej właśnie wolność ta wypływa. Jest ona sferą działania ludzkiego, która nie powinna być reglamentowana przez państwo. Błędnym jest uzależnianie posiadania jej od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, czy jakiejkolwiek innej przesłanki. Żaden ustawodawca nie jest w stanie jej stworzyć, ponieważ jej jedynym dysponentem jest tylko człowiek.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • A. Grześkowiak, Fundamenty integracji Europy, w: Kościół i prawo. Podstawy jedności europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 271.
 • A. Łopatka, Konwencja praw dziecka, PiP 1990, nr 3, s. 5-6.
 • A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2001, s. 212.
 • A. Szostek, Prawa człowieka: Podstawa czy wyzwanie dla współczesnego prawa stanowionego?, w: Kultura i prawo. Podstawy jedności europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 127.
 • B. Kempen, Godność człowieka jako idea przewodnia konstytucji w Europie, w: Kultura i prawo. Podstawy jedności europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 223.
 • C. Mik, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, w: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 164.
 • Complak K., O prawidłowe pojmowania godności osoby ludzkiej w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 63.
 • F. Adamski, Głos w dyskusji, w: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 235.
 • F. J. Mazurek, Pojęcie godności człowieka. Historia i miejsce w projektach Konstytucji III Rzeczpospolitej, „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, t. VI, s. 55.
 • F. J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, Lublin 1991, s. 107-108.
 • H. Juros, Unia Europejska a religia: gra toczy się o fundamenty, „Prawo Kanoniczne” 2000, nr 3-4, s. 403-404.
 • H. Misztal, Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2000, t. 1, s. 5-20.
 • H. Misztal, Idea wolności religijnej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 67.
 • H. Misztal, Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii. Zakres podmiotowy, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006, s. 62-63.
 • H. Misztal, Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 192.
 • J. Krukowski, Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 39.
 • J. Krukowski, Godność ludzka podstawą praw i wolności człowieka w umowach międzynarodowych, w: Kultura i prawo. Podstawy jedności europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 179.
 • J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 89.
 • J. Krukowski, Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci w ramach edukacji szkolnej, „Roczniki Nauk Prawnych” 1994, t. IV, s. 135.
 • J. Zajadło, Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, z. 2, s. 103.
 • K. Krukowski, Unia Europejska a Kościół katolicki. Zarys problematyki. „Roczniki Nauk Prawnych” 2003, t. XIII, z. l, s. 215.
 • K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 311-312.
 • M. Granat, Granice wolności religijnej w społeczeństwie pluralistycznym, w: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 176.
 • M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku konstytucyjnym, w: Prawo i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 83.
 • M. Pernal, Gwarancje wolności wyznania w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, PiP 1992, nr 11, s. 77.
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 32.
 • M. Winiarczyk-Kossakowska, Wolność sumienia i religii, „Studia prawnicze” 2001, z. 1, s. 38.
 • O. Luchterhandt, R. Bruschke, Godność człowieka – aktualne kwestie sporne w niemieckim prawie państwowym, PiP 2005, nr 2, s. 34-48.
 • P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych, Lublin 2002, s. 100.
 • P. Stanisz, Podstawy polskiego prawa wyznaniowego. Źródła prawa wyznaniowego Rzeczpospolitej Polskiej, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz Warszawa 2006, s. 46.
 • P. Stanisz, Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów. Ewolucja unormowań wspólnotowych, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006, s. 35.
 • P. Stanisz, Wolność religijna w porządku prawnym Unii Europejskiej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 426.
 • R. Buttiglione, Religia i wolność religijna w debacie na temat Konstytucji Unii Europejskiej, w: Kultura i prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 200.
 • T. Jasudowicz, O uznanie i poszanowanie pozycji i roli religii i Kościoła w jednoczącej się Europie, Polska w Unii Europejskiej, Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, red. C. Mik, Toruń 1997, s. 297.
 • W. Bar, Stefano Ceccanti, Una libera comparata. Libera religiosa fondamentalismi e societa multietniche, Bologna 2001, ss. 253, nlb. 9, (rec.) „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, t. V, s. 272.
 • W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym – status jednostki, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” (numer specjalny) 1999, s. 26-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b40c20f8-c972-4a2e-9b14-1730274f3a21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.