PL EN


2016 | 4(50) | 98-112
Article title

Początki idei zielonej architektury

Content
Title variants
EN
The Origins of the Idea of Green Architecture
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jedną z ciekawszych form powrotu Natury do miasta w skalach miejscowych jest tzw. zielona architektura, a zwłaszcza jej roślinna odmiana obejmująca budowle hybrydowe, u których podstaw stoi współistnienie świata przyrodniczego i budowlanego. Green architecture, zgodnie z definicją Encyclopaedia Britannica, to filozofia (architektury), oparta na dbałości o zrównoważone wykorzystywanie źródeł energetycznych, trosce o wtórne wykorzystywanie materiałów budowlanych oraz na szacunku i respekcie dla warunków środowiska naturalnego (w tym uwarunkowań krajobrazowych). Zatem, zgodnie z definicją, zielona architektura wcale nie musi być zielona – roślinna dosłownie. Mimo to przybiera wielokrotnie zintegrowane z roślinnością formy hybrydy. W takim ujęciu to co zbudowane i to co naturalne w kompozycji zostaje nierozerwalnie „splątane” – jedno wynika z drugiego oraz silnie oddziałuje tworząc spójną całość.
EN
One of the most interesting forms of Nature’s return to the city in the local scales is green architecture, especially hybrid structures, as a coexistence of the natural world and construction. The Encyclopaedia Britannica defines “green architecture” as a philosophy (architecture) for the sustainable use of energy sources, caring for re-use of building materials and respect for the natural environment conditions (including landscape conditions). So by the definition, “green architecture” does not have to be green - vegetable literally. Although “green architecture” takes repeatedly an integrated hybrid form with plants. In this perspective, what is built and what is natural in the composition is inseparably “entangled” - one stems from the other and has a strong impact to form a coherent whole.
Year
Issue
Pages
98-112
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
References
 • Bouchanan P. (1992), Emilio Ambasz Inventions: The Reality of the Ideal, Rizzoli International Publications, Inc., New York.
 • Clément G. (2007), Le Jardin en mouvement: de la vallée au champ via le parc André-Citroën et le jardin planétaire, Sens et Tonka, Paris.
 • Clément G. (2004), Manifeste du Tiers Paysage, Sujet, Paris.
 • Clouston B. (1977), Landscape Design with Plants, The Landscape Institute, Heinemann Newnes, Oxford.
 • Fronty L. (1978), Les fougères poussent même au plafond, VSD, Paris.
 • Lasa J. (2003), Geofizjologia 30 lat hipotezy Gai, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków.
 • Mason R. (1977), Biological Architecture: A Partnership of Nature and Man, “Futurist”, Vol. II, No. 3.
 • McHarg I. (1969), Design with Nature, Published for the American Museum of Natural History [by] the Natural History Press, Garden City, New York.
 • Mumford L. (1961), The City in History, Harcourt, Brace & World, New York.
 • Mumford L. (1967–1970), The Myth of the Machine, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 • Ungers O. M. (1981), Un giardino verticale. Progetto per la facciata di un grande magazzino/A Vertical Garden. Design for the Facade of a Department Store, “Lotus”, No. 3.
 • Wimes J. (2008), Zielona architektura, Tachen/TMC Art, Köln.
 • http://www.britannica.com/art/green-architecture [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.britannica.com/biography/Lewis-Mumford [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/rep_pop/1.pdf?lang=pl [dostęp: 30.12.2015].
 • http://emilioambaszandassociates.com/ [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.hundertwasser-haus.info/en/blog/2011/07/19/the-house-should-not-bemeasured-by-normal-standards/ [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/patrick-blanc/dates-clefs [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.domaine-chaumont.fr/festival_festival?cat=3&expandable=0 [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.domaine-chaumont.fr/pdf/archives-festivals/1992.pdf [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.domaine-chaumont.fr/pdf/archives-festivals/1993.pdf [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.domaine-chaumont.fr/pdf/archives-festivals/2003.pdf [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.gillesclement.com/fi chiers/_admin_13517_tierspaypublications_92045_manifeste_du_tiers_paysage.pdf [dostęp: 30.12.2015].
 • http://www.barbican.org.uk/radical_nature [dostęp: 10.01.2013].
 • http://www.latzundpartner.de/en/projekte/postindustrielle-landschaft en/landschaft -spark-duisburg-nord-de/ [dostęp: 30.12.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4176b4c-6964-4e64-875c-ca2dd47dbd37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.