PL EN


2018 | 21 | 1 | 107-126
Article title

Starzenie się populacji osadzonych nowym wyzwaniem dla Służby Więziennej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The Ageing of Prisoner’s Population as a New Challenge for the Prison Service in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Starość to szczególny etap w życiu człowieka, etap który pociąga za sobą rozliczne zmiany w funkcjonowaniu jednostki. Zmiany te dotyczą różnych obszarów życia człowieka: fizycznego, psychicznego, społecznego i rzutują na dalszą sytuację osoby. Starość, jakkolwiek dotyka wszystkich ludzi, jest procesem zindywidualizowanym i u każdego przebiega w odmienny sposób. Sposób ten stanowi konsekwencję dotychczasowego życia i aktywności jednostki, przy czym warunkowany jest przez pojawiające się czynniki dodatkowe, jak np. choroby. Mając na uwadze, że osoby w wieku starszym stanowią niezwykle cenny element społeczeństwa, konieczne staje się udzielenie im wsparcia i pomoc w prowadzeniu godnego życia. Wspomniane wsparcie staje się szczególnie istotne w odniesieniu do seniorów odbywających kary pozbawienia wolności. Grupa ta, choć rosnąca w sposób najbardziej dynamiczny jeżeli chodzi o populację więźniów, z reguły jest marginalizowana i pomijana w przypadku tworzenia programów penitencjarnych czy opracowywania metod pracy z osadzonymi. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji skazanych w wieku senioralnym. W kolejnych częściach tekstu zostały omówione zróżnicowanie społeczności więźniów seniorów oraz przebieg procesu starzenia się w warunkach izolacji. Całość zamykają wskazania, postulaty dotyczące pracy z osobami w wieku starszym.
EN
Old age is a special stage in a person’s life, one that involves numerous changes in people’s functioning. These changes concern various areas of human life: physical, mental and social, and affect the future situation of the person. Old age, even though it affects all people, is an individu­alized process and proceeds it in a different way. It is a consequence of the current life and activity of the individual, but is conditioned by emerging additional factors, such as diseases. Elderly people are an extremely valuable element of society, which is why it becomes necessary to support them and help them lead a dignified life. This support becomes particularly important in relation to seniors serving sentences of imprisonment. This group, although growing in the most dynamic way in the prisoner population, is usually marginalised and overlooked in the case of creating penitentiary programmes or developing methods of working with prisoners. The purpose of this article is to show the situation of senior age convicts. In the following parts of the text, the diversity of the senior prisoners’ community and the course of the aging process in the conditions of isolation were discussed. The paper closes with indications and postulates about working with elderly people.
Year
Volume
21
Issue
1
Pages
107-126
Physical description
Contributors
author
References
 • Baidawi S., Turner S., Trotter C., Browning C., Collier P., O’Connor D., Sheehan R., Older Prisoners – A Challenge for Australian Corrections, „Trends & Issues in Crime and Criminal Justice” 2011, nr 426, s. 1–8.
 • Bank Światowy, Life expectancy at birth, total (years), 2013, .
 • Błędowski P., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. A. Mossakowska, A. Węcek, P. Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012, s. 11–23.
 • „Buried alive”: the old men stuck in Britain’s prisons, .
 • Centralny Ośrodek Służby Więziennej, Szkolenie zawodowe, .
 • Cornish N., Edgar K., Hewson A., Ware S., Social care or systematic neglect? Older people on release from prison, Prison Reform Trust, London 2016.
 • Czerniawska O., Starość wczoraj, dziś i jutro, w: Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse, nadzieje, potrzeby, red. W. Wnuk, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002, s. 10–13.
 • Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa 2014, .
 • Grzesiak S., Człowiek stary w placówce penitencjarnej, w: Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne, metodyczne, red. A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 247–257.
 • Grzesiak S., Praca penitencjarna z więźniami seniorami, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2013.
 • Grzesiak S., Seniorzy w jednostkach penitencjarnych w sytuacji naznaczenia społecznego, w: Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, red. S. Przybyliński, D. Wajsprych, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009, s. 361–378.
 • Gutowska A., (Nie)pełnosprawna starość – przyczyn, uwarunkowania, wsparcie, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 8, s. 9–33.
 • House of Commons Justice Committee, Older prisoners. Fifth Report of Session 2013–14, .
 • Izdebski P., Polak A., Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej, „Gerontologia Polska” 2005, t. 13, nr 3, s. 188–194.
 • Jan Paweł II, List do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku, .
 • Jaworska A., Resocjalizacja osadzonych w wieku senioralnym, w: Psychologia penitencjarna, red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 232–240.
 • Kulik T.B., Janiszewska M., Piróg E., Pacian A., Stefanowicz A., Żołnierczuk-Kieliszek D., Pacian J., Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2011, t. 17, nr 2, s. 90–95.
 • Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Mihilewicz S., Mihilewicz E., Przejawy starości. Zjawisko aktywności, samotności i osamotnienia, w: Schola gerontologia, red. P. Mühlpachr, Masarykova univerzita, Brno 2005, s. 223–225.
 • More Prisoners Die of Old Age Behind Bars, .
 • Nawój-Śleszyński A., Problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności wobec więźniów w wieku senioralnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 83, s. 97–119.
 • Niemcy: duża liczba więźniów powyżej 60. roku życia, .
 • Omolade S., The needs and characteristics of older prisoners: Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) survey, .
 • Pakuła M., Edukacja jako czynnik poprawy jakości życia osób starszych, „Edukacja Dorosłych” 1996, nr 3, s. 223–226.
 • Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 1973.
 • Prisons taking role of care homes and hospices as older population soars, .
 • Sinkiewicz W., Serce w wieku podeszłym. Odrębności czynnościowe, .
 • Służba Więzienna, Statystyki – Luty 2017 r., .
 • Szarota Z., Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa, w: Starość. Między diagnozą a działaniem, red. R.J. Kijak, Z. Szarota, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 • Tarnów: mają specjalny program dla więźniów w podeszłym wieku, .
 • Tłokiński W., Słowo wstępne, w: Wypełnianie starości – trening ku życiu, red. M. Krawczyński, A.E.L. Publishing House, Gdańsk 1997, s. 7–10.
 • Tokaj A., U progu starości (studium socjopedagogiczne), „Eruditus”, Poznań 2000.
 • Why Older Offenders?, .
 • World Population Policies 2009, .
 • Zych A.A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, „Interart”, Warszawa 1995.
 • Zych A.A., Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Zych A.A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b429f2d6-cfa7-4c6c-98da-e1e475906d99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.