PL EN


2017 | 295 | 3-17
Article title

Eliminacyjna Baza Danych DNA – szansa czy zagrożenie? Przegląd funkcjonowania baz eliminacyjnych na przykładzie wybranych państw

Content
Title variants
EN
Elimination DNA database – an opportunity or a threat? A review of the functioning of elimination databases in selected countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z podstawowych zapisów argumentujących zasadność funkcjonowania eliminacyjnych Baz Danych DNA jest 20. rekomendacja ENFSI (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych) zawarta w dokumencie pt. „DNA Database management review and recommendations”, opracowanym przez Grupę Roboczą ENFSI ds. DNA, która stanowi wprost, iż każda Baza Danych DNA powinna posiadać eliminacyjną bazę lub bazy danych DNA zawierającą profile i dane osób, które mogły spowodować tzw. krzyżową kontaminację (ang. cross contamination) badanych śladów. Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie istoty funkcjonowania eliminacyjnych Baz Danych DNA na przykładzie wybranych państw, ze szczególnym uwzględnieniem m.in.: zastosowanego rozwiązania systemowego, katalogu osób podlegających rejestracji, podstawy prawnej funkcjonowania oraz liczby wykrytych kontaminacji materiału badawczego, dzięki dokonaniu sprawdzeń w przedmiotowej bazie. Jako wynik przeprowadzenia kwerendy bibliograficznej, analizy materiałów źródłowych i procedur zagranicznych autorka przedstawia rozwiązania systemowe oraz założenia funkcjonowania wybranych eliminacyjnych Baz Danych DNA na świecie, zwracając jednocześnie uwagę na to, jak ważnym narzędziem są one w procesie wykrywania sprawców przestępstw oraz jakie szanse i zagrożenia pociąga za sobą ich zaimplementowanie.
EN
One of the basic provisions laying down the rationale for the functioning of elimination DNA databases is the 20th recommendation of the European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI, set out in the document entitled: “The DNA Database management. Review and recommendations”, developed by ENFSI DNA Working Group. The recommendation states clearly that each DNA database should also include an elimination database(s) containing the profiles and data of persons who may have been the source of the so-called cross-contamination of traces being the subject of analysis. The purpose of this article was to illustrate the essence of functioning of elimination DNA databases on the example of selected countries, with particular regard to, among others, system solutions applied, directories of persons subject to registration, legal basis and the number of contamination events detected as a result of database querying. A bibliographic query and analysis of source materials and foreign procedures enabled the author to present system solutions and the basics of functioning of selected elimination DNA databases established worldwide. Moreover, the author emphasized the importance of elimination databases as a tool for identifying the offenders and highlighted certain opportunities and risks involved in their implementation.
Year
Issue
295
Pages
3-17
Physical description
Contributors
References
 • Al-Saadoun, H. (2016). Kuwait set to enforce DNA testing law on all Officials reassure tests won’t be used to determine genealogy. Artice. Pobrane z: http://news.kuwaittimes.net/website/kuwait-to-enforce-dna-testing-law-on-citizensexpats-visitors-tests-wont-be-used-to-determinegenealogy-affect-freedoms/ [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Branicki, W., Kupiec, T., Wolańska-Nowak, P. (2008). Badania DNA dla celów sądowych, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Sicherheitspolizeigesetz (SPG – ustawa o Policji). Pobrane z: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792 [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Codes of practice and conduct. Protocol: DNA contamination detection – The management and use of staff elimination DNA databases, FSR-P-302, ISSUE 1. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_datafile/355995/DNAcontaminationDetection.pdf [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Ćwik, K. (2016). Rola i znaczenie pozaprocesowych baz kryminalistycznych na przykładzie bazy AFIS oraz Bazy Danych DNA. Współczesne problemy Eliminacyjnych Baz Danych DNA – Polska na tle wybranych państw. Niepublikowana praca magisterska, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol, Szczytno.
 • ENFSI DNA Working Group: DNA database management review and recommendations, Publication. Pobrane z: http://enfsi.eu/documents/ other-publications/ [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • ISO/IEC 18385:2016 – Minimizing the risk of human DNA contamination in products used to collect, store and analyze biological material for forensic purposes – Requirements. Pobrane z: http://www. iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62341 [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • ISO/IEC DIS 17025 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Pobrane z: http://www.iso.org/iso/ home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics. htm?csnumber=66912 [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Konstytucja Królestwa Holandii z 28 marca 1814 roku, stan prawny na dzień 21 marca 2002 roku. Act. Pobrane z: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/ txt/konst/holandia.html [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Lapointe, M., Rogic, A., Bourgoin, S., Jolicoeur, C., Séguin, D. (2015). Leading-edge forensic DNA analyses and the necessity of including crime scene investigators, police officers and technicians in a DNA elimination database. Forensic Science International: Genetics, 19, 50–55. Pobrane z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497315300235 [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne]
 • Nederlands Forensisch Instituut. Pobrane z: https://dnadatabank.forensischinstituut.nl/010RDNAdatabanken/040Eliminatiedatabank/eliminatiedatabank.aspx [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • PAS 377:2012 – Specification for consumables used in the collection, preservation and processing of material for forensic analysis. Requirements for product, manufacturing and forensic kit assembly. Pobrane z: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030252063 [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Pickrahn, I., Kreindl, G., Müller, E., Dunkelmann, B., Zahrer, W., Cemper-Kiesslich, J., Neuhuber, F. (2015). Contamination when collecting trace evidence. An issue more topical than ever? Conference Paper. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/281745120_Contamination_when_collecting_trace_evidence_-_An_issue_more_topical_than_ever [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Pieters, J. (2015). Cops not sharing DNA dropped from cases: justice min. Article. Pobrane z: http://nltimes.nl/2015/04/01/cops-sharing-dnadropped-cases-justice-min [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Taylor, A. (2016). Kuwait plans to create a huge DNA database of residents and visitors. Scientists are appalled. Article. Pobrane z: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/14/kuwait-plans-to-create-a-hugedna-database-of-resident-and-visitors-scientistsare-appalled/?utm_term=.558624e2c0b5 [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • The Personal Data Protection Act (holenderska ustawa o ochronie danych osobowych). Pobrane z: https://www.akd.nl/t/Documents/17-03-2016_ ENG_Wet-bescherming-persoonsgegevens.pdf [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
 • Thorwald, J. (2009). Stulecie detektywów, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Whyte, M. (2016). Kuwait has become the first country to make DNA testing mandatory for all residents. Article. Pobrane z: http://www.in-the-loop.net.au/kuwait-become-first-countrymake-dna-testing-mandatory-residents/ [dostęp: 10.02.2017, tłumaczenie własne].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4385ee0-cb57-4016-b656-cdd1dade3e17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.