Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 (21) nr 2 | 9-29

Article title

Prymat papieża według kan. 331 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Authors

Content

Title variants

EN
The Primacy of the Pope According to can. 331 of the 1983 Code of Canon Law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kościół katolicki jest organiczną wspólnotą wszystkich wiernych chrześcijan z woli Jezusa Chrystusa. W tej organicznej wspólnocie każdy wierzący ma swoje miejsce i funkcje. Funkcje wiernych występują jako indywidualne i kolegialne, i są ściśle ze sobą połączone. Indywidualną funkcją w Kościele jest urząd papieża. Tak jak Apostoł Piotr został wybrany przez samego Chrystusa na pierwszego wśród Apostołów, tak i dziś papież jest głową Kolegium Biskupów. Papież, Biskup Rzymu, jest pierwszym następcą Apostoła Piotra, głową Kolegium Biskupów, zastępcą Chrystusa na ziemi i pasterzem całego Kościoła. Na mocy swego urzędu ma w Kościele najwyższą, pełną, bezpośrednią, powszechną i zwyczajną władzę, którą może swobodnie wykonywać. Jego władza jest najwyższą władzą rządzenia i obejmuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
EN
The Catholic Church is an organic community of the Christian faithful who believe in Jesus Christ. Everyone has his place and functions in the Church. The functions of the faithful appear as individual and collegial, and are closely related together. The Pope’s office is an individual function in the Church. Like the Apostle Peter, he was chosen by Christ himself as the first of the Apostles, and so is the Pope today, he is the head of the college of bishops. The Pope, Roman Pontiff is the first successor of the Apostle Peter, the Vicar of Christ, and the pastor of the universal Church on earth. By virtue of his office he possesses supreme, full, immediate, and universal ordinary power in the Church, which he is always able to exercise freely. His authority is the supreme and it consists of legislative, executive and judicial one.

Keywords

Contributors

 • doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

References

 • Akvinský, Tomáš. 1993. Summa proti pohanům IV. Olomouc: Matice cyrilometodějská.
 • Bocian, Jan B. 2000. Biblijne podstawy doktryny o nieomylności papieża. Pieniężno: RM Seminarium Duchownego Księży Werbistów.
 • Corecco, Eugenio. 1997. Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico, vol. 1, ed. Graziano Borgonovo, and Arturo Cattaneo. Lugano: Edizioni Piemme.
 • Chrapkowski, Arnold, i Józef Krzywda. 2006. „Instytuty życia konsekrowanego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. Józef Krukowski, 7-144. Poznań: Pallottinum.
 • D’Onorio, Joël-Benoît. 1992. Le pape et le gouvernement de l’Église. Paris: Editions Fleurus-Tardy.
 • Daniélou, Jean, i Henri Irenée Marrou. 1984. Historia Kościoła. T. 1: Od początków do roku 600. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Erdö, Péter. 2009. “Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice nel Diritto Canonico vigente (con speciale riguardo al can. 331 CIC).” Periodica 98, no. 4:619-42.
 • Fraisse-Coué, Christiane. 2001. “Die zunehmende Entfremdung zwischen Ost und West (451-518).” In Die Geschichte des Christentums, Religion-Politik-Kultur. Band 3: Der lateinische Westen und der byzantinische Osten (431-642), ed. Luce Pietri, 158-210. Freiburg-Basel-Wien: Herder.
 • Grzelak, Władysław. 1922. Nauka papieża Gelazego I: O Autorytecie Stolicy Apostolskiej. Przyczynek do historii prymatu i polityki papieskiej. Poznań: Wydano zasiłkiem Min. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., Skład głowny w księgarni Gebethnera i Wolffa w Poznaniu.
 • Koczwara, Stanisław. 2012. „Prymat papieża. I. Aspekt teologiczny.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 579-81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Konieczny, Mariusz. 2012. „Prymat papieża. 2. W średniowieczu.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 581-85. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Krukowski, Józef. 2006. „Hierarchiczny ustrój Kościoła.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 156-74. Poznań: Pallottinum.
 • Mazurkiewicz, Ryszard. 2012. „Prymat papieża. II. Aspekt prawnokanoniczny.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 589-91. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Molano, Eduardo. 2002. “De Ecclesiae constitutione hierarchica.” In Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II/I, ed. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña, 556-88. Pamplona: EUNSA.
 • „Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej.” 2004. Vox Patrum 24, nr 46-47.
 • Pavelková, Martina. 2006. “Dogma o papežském primátu a neomylnosti na I. vatikánském koncilu.” In Dokumenty Prvního vatikánského koncilu. Pracovní překlad Rudolf Svoboda, Karel Skalický, et al., 39-53. Praha: Krystal OP.
 • Rusecki, Marian. 2012. „Prymat papieża. B. Ujęcie systematyczne.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 585-89. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Salij, Jacek. 2011. Po co kościołowi papież? Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.
 • Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Vacca, Salvatore. 1993. Prima sedes a nemine iudicatur: genesi e sviluppo storico dell’assioma fino al Decreto di Graziano. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
 • Zieliński, Janusz. 2006. Indeks rzeczowy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum.
 • Żurowski, Marian. 1979. Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b4397ed2-544e-417a-8aa2-e4e1d8a48114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.