PL EN


2016 | 46 | 123-134
Article title

Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE

Content
Title variants
EN
An Effective Tax System as a Factor Creating Favourable Conditions for Realizing Sustainable Development in EU Countries
RU
Эффективная налоговая система как фактор, способствующий реализации устойчи-вого развития в странах Евросоюза
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu wychodzi się z założenia, że realizację zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju krajów Wspólnoty, drogą budowy konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki rynkowej, istotnie utrudnia brak odpowiedniego systemu podatkowego. Mając to na uwadze, w opracowaniu uzasadnia się tezę, że jest niezbędne wdrożenie w krajach UE optymalnego systemu podatkowego, przez który rozumie się zbiór podatków maksymalizujący dobrobyt społeczeństwa. Uzasadniając tę tezę, w opracowaniu przedstawia się założenia metodyki ustalania podstawowych składników tego systemu, jakimi są: podatki od dochodów przedsiębiorstw i dochodów osób fizycznych, podatek VAT i podatek od kapitału, funkcje tych podatków oraz założenia dotyczące stawek podatkowych.
EN
The study starts with the assumption that realizing sustainable and integrated development of European Union countries, through the building of a competitive and knowledge-based market economy, is significantly hindered by the lack of an appropriate tax system. With this in mind, the study supports the thesis that it is necessary to implement an optimal tax system in the EU, defined as a collection of taxes which maximize the welfare of society. To support this thesis, the study presents the principles of a methodology for determining the basic components of this system, they are: taxes on corporate and personal income, VAT and capital tax, the functions of these taxes and guidelines on tax rates.
Year
Volume
46
Pages
123-134
Physical description
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania
References
 • Bratkowski S., 2008, O barierach rozwoju, marnotrawstwie i etyce służby publicznej [w:] Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, red. S. Rudolf, VIII Kongres Ekonomistów Polskich PTE, Warszawa.
 • Eurostat, www.stat.gov.pl/gus/5840_12681_PLK_HTML.htm (dostęp: 27.09.2013 r.).
 • Kalecki M., 1979, Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie. Dzieła, t. 1, PWE, Warszawa.
 • Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Mill J.S., 1966, Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWE, Warszawa.
 • Otte M., 2009, Kiedy nadchodzi kryzys. Co powinniśmy zrobić, aby wyjść obronną ręką z obecnego kryzysu gospodarczego, Studio EMKA, Warszawa.
 • Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Rawls J., 1994, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 • Scholte J.A., 2006, Globalizacja, Oficyna Wydawnicza Humanites, Sosnowiec.
 • Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, War-szawa.
 • Standing G., 2014, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej gospodarki. Propozycja usprawnień, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 • Strange S., 1986, Casino capitalism, Oxford: Blackwell, London.
 • Szczodrowski G., 2007, Polski system podatkowy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Thernborn G., 2015, Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Traktat z Lizbony, 2007, Dz. Urz. UE C 306, t. 50.
 • Wach K., 2005, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b44168d0-1cc2-4e18-9807-3612c06b16d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.