PL EN


2017 | 13 | 3 | 96-119
Article title

Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych

Content
Title variants
EN
The Process of Association Forming in the Context of Mixed Social Situations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł stanowi refleksję nad przeprowadzonymi przeze mnie badaniami uczestniczącymi, których usytuowanie w orientacji interpretatywnej stwarza szansę poznania perspektywy uczestników (w tym przypadku osób bezdomnych). Rekonstrukcja procesu stowarzyszania się ujawnia trzy fazy: dochodzenia do stowarzyszenia, (od)budowania oraz (prze)trwania, wewnętrznie różnicujące się na kolejne subfazy. Fazy te obrazują wygenerowaną w badaniu teorię dotyczącą ciągłości biograficznej stowarzyszenia. Moje badanie pokazuje mechanizmy stygmatyzacji zarówno w interakcjach między bezdomnymi a „domnymi”, jak i wyłącznie między bezdomnymi (ujawniając relacyjny charakter piętna). Jednocześnie badanie ujawnia dwojakie rozumienie kontekstu mieszanych sytuacji społecznych (Goffman 2005): pierwsze zakłada powoływanie kontekstu w przebiegu interakcji; drugie istnieje poza interakcją jako ciągłe budowanie strategii przed podjęciem działania. Poszukując prawidłowości w przebiegu procesu, posłużyłam się koncepcją pracy nad piętnem E. Goffmana (2005), uszczegóławiając ją o konkretne taktyki, wpisując w szersze wygenerowane kategorie obrazujące rodzaje podejmowanej pracy.
EN
The presented paper is a reflection on the participative research conducted by me, whose location in the interpretative orientation provides an opportunity to get to know the perspective of the participants (in this case, the homeless). The reconstruction of the process of getting associated reveals three phases: approaching the act of getting associated, (re)building, and surviving, internally differentiating into other subphases. These phases illustrate the theory on the biographical continuity of associations generated in the study. My research highlights the mechanism of stigmatization, both in the interactions between the homeless and the „home-full”; and also solely among the homeless (revealing the relational nature of the stigma). At the same time, the study unveils the twofold understanding of the context of mixed social situations (Goffman 2005): the first involves making the reference to the context in the course of the interaction; the second exists outside the interaction as continuous building of strategy before taking action. Looking for patterns in the process, I used the concept of working on the stigma coined by E. Goffman (2005), and made it more detailed thanks to the consideration of specific tactics and fitting it into broader generated categories illustrating the types of work undertaken.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
96-119
Physical description
Dates
published
2017-08-31
Contributors
References
 • Blumer Herbert (1969) Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 • Błeszyńska Krystyna (2001) Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Bokszański Zbigniew (1989) Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Brittan Arthur (1977) The Privatised World. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czyżewski Marek (2009) Polski spór o „Strach” Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu. „Studia Socjologiczne”, t. 3, nr 194, s. 5−26.
 • Dudkiewicz Magdalena (2013) Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Ellis Carolyn, Bochner Arthur P. (1992) Telling and Performing Personal Stories: The Constraints of Choice in Abortion [w:] Carolyn Ellis, Michael G. Flaherty, eds., Investigating Subjectivity: Research on Lived Experience. Newbury Park, CA: Sage, s. 79−101.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1964) Awareness Contexts and Social Interaction. „American Sociological Review”, vol. 29, no. 5, s. 669−679.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1967) The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.
 • Goffman Erving (1969) Strategic Interaction. New York: Ballantine Books.
 • Goffman Erving (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Goffman Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyński, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman Erving (2006) Charakterystyka instytucji totalnych. Przełożył Zbigniew Zwoliński [w:] Aleksandra Jasińska-Kania i in., red., Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Scholar, s. 150−177.
 • Górniak Katarzyna (2014) Pułapki szlachetnej paczki. „Kontakt”, nr 25, s. 47‒53.
 • Lofland John i in. (2009) Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przełożyły Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mead George H. (1975) Umysł, osobowość i społeczeństwo. Przełożyła Zofia Wolińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Melchior Małgorzata (1990) Społeczna tożsamość jednostki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Mendel Maria, Szkudlarek Tomasz (2012) Demokratyczna izolacja. Krytyczna partycypacja obywatelska. „Zoon Politikon”, nr 3, s. 207‒222.
 • Orwell George (2011) Folwark zwierzęcy. Przełożył Bartłomiej Zborski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Radlińska Helena (1961) Pedagogika społeczna. Warszawa: Ossolineum.
 • Reed-Danahay Deborah E. (2001) Autobiography, Intimacy and Ethnography [w:] Paul A. Atkinson i in., eds., Handbook of Ethnography Thousand Oaks, CA: Sage, s. 407−425.
 • Riemer Jeffrey W. (1977) Varieties of Opportunistic Research. „Urban Life”, vol. 5, no. 4, s. 467−477.
 • Strauss Anselm L. (1969) Mirrors and Masks, The Search for Identity. San Francisco: The Sociology Press.
 • Strauss Anselm L. i in. (1985) Social Organization of Medical Work. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Wujcicka Małgorzata (2008) Przeszkody w procesie włączania społecznego bezdomnych mężczyzn z perspektywy badanych. Niepublikowana praca magisterska, biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b456eaf4-502c-4801-b3c0-0d94bc4e5c56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.