PL EN


2017 | 16 | 4 | 11-26
Article title

Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów

Content
Title variants
EN
Physical Education and Sport in the Activities of the Shooting Association in the Volhynian Voivodeship in the Years 1921–1939. Outline History
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Związek Strzelecki (ZS) należał do najaktywniejszych polskich organizacji działających na polu wychowania fizycznego, sportu oraz przysposobienia wojskowego w województwie wołyńskim. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w sposób znaczący zwiększyła się liczba członków ZS, którzy rekrutowali się nie tylko z miast, ale głównie ze środowiska wiejskiego. W okresie funkcjonowania ZS w województwie wołyńskim poprawiły się uwarunkowania działalności, szczególnie w zakresie kadry szkoleniowej. Członkowie ZS uprawiali różne dziedziny sportu, głównie gry sportowe, lekkoatletykę, a także boks, kolarstwo, piłkę nożną, sporty wodne, strzelectwo i tenis stołowy. Członkowie ZS uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym, najszerzej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ważnym elementem w działalności na polu aktywności fizycznej ZS było uczestnictwo członków w próbach na Państwową Odznakę Sportową.
EN
The Shooting Association (SA) belonged to the most active Polish organisations operating in the field of physical education, sport and military training in the Volhynian voivodeship. In the interwar period, the number of members of the Shooting Association, who were recruited not only from towns but mainly from rural areas, increased significantly. In the period of the activity of SA in the Volhynian voivodeship the conditions for such operation improved, particularly in the field of instructor personnel. SA members practised various sports, mainly sports games, athletics, as well as boxing, cycling, football, water sports, shooting and table tennis. SA members participated in sporting competitions mostly at the local and regional level. An important element of the operation in the field of physical activity of SA was members’ participation in attempts to obtain National Sports Badge.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
References
 • Gradowski L. (red.), Polska 1918–1988, Warszawa 1989. Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego na wsi w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] Urniaż J. (red.), Szkice z historii sportu i sprawności fizycznej, Olsztyn 2009, s. 65–76.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 – zarys problematyki, [w:] Urban R., Nowak L., Eider J. (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12 (1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r., Gorzów Wlkp. 2016, s. 331–346.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1922–1939, „Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. унт ім. Лесі Українки, Луцьк 2016, №4 (36), c. 19–28.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Bakota D., Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2017, t. 16, nr 2, s. 45–61; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2017.16.14.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Bakota D., Tsos A., Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2017, t. 16, nr 3, s. 69–84; http://dx.doi.org/ 10.16926/kf.2017.16.27.
 • „Mały Rocznik Statystyczny” 1939, Warszawa 1939.
 • Nowak L., Wychowanie fizyczne i sport w Państwowym Szkolnictwie Ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918–1939, Poznań 1996.
 • Zaborniak S., Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868– 1939), Rzeszów 2007.
 • Zakrzewska A., Związek Strzelecki 1919–1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży, Kraków 2007.
 • Вaцeвa O., Нapиcи з іcтopії зaхіднo-укpaїнcкoгo cпopтивнoгo pуху, Львив [b.r.w.]. Вільчковський E., Вольчинський A., Козіброцький C., Стан фізичного виховання на Волині в 1920–1930 роках, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. Ун т ім. Лесі Українки, Луцьк 2016, №4 (36), s. 11–18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4794f18-3bb4-4805-a204-0bad871e5ada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.