PL EN


2018 | 21 | 4(81) | 144-151
Article title

Cofnięcie pozwu na skutek wyegzekwowania świadczenia w toku procesu a koszty postępowania

Title variants
EN
Claim withdrawal after consideration’s execution during litigation versus the costs of the proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Glosa stanowi aprobującą ocenę uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 118/16. Opracowanie porusza trzy zasadnicze zagadnienia: stosunek art. 203 § 2 zd. 2 k.p.c. do art. 98 § 1 k.p.c., zasady oceny oświadczenia o cofnięciu pozwu w kontekście kosztów postępowania oraz konsekwencje cofnięcia pozwu w związku z wyegzekwowaniem roszczenia w toku procesu w sferze jego kosztów.
EN
The gloss is an affirmative appraisal of the Polish High Court resolution in case III CZP 118/16. The text considers three main issues: the relation between Article 203 § 2 second sentence of the Civil Procedure Code and Article 98 § 1 of the Civil Procedure Code, rules of the assessment of the claim’s withdrawal statement in the light of the civil proceedings’ costs, and the consequences of claim’s withdrawal in connection with consideration’s execution during litigation in reference to its costs.
Year
Volume
21
Issue
Pages
144-151
Physical description
Dates
published
2019-01
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Cywilnego, ul. Bażyńskiego 6, 80-980 Gdańsk, Poland, dms@prawo.ug.edu.pl
References
 • Bukowski T., Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971.
 • Gapska E., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.02.2014 r. (III CZP 119/13), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 7–8.
 • Głodowski W., Cofnięcie pozwu w świetle konstytucyjnej zasady równości, [w:] Z. Niedbała (red.), Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Difin, Warszawa 2011.
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Kuc K., Zaspokojenie w toku sprawy roszczeń pieniężnych powoda przez pozwanego negującego zasadność żądania¸ „Przegląd Sądowy” 2016, nr 7–8.
 • Laskowska-Hulisz A., Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia pozwu w procesie cywilnym, [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak M. (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Marciniak A., Cofnięcie apelacji w procesie cywilnym, [w:] J. Gudowski, K. Weitz, Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 • Marciniak A., Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–366, Wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Mendrek A., Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Currenda, Sopot 2015.
 • Olaś A., Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 6.
 • Wolwiak I., Orzeczenie o kosztach postępowania w razie spełnienia świadczenia, cz. 2, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.).
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1951 r. w sprawie o sygn. akt C 593/51, OSNC 1952 nr 2, poz. 49.
 • Orzeczenie z dnia 15 marca 1955 r. w sprawie o sygn. akt II CR 1449/54, OSNCK 1956 nr 1, poz. 12.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08 lutego 2001 r. w sprawie o sygn. akt II UKN 14/01, OSNP 2002 nr 20, poz. 504.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie o sygn. akt II CZ 93/09, ONC 2010 nr 6, poz. 91.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt V CZ 58/09, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie o sygn. akt V CZ 1/10, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie o sygn. akt IV CZ 111/10, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt I CZ 22/11, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt V CZ 109/11, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II CZ 208/11, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I CZ 62/12, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt III SO 6/16, www.sn.pl
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 119/13, OSNC 2015 nr 1, poz. 1.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt I PKN 558/01, Legalis nr 88335.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt V CSK 495/11, www.sn.pl
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt V CNP 12/17, www.sn.pl
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 05 września 2012 r. w sprawie o sygn. akt III AUz 71/12, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt I ACz 862/16, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I ACz 666/12, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 284/16, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 805/13, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 1925/14, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII Gz 102/17, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt VIII Gz 90/18, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 390/18, https://orzeczenia.ms.gov.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b487ef25-4f82-4a94-8ab6-119040c37e67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.