PL EN


2010 | 2/3(9/10) | 33-57
Article title

Autorytaryzm - dociekanie istoty pojęcia

Authors
Content
Title variants
EN
Authoritarianism - searching the essence of the concept
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents main theoretical approaches to the concepts of totalitarianism and authoritarianism, simultaneously confronting them with the assumptions and essence of democracy. The comparative method was used in the text allowed to show the most significant differences between authoritarianism, totalitarianism and democracy. Highlighting the main differences between authoritarianism and totalitarianism is one of the results of the analysis. Absence of a homogenous ideology, lack of mobilization of society, acceptation the existence of the opposition, the possibility of multi-state leadership, tolerant or affirmative attitude towards the Roman Catholic Church - are significant in the case of authoritarianisms. For every conceptual category typology of the multiple and etymological significance is presented. The article shows the concepts for the definition of authoritarianism and totalitarianism in terms of such theorists like Hannah Arendt, Zbigniew Brzeziński, Juan Linz, Rob­ert A. Dahl.
Year
Issue
Pages
33-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Allemeyer B., Right - Wing Authoritarianism, University of Monitoba Press 1981.
 • Allemeyer B., The Authoritarians, Lulu 2006.
 • Allemeyer B., The Authoritarian Specter, Harvard University Press 1996.
 • Antoszewski A., Reżim polityczny [w:] Studia z teorii polityki, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998.
 • Arato A., Dictatorship Before and After Totalitarianism, http//www.encyclo- pedia.com/doc/lGl-90439542.html.
 • Arendt H., Co to jest autorytet? [w:] Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli po¬litycznej, Warszawa 1993.
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989.
 • Aron R., Democratie et Totalitarisme, Paris 1965.
 • Authoritarianism in Latin America since Indenpendence, red. W. Fowler, Westport 1996.
 • Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999, s. 149.
 • Biernat T., Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 1999.
 • Dan Perdue W., The New Totalitarianism: Cyber hegomony and the Global System, http://i-p-o.org/perdue.htm.
 • Feliks Koneczny o państwie i wartościach, Kraków 2003.
 • Friedrich C.J., Brzeziński Z.K., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Harvard University Press 1956.
 • Gleason A., Totalitarianism, 1995.
 • Hallgarten G., Devils and Saviours. A History of Dictatorship since 600 b C., London 1960.
 • Kamenka E., Totalitaryzm [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 800.
 • Kariel H.S., In Search of Authority. Twentieth Century Political Thought, New York 1964.
 • Kirkpatrick J., Dictatorship and Double Standards, Rationalism and Reason in Pollitics, 1982.
 • Kosiakiewicz W., Spór o terminy polityczne, [w:] Demokracja, demagogia i demofilia, Warszawa 1913.
 • Kulesza W.T., Fundamenty autorytetu, Przegląd Tygodniowy 1990, nr 50.
 • Linz J., Totalitaryzmi autorytaryzm [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 303, 320.
 • Linz J.J., Authoritarian Regime: Spain [w:] Mass Politics. Studies in Political Sociology, New York 1970.
 • Linz J.J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore 1996.
 • Linz J.J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Reading Mass 1975.
 • Minoque K., Co stanowi przeciwieństwo totalitaryzmu? Ośrodek Myśli Politycznej 2005, http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&page- id=323.
 • Page E.C., Political Authority and Beaurocratic Power, Brighton 1985.
 • Perlmutter A., Modern Authoritarianisme. A Comparative Institutional Analysis, New Haven 1983.
 • Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006.
 • Ryszka F., Autorytaryzm a faszyzm, Kwartalnik Historyczny 1972, nr 2.
 • Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 231, 234, 238, 253.
 • Schmitt C., Sytuacja historyczna i stan duchowy dzisiejszego parlamentaryzmu [w:] Konserwatyzm. Projekt teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 1995.
 • Shapiro L.B., Totalitarianism, London 1972, s. 125.
 • Simon I.R., A General Theory of Authority, Notre Dame 1962,
 • Słownik polityki, red. M. Bankowicz, Warszawa 1996, s. 284.
 • Sokół W., Autorytaryzm [w:] Mały Leksykon Politologiczny, Lublin 1996, s. 31, 65.
 • Soper S.P., Totalitarianism: A Conceptual Approach, 1985.
 • Sruton R., Źródło totalitaryzmu, Ośrodek Myśli Politycznej 2005, http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=326&scope=all
 • Staszewski M., Demokracja a totalizm, Warszawa 1938.
 • Tokarczyk R., Metody porównawcze w historii doktryn politycznych i prawnych, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego - Humanistyka 1984, vol. 26, nr 2.
 • Tokarczyk R., Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego [w:] Doktryny współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 18 i 33.
 • Tokarczyk R., Współczesna amerykańska myśl polityczna, Warszawa 1981, s. 188.
 • Vansittart P., Dictators to 1995, London 1995.
 • Weber m., Trzy typy prawomocnego panowania [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
 • Wiffogel K.A., Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, New Haven 1957.
 • Wrong D.H., Power. Its Form, Bases and Uses, Chicago 1988.
 • Zdziechowski M., Europa, Rosja, Azja, Wilno 1923.
 • Zizek S., Did Somebody Say Totalitarianism, London 2001.
 • Murray E., Shut Up: Tale of Totalitarianism, 2005.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4aff46c-f554-4a0d-8006-62a965cd38f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.