PL EN


2015 | 1 (60) | 21-32
Article title

Internet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska

Content
Title variants
EN
Internet as a source of information for the journalist – breaching the truth versus media ethics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Internet, ze swoimi nieograniczonymi zasobami, stał się miejscem pozyskiwania informacji także dla mediów tradycyjnych. Rodzi to szereg problemów etycznych, bowiem to, co w obrębie mediów tradycyjnych zostało opisane w ramach kodeksów etyki dziennikarskiej lub zawodowych norm, w przypadku internetu dopiero się krystalizuje. Takie działania, jak np. bezrefl eksyjne kopiowanie i udostępnianie materiałów z sieci, czy też brak ich weryfi kacji, kreują liczne problemy o charakterze etycznym. Nie są one nowe, ale przy okazji internetu kwestia ta pojawiła się w innym kontekście, który potrzebuje nowego ujęcia i zdefi niowania.
EN
The internet with its unlimited resources enabled journalists to gather information that are then used by traditional media. It is therefore worth elaborating on the ethical issues that are connected with it. Media ethics codes or professional rules of conduct were developed over the last decades in traditional media. The so-called New Media are nowadays facing these issues. The examples of activities such as thoughtless copying and sharing of content from the internet, or the lack of news verifi cation create ethical problems in connection to telling truth. These issues are not new since the offl ine media were struggling with them for decades. In the online platforms they gained a new context which requires a new approach and definition.
Year
Issue
Pages
21-32
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4b28ea3-2d02-4eb6-a86c-83b7618bec38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.