PL EN


2015 | 41 | 540-552
Article title

Kierunki przeobrażeń struktury gospodarczej Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego warunkujące rozwój turystyki

Content
Title variants
EN
The Trends of the Transformations of Economic Structure of West-Sudeten Mountain Area which Determining Tourism Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza struktury działowo-gałęziowej funkcjonalnego Zachodniosudec-kiego Obszaru Górskiego w latach 2004–2011 i określenie specjalizacji jednostek administracyjnych wchodzących w skład badanego obszaru. W dalszej części pracy przeprowadzono porównanie ich struktury z regionem górskim wybranym jako wzorzec i wyciągnięto wnioski o kierunku przekształceń strukturalnych niezbędnych dla rozwoju turystyki.
EN
This article aims to analyse the economic structure of functional West-Sudeten Mountain Area and determine the specialization of administrative units included in the study area in 2004– 2011. Further part of this research paper, economic structure of different parts of functional West- Sudeten Mountain Area was compared with mountain region which was selected as an example. Based on results of comparison, conclusion was made about the direction of structural transformation necessary for the development of tourism.
Year
Issue
41
Pages
540-552
Physical description
Contributors
  • Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, parusa@o2.pl
References
  • Czerwiński J., Mazurski K., 1983, Sudety. Sudety Zachodnie, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.
  • Czudec A., 2010, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykła-dzie polskich Karpat), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  • European Perspective on Specific Types of Territories, http://www.espon.eu/export/sites/ default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Final_ Report_v8___revised_version.pdf (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, http://www.mir.gov.pl/ rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/aktualnosci/documents/kpzk2030.pdf (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, http://www.mir.gov.pl/ aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf (stan na dzień 18.07. 2014 r.).
  • Kurek W., 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.
  • Mileska M., 1992, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa.
  • Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
  • Spotkania, które poruszają, http://www.oberlausitz.com/_download/ferien/Via_Sacra_PL. pdf (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • Staffa M., 1993, Góry polskie w pytaniach i odpowiedziach. Sudety, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.
  • Steć T., 1965, Sudety Zachodnie, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa.
  • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, http://www.umwd.dolnyslask.pl/ fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • Strategia zarządzania zmianą dla podregionu jeleniogórskiego, 2012, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, http://www.barometr.ue.wroc.pl/uplo aded_ fi-les/serwis_files/attachments/15/p17nva7m9lk801e6n123g1cdhs437.pdf (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 174, http:// oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&It emid=946#3.18 (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://natura2000.eea.europa.eu/# (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/casove_rady_kraje (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Ite mid=72 (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://www.umgebindeland.de/index.php?lg=pl (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=7B348D980C58B6F2E85C45973F8E48FF?operation=statistikenVerzeichnis (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2 (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://www.kreis-goerlitz.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=349& wa id =423 &item _id=859255&oldrecord=88369&oldmodul=5&olddesign=0&old key word=0&oldeps=20&oldaz=all&oldcat=0&fsize=1&contrast=0 (stan na dzień 18.07. 2014 r.).
  • http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2007-2013/cooperation-area/ (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://www.alpconv.org/en/convention/default.html (stan na dzień 18.07.2014 r.).
  • http://tirolatlas.uibk.ac.at/places/show.py/index?lang=de;id=175 (stan na dzień 18.07. 2014 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4c337e4-e7ac-4346-a66b-3db26b01620e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.