PL EN


2017 | 11 | 1 | 205-219
Article title

Cudzoziemcy w Polsce na tle kryzysu migracyjnego w Europie

Content
Title variants
EN
Foreigners in Poland versus migration crisis in Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys migracyjny w Europie uwidocznił kwestie obecności cudzoziemców w Polsce, ich pobytu, adaptacji, ale również zwiększył obawy związane z bezpieczeństwem. Polska staje się coraz bardziej popularnym krajem wśród imigrantów z państw trzecich. Sytuację migracyjna w Polsce kształtuje zwiększony napływ obywateli Ukrainy. W latach 2009–2015 o udzielenie ochrony międzynarodowej starało się ponad 61 tys. cudzoziemców, z czego większości to obywatele Rosji. Na polskim rynku pracy najliczniejszą grupę wśród obywateli spoza Unii Europejskiej stanowią migranci z Ukrainy.
EN
The migrant crisis in Europe highlighted the presence of foreigners in Poland, their residence and adaptation, but also increased safety concerns. Poland has become an increasingly popular country among immigrants from third countries. The migrant situation in Poland is developed by the increased influx of Ukrainian citizens. In the years 2009–2015 more than 61,000 foreigners applied for international protection, mostly Russian citizens. In the Polish labour market, migrants from Ukraine are the most numerous group of citizens from outside the European Union.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
205-219
Physical description
Contributors
References
 • Biuletyn Migracyjny (2016). Rekordowa liczba cudzoziemców na polskim rynku pracy, Biuletyn Migracyjny, nr 54.
 • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (2013). Raport: Niewidzialni Bezpaństwowcy w Polsce, Kraków.
 • Dzięcioł T. (2016). System opieki na cudzoziemcami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową w Polsce – doświadczenia Urzędu ds. Cudzoziemców, Wydział Realizacji Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej Urząd do Spraw Cudzoziemców, prezentacja.
 • Foryś A., Kosowicz A., Fagasiński M., (2008). Ochrona cudzoziemców w Polsce- między teorią i praktyką. Pobrano 09.09. 2016 r., z: http://www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/en/polsce5_2008_pol.pdf.
 • Główny Urząd Statystyczny (2012). Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 28 lipca 1951 r. Genewa.
 • Konwencja o statusie bezpaństwowców przyjęta dnia 28 sierpnia 1954 r. przez Konferencję Pełnomocników zwołaną na mocy rezolucji Rady Ekonomiczno-Społecznej nr 526 A (XVII) z dnia 26 kwietnia 1954 r.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016). Pobrano 20.09.2016 r. z: http://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016). Pobrano 21.09.2016 r., z:http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polscstatystyki
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (2016). Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców. Pobrano 20.09.2016 r. z: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20pracujacy%20w%20polsce/Informaja%20nt%20zatrudniania%20cudzoziemcow%20w%20Polsce.pdf.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016). Pobrano 25.09.2016 r., z: https://www.msz.gov.pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/zasady.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 2015.588).
 • Sprawozdanie z działalności Urzędu ds. Cudzoziemców w zakresie zadań Departamentu Legalizacji Pobytu (2016), Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa.
 • UNHCR Polska (2016). Pobrano 22.09.2016 r., z: http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/komu-pomaga-my/bezpanstwowcy.html.
 • UNHCR The UN Refugee Agency, (2016). Pobrano 16.09.2016 r., z: http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/wiadomosci/2015/uchodzcy-czy-migranci-te-slowa-sa-wazne-wiec-jak-ich-uzywac.html.
 • Urząd ds. Cudzoziemców (2015). Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009–2015. Pobrano 20.09.2016 r., z: udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/refugee-report.pdf.
 • Urząd ds. Cudzoziemców (2015). Pobrano 16.09.2016 r., z : http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informator-część-2.pdf
 • Urząd ds. Cudzoziemców (2015). Pobrano 19.09.2016 r., z :http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/Więcej-wiedzy-mniej-strachu- Uchodźcy-w-Polsce-small.pdf.
 • Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2015 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa.
 • Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Informator Departamentu Pomocy Socjalnej, Warszawa.
 • Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 10.09.2016 r., z: http:/www.usdc.gov.pl.
 • Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 16.09.2016 r., z: http://udsc.gov.pl/urzad/projekty-i-programy/projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-sppw/budowa-filtra-epidemiologicznego-na-trenie-obiektu-udsc-w-bialej-podlaskiej-kik02.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8848
ISSN
2450-3436
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4dd07da-162a-44a2-b5cd-dbbec7b456c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.