PL EN


2018 | 3(230) | 41-69
Article title

Metodologiczne aspekty jakościowych badań par – synteza doświadczeń terenowych

Content
Title variants
EN
Methodological Aspects of the Qualitative Research on Couples: Notes from the Field
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja i uwspólnienie doświadczeń oraz wniosków płynących z jakościowych badań skoncentrowanych na parze i różnych aspektach jej funkcjonowania, prowadzonych w Polsce przez ostatnią dekadę przez wybrane zespoły badawcze. Odwołując się do przykładów z badań terenowych wskazujemy na szereg praktycznych oraz sytuacyjnych aspektów badania par i pokazujemy, że w celu zgłębienia relacji między dwojgiem ludzi i zrozumienia dynamiki ich wspólnego życia konieczne jest zastosowanie różnych konfiguracji metod i narzędzi badawczych. Bazując na wnioskach z realizacji różnych projektów badawczych proponujemy podejście oparte na trzech filarach: zastosowaniu wywiadu diadycznego, połączeniu go z wywiadami indywidualnymi oraz prowadzeniu badań nad parą w formie wizyt domowych w schemacie podłużnym. Dzięki refleksji nad już zrealizowanymi projektami możliwe było stworzenie metodologicznych rekomendacji dla badaczy i badaczek planujących w przyszłości prowadzenie badań w tym obszarze.
EN
The aim of the article is to present the frameworks and findings of qualitative research focused on couples and various aspects of their functioning. The research has been conducted by several research teams in Poland over the last decade. Relying on the examples from the field, we point to a number of practical and situational aspects of research on couples. We argue that in exploring the relationship between two people and in understanding the dynamics of their life together, it is crucial to use different sets of research methods and tools. Drawing on the findings from several research projects, we propose an approach based on three pillars: using a dyadic interview, combining a dyadic interview with an individual interview, and conducting research on couples through repeated home visits stretched over long period of time. Being an outcome of the conducted projects, the methodological recommendations for the researchers planning the studies in this subject area are suggested.
Year
Issue
Pages
41-69
Physical description
Contributors
author
References
 • Allan, Graham. 1980. A Note on Interviewing Spouses Together. „Journal of Marriage and the Family” 42: 205–210. Arksey, Hilary. 1996. Collecting data through joint interviews. „Social Research Update” 15. http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU15.html (dostęp 02.01.2018).
 • Bieńko, Mariola. 2013. Intymne i prywatne praktyki codzienności: studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bjørnholt, Margunn i Gunhild R. Farstad. 2014. „Am I rambling?” on the advantages of interviewing couples together. „Qualitative Research” 14: 3–19.
 • Brzozowska, Anita. 2017. Mixed marriages in a super-diverse society. The case of Polish-British couples in the cities of the West Midlands. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 166: 13–35.
 • Buler, Marta i Paula Pustułka. 2017. Gendered family practices and cultural diffusion in binational couples of Polish migrant women. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 166: 37–59.
 • Chonody, Jill M., Jacqui Gabb, Mike Killian i Priscilla Dunk-West. 2016. Measuring Relationship Quality in an International Study: Exploratory and Confirmatory Factor Validity. „Research on Social Work Practice”: 1–11. https://doi.org/10.1177/1049731516631120 (dostęp 02.01.2018).
 • Denzin, Norman K. i Yvonna S. Lincoln. 2014. Metody badań jakościowych. Tłum. K. Podemski. Warszawa: WN PWN.
 • Denzin, Norman K. i Yvonna S. Lincoln (red.). 2000. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, Calif: Sage.
 • Finch, Janet. 2007. Displaying Families. „Sociology” 41 (1): 65–81.
 • Flick, Uwe. 2011. Jakość w badaniach jakościowych. Tłum. P. Tomanek. Warszawa: WN PWN.
 • Fuchs, Peter. 2003. Liebe, Sex und solche Sachen. Konstanz: UVK, Univ.-Verl.
 • Gabb, Jacqui. 2008. Researching intimacy in families. Basingstoke, New York: Pal-grave Macmillan.
 • Gabb, Jacqui i Janet Fink. 2018. Couple Relationships in the 21st Century: Research, Policy, Practice. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
 • Gabb, Jacqui, Janet Fink. 2015. Couple relationships in the 21st century. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
 • Gądecki, Jacek, Marcin Jewdokimow i Magdalena Żadkowska. 2017. Tu się pracuje! Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy. Kraków: Libron.
 • Gądecki, Jacek, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska. 2016. Reconstructing the Borders and the Definitions of Home and Work in the Context of Telecommuting in Poland. „Intersections, East European Journal of Society and Politics” 2(3). https://doi.org/10.17356/ieejsp.v2i3.166 (dostęp 02.01.2018).
 • Gądecki, Jacek i Magdalena Żadkowska. 2016. Praktyki telepracowników. Negocjowanie granic między domem a pracą. W: M. Łukasiuk i M. Jewdokimow (red.). Socjologia zamieszkiwania. narracje, dyfuzje, interwencje. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 63–86.
 • Geertz, Clifford. 2005. Wiedza lokalna: dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Tłum. D. Wolska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Giraud, Christophe. 2017. L’amour réaliste: la nouvelle expérience amoureuse des jeunes femmes. Paris: Armand Colin.
 • Halawa, Mateusz. 2015. In New Warsaw: Mortgage credit and the unfolding of space and time. „Cultural Studies” 29: 707–732.
 • Halawa, Mateusz i Marta Olcoń-Kubicka. 2018. Digital Householding: Calculating and Moralizing Domestic Life Through Homemade Spreadsheets. „Journal of Cultural Economy” DOI: 10.1080/17530350.2018.1486728
 • Hammersley, Martyn i Paul Atkinson. 2001. Metody badań terenowych. Tłum. S. Dymarczyk. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Heaphy, Brian i Anna Einarsdottir. 2013. Scripting Civil Partnerships: interviewing couples together and apart. „Qualitative Research” 13: 53–70.
 • Hertz, Rosanna. 1995. Separate But Simultaneous Interviewing of Husbands and Wives: Making Sense of Their Stories. „Qualitative Inquiry” 1: 429–451.
 • Jasińska, Joanna. 2018. Cosmopolitan Reality of Polish-American Families. W: New Cosmopolitanism, Race and Ethnicity: Cultural Perspectives. DeGruyter (w druku).
 • Jordan, Bill. (red.) 1992. Trapped in poverty? labour-market decisions in low-income households. London, New York: Routledge.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 2010. Wywiad rozumiejący. Tłum. A. Kapciak. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 2008. Was sich liebt, das nervt sich. Konstanz: UVK-Verl.-Ges.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 1999. La femme seule et le Prince charmant: enquête sur la vie en solo. Paris: Pocket.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 1996. L’entretien compréhensif. Paris: Nathan.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 1993. Sociologie du couple. Paris: PUF.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 1994. Schmutzige Wäsche: zur ehelichen Konstruktion von Alltag. Konstanz: UVK, Univ.-Verl.
 • Koppetsch, Cornelia i Günter Burkart. 1999. Die Illusion der Emanzipation: zur Wirksamkeit latenter Geschlechtsnormen im Milieuvergleich. Konstanz: UVK-Verl.
 • Korsvik, Trine Rogg i Marta Warat. 2016. Framing Leave for Fathers in Norway and Poland: Just a Matter of Gender Equality? „NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research” 24: 110–125.
 • Kossakowski, Radosław, Magdalena Herzberg-Kurasz i Magdalena Żadkowska. 2016. Social pressure or adaptation to new cultural patterns? Sport-related attitudes and practices of Polish migrants in Norway. W: J. Mucha (red.). Migration and the Transmission of Cultural Patterns. Kraków: Wydawnictwo AGH, s. 59–74.
 • Kusenbach, Margarethe. 2003. Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool. „Ethnography” 4: 455–485.
 • Laslett, Barbara i Rhona Rapoport. 1975. Collaborative Interviewing and Interactive Research. „Journal of Marriage and the Family” 37 (4): 968–977.
 • Levin, Irene. 1993. Family as Mapped Realities. „Journal of Family Issues” 14: 82–91.
 • Levin, Irene i Jan Trost. 1992. Understanding the Concept of Family. „Family Relations” 41(3): 348–351.
 • Mccarthy, Jane Ribbens, Janet Holland i Val Gillies. 2003. Multiple perspectives on the „family” lives of young people: Methodological and theoretical issues in case study research. „International Journal of Social Research Methodology” 6: 1–23.
 • Mizielińska, Joanna. 2017. Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: WN PWN.
 • Mizielińska, Joanna, Justyna Struzik i Agnieszka Król. 2017. Różnym głosem: rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: WN PWN.
 • Mizielińska, Joanna, Aleksander Wasiak-Radoszewski, Marta Abramowicz i Agata Stasińska. 2014. Rodziny z wyboru w Polsce życie rodzinne osób nieheteroseksualnych. Warszawa: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Morgan, David L., Jutta Ataie, Paula Carder i Kim Hoffman. 2013. Introducing Dyadic Interviews as a Method for Collecting Qualitative Data. „Qualitative Health Research” 23: 1276–1284.
 • Morris, Sara M. 2001. Joint and Individual Interviewing in the Context of Cancer. „Qualitative Health Research” 11: 553–567.
 • Morrison, Carey-Ann. 2012. Solicited diaries and the everyday geographies of heterosexual love and home: reflections on methodological process and practice. „Area” 44: 68–75.
 • Olcoń-Kubicka, Marta. 2017. Zastosowanie technik jakościowych w badaniu praktyk budżetowania w gospodarstwach domowych. W: W. Dymarczyk i Ł. Pyffel (red.). Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 33–54.
 • Olcoń-Kubicka, Marta, 2016a. Oznaczanie i liczenie domowych pieniędzy. „Studia Socjologiczne” 3: 51–77.
 • Olcoń-Kubicka, Marta. 2016b. Financial Arrangement as a Reflection of Household Order. „Polish Sociological Review” 4: 477–494.
 • Olcoń-Kubicka, Marta, Mateusz Halawa. 2018. Making a Living: How Middle-Class Couples in Warsaw Start and Practice a Household. „Kultura i Społeczeństwo” 3 (w druku).
 • Ostrouch-Kamińska, Joanna. 2015. Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów: studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pahl, Jan. 1989. Money and marriage. Basingstoke: Macmillan.
 • Polak, Louisa i Judith Green. 2016. Using Joint Interviews to Add Analytic Value. „Qualitative Health Research” 26: 1638–1648.
 • Pustułka, Paula, Justyna Struzik i Magdalena Ślusarczyk. 2015. Caught between breadwinning and emotional provisions – the case of Polish migrant fathers in Norway. „Studia Humanistyczne AGH” 14: 117.
 • Rancew-Sikora, Dorota i Magdalena Żadkowska. 2017. Receiving guests at home by nationally mixed couples: the case of Polish females and Norwegian males. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 166: 61–86.
 • Ruiner, Caroline. 2010. Paare im Wandel: eine qualitative Paneluntersuchung zur Dynamik des Verlaufs von Paarbeziehungen. Wiesbaden: VS Verlag.
 • Schmidt, Filip. 2011. Nieczyste relacje: ambiwalencje i napięcia w dzisiejszych związkach intymnych – krytyczna analiza koncepcji Anthony’ego Giddensa. „Kultura i Społeczeństwo” 1: 121–146.
 • Schmidt, Filip. 2015. Para, mieszkanie, małżeństwo: dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Schmidt, Filip. 2016. Materializacja pary: napięcia w procesie budowania domowej codzienności we dwoje. W: M. Łukasiuk i M. Jewdokimow (red.). Socjologia za-mieszkiwania: narracje, dyfuzje, interwencje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwer-sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Schmidt, Filip. 2016a. Zmęczeni intymnością. Zmęczenie jako doświadczenie, problem i środek komunikacji we współczesnych relacjach intymnych. „Kultura Współczesna: Teoria, Interpretacje, Krytyka” 3: 149–165.
 • Seale, Clive, Jonathan Charteris-Black, Carol Dumelow, Louise Locock i Sue Ziebland. 2008. The Effect of Joint Interviewing on the Performance of Gender. „Field Methods” 20: 107–128.
 • Seymour, Julie, Gill Dix i Tony Eardley. 1995. Joint Accounts: methodology and practice in research interviews with couples. York: University of York.
 • Shakespeare, Pam. 1993. Performing. W: P. Shakespeare i D. Atkinson (red.). Reflecting on Research Practice: Issues in Health and Social Welfare. Buckingham: Open University Press.
 • Singly, François de. 2005. Libres ensemble: l’individualisme dans la vie commune. Paryż: Armand Colin.
 • Singly, François de. 2004. Fortune et infortune de la femme mariée: sociologie de la vie conjugale. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Slany, Krystyna i Stella Strzemecka. 2017. Growing up multicultural: The experiences of children raised by Polish-Norwegian mixed couples in Norway. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 166: 87–111.
 • Stasińska, Agata. 2018. Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych. Kraków: Nomos (w druku).
 • Swidler, Ann. 2003. Talk of Love: How Culture Matters. Chicago: University of Chicago Press.
 • Taylor, Bridget i Hilde de Vocht. 2011. Interviewing Separately or as Couples? Consi-derations of Authenticity of Method. „Qualitative Health Research” 21: 1576–1587.
 • Taylor, Erin i Gawain Lynch. 2016. Consumer Finance Research Methods Toolkit. IMFTI, Irvine.
 • Thompson, Linda i Alexis J. Walker. 1995. The Place of Feminism in Family Studies. „Journal of Marriage and the Family” 57: 847–865.
 • Thompson, Linda i Alexis J. Walker. 1982. The Dyad as the Unit of Analysis: Conceptual and Methodological Issues. „Journal of Marriage and the Family” 44 (4): 889–900.
 • Valentine, Gill. 1999. Doing household research: interviewing couples together and apart. „Area” 31: 67–74.
 • Vogl, Susanne, Ulrike Zartler, Eva-Maria Schmidt i Irene Rieder. 2017. Developing an analytical framework for multiple perspective, qualitative longitudinal interviews (MPQLI). „International Journal of Social Research Methodology” 21(2): 177–190.
 • Wimbauer, Christine i Mona Motakef. 2017. Joint Couple Interviews in Sociological Research on Couples: Methodological and Practical Considerations. „Forum : Qualitative Social Research” 18 (2) http://www.qualitative-research.net/index.php/ fqs/article/view/2671 (dostęp 02.01.2018).
 • Żadkowska, Magdalena. 2017. Kaufmann’s Comprehensive Interview Applied in a Longitudinal Study of Migrant Couples: Notes from the Field. „Romanian Journal of Population Studies” IX: 59–78.
 • Żadkowska, Magdalena. 2016. Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Żadkowska, Magdalena i Tomasz Szlendak. 2016. Egalitarian Capital Gained in Norway or Brought from Poland? Experiences of Migration and Gender Equality among Polish Couples in Norway. W: V. Ducu i A. Telegdi-Csetri (red.). Managing «Difference» in Eastern-European Transnational Families. Peter Lang, s. 91–112.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4e3f621-6773-42a0-aa2a-c04ca37a934a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.