PL EN


2019 | 19 | 2 | 223-236
Article title

Changes in consumption behaviors of Polish seniors - singles in 2007 and 2016

Authors
Content
Title variants
PL
Zmiany konsumpcji polskich seniorów - singli w latach 2007 oraz 2016
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The increase in the share of the number of older people in the Polish population requires constant diagnosis of the degree of satisfying their needs. One of the ways of such assessment is the dynamic analysis of changes in the goods and services consumption. The author's research task was to find an answer to the question whether according to subjective opinions of seniors in 2007, there were consumption restrictions caused primarily by the deterioration of their material situation and whether this situation deepened over the next 10 years. The aim of the article is to analyze the distribution of responses to this question in 2007 and 2016 based on the results of the GUS household budget surveys in single-person households (singles), where the situation may be particularly difficult. Two age groups were distinguished, differentiating the responses. The choice of years of observation was based on the occurrence of favorable assessments of the economic and social situations in these periods. One- and multi-dimensional tools of statistical analysis were used.
PL
Wzrost udziału liczby osób starszych w ludności Polski wymaga ciągłych diagnoz stopnia zaspokajania ich potrzeb. Jedną z dróg takiej oceny jest analiza dynamiczna zmian konsumpcji dóbr i usług. Zadaniem badawczym autorki było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy według subiektywnych opinii seniorów w 2007 roku wystąpiły ograniczenia konsumpcji wywołane przede wszystkim pogorszeniem sytuacji materialnej oraz czy ta sytuacja pogłębiła się w ciągu następnych 10 lat. Celem artykułu jest analiza rozkładów odpowiedzi na to pytanie w roku 2007 i 2016 na podstawie wyników badań budżetów domowych GUS w gospodarstwach jednoosobowych (singli), w których sytuacja może być szczególnie trudna. Wyróżniono dwie grupy wiekowe, różnicujące odpowiedzi. Wybór lat obserwacji oparty był na występowaniu korzystnych ocen sytuacji gospodarczo-społecznych w tych okresach. Zastosowano jedno- i wielowymiarowe narzędzia analizy statystycznej
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
223-236
Physical description
Dates
published
2019-06-01
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
References
 • Dąbrowska, A.; Janoś -Kresło M. (2011). Single jako konsumenci usług rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych. Problemy Zarządzania, Finansów I Marketingu nr. 22 2011 s. 377-388.
 • Gotowska, M. (2014). Jakość życia, poziom jakości życia, równowaga bytu – dyskusja trwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 37, t.2.
 • GUS. (2013). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Studia i Analizy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, 2018. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-na-podstawie-badan-glownego-urzedu-statystycznego,1,2.html, wrzesień 2018.
 • Japonia: Demograficzne wyzwania kraju seniorów i „singli pasożytów”, 2018. https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/japonia-demograficzne-wyzwania-kraju-seniorow-i-singli-pasozytow/ 14.05.2018.
 • Kuklińska K. L. (eds.); (2013). Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas, Warszawa.
 • Lai, A.L.; Lim, M.; Higgins, M. (2015). The abject single: exploring the gendered experience of singleness in Britain, “Journal of Marketing Management” 2015, vol. 31, no. 15–16, s. 1559–1582.
 • Lee S. (2014). Consumption patterns and economic status of older households in the United States, Monthly Labor Review, Bureau of Labor Statistics, USA.
 • Luszniewicz A.; Słaby T. (2008), Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICAPL. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo C.H. Beck wyd. III Warszawa, p. 28-40.
 • Singlehood from individual and social perspective, (2016). red. K. Adamczyk Libron, Kraków.
 • Słaby, T. (2016a). The quality and dignity of life as the symptoms of social exclusion of aboriginal rural population added 60+ in Poland, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • Słaby, T. (2016b). The quality of life of the aboriginal rural people 60+ in Poland. Selected research results, 2014, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 435.
 • Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Pomiar i ocena jakości życia, Wiadomości Statystyczne, nr 8, s.19-36.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STSTISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, Stat Soft, Kraków.
 • Transformative Consumer Research for Personal and Collective Well-Being (2012), ed. D. Glen Mick, S. Pettigrew, C. Pechmann, J.L. Ozanne, Routledge, New York, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-2597
e-ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4e54e8f-2555-40fb-9695-a968d9b4b627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.