PL EN


2013 | 21(2) | 85-107
Article title

Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce

Content
Title variants
EN
Chosen problems of health policy in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorka przedstawia główne problemy polityki zdrowotnej w szerszym kontekście polityki społecznej. Przywołuje argumenty wskazujące, że rozwiązywanie problemów zdrowotnych może być mało skuteczne bez rozwiązywania innych problemów społecznych, ale też trudno jest rozwiązywać wiele problemów społecznych bez rozwiązywania problemów zdrowotnych. Po omówieniu pojęcia polityki zdrowotnej, jej celów i zasad oraz uwarunkowań autorka charakteryzuje główne problemy dotyczące wybranych instrumentów polityki zdrowotnej: ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i kadrowych. Artykuł kończy się rekomendacjami wskazującymi przede wszystkim na konieczność zapewnienia kompleksowych działań, zwiększenia roli podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza pierwszego kontaktu, poprawy opieki zdrowotnej dla grup szczególnie zagrożonych, przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz ludzi starych.
EN
The author presents crucial problems of health policy in a broad context of social policy. She argues that solving health problems may prove insufficient without solving other social problems, though it may also be difficult to solve broader social problems without solving the problem of poor health. After discussing the concept of health policy, its aims, principles and determinants, the author characterises basic problems of chosen health policy instruments: economic, legal, organizational and human resources. The text ends with recommendations demanding comprehensive services, increasing the role of basic medical services and a family doctor as well as an improvement of health care for the most endangered groups, such as children and youth and old people.
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4f5b6dc-945e-4c41-9e4a-51c91c164a63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.