PL EN


2017 | 3 | 1 | 77-91
Article title

Edukacja dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w masowych szkołach

Content
Title variants
EN
Education of children with certificates and opinions from psychological-educational centres in regular schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia merytoryczno-teoretyczne z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie oraz procedury wsparcia i pomocy w odniesieniu do dzieci wymagających tego typu pomocy. Przedstawiono procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opisano nauczanie dziecka niepełnosprawnego w ogólnodostępnej szkole, przygotowania szkoły do pracy z uczniami o specjalnych potrzeb edukacyjnych. Scharakteryzowano relacje między uczniami pełno- i niepełnosprawnymi, przedstawiono możliwości i bariery ich integracji. Opisano czynniki, które zapewniają rozwój uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
EN
In the article substantive and theoretical problems from the field of psychological-educational assistance, tasks of psychological-educational centres, opinions and procedures of assistance and support as regards children requiring this kind of support are presented. Procedures of psychological-educational assistance provision are described. Teaching a disabled child in a freely accessible school and preparation of school for work with students with special educational needs are depicted. Relationships between able and disabled students are characterised, possibilities and barriers for integration are presented. The factors ensuring development for students with special educational needs are described.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
77-91
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych
References
 • Bąbka, J. (2001). Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych: założenia i rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Głodkowska, J. (2012). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Góralczyk, E. (2008). Moje dziecko w szkole. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Hulek, A. (1977). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Janiszewska-Nieścioruk, Z. (2004). Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2. Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kazanowski, Z., Osik-Chudowolska, D. (2003). Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kielin, J. (2002). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego: przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Maciarz, A. (1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnoprawnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Materka, E. (2005). Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. "Edukacja i Dialog", 7, 7–13.
 • Popławska, J., Sierpińska, B. (2001). Zacznijmy razem: dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej: poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Rękawek, A. (2006). O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Cz. 1. "Dyrektor Szkoły", 3, 49–50.
 • Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Skoczek, A. (2015). Inkluzja – czy możliwa w naszym systemie edukacji."Hejnał Oświatowy", 5, 3–6.
 • Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Tomkiewicz-Bętkowska, A., Krztoń, A. (2014). ABC pedagoga specjalnego: poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5048c76-508b-4c12-a9af-2198d76e494c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.