PL EN


2018 | 28 | 4 | 17-32
Article title

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie

Title variants
EN
Mediation as a Method of Resolving Conflicts in an Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Użyteczną formą zarządzania relacjami i rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie może być mediacja. Jej wykorzystywanie w przedsiębiorstwie jest wyrazem panującej w nim kultury organizacyjnej. Jako instytucja uregulowana w prawie jest narzędziem rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy. Wspomaga także dialog, zapewnia właściwą komunikację, współpracę i kreatywne rozwiązywanie problemów. Z przeprowadzonych badań pilotażowych w 20 polskich przedsiębiorstwach wynika, że jest w nich wykorzystywana, ale wciąż stosunkowo rzadko.
EN
Mediation is a useful form of managing relationships and resolving conflicts in a company. Its use in the enterprise is an expression of the organizational culture prevailing in it. As an institution regulated in law, it is a tool for solving individual and collective labor disputes. It also supports dialogue, ensures proper communication, cooperation and creative problem solving. The pilot studies carried out in 20 Polish enterprises show that they are used in them, but still relatively rare.
Year
Volume
28
Issue
4
Pages
17-32
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, mediacja@kul.pl
References
 • Baran Krzysztof W.: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
 • Broniewicz Witold: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa–Łódź: PWN 1978.
 • Broński Włodzimierz: Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych, Roczniki Nauk Prawnych 21 (2011), nr 1, s. 43-57.
 • Budniak Aleksandra: Zasady mediacji w polskim i niemieckim postępowaniu cywilnym, Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2012), s. 117-123.
 • Cichobłaziński Leszek: Mediacje transformacyjne i ich rola w kształtowaniu stosunków pracowniczych na przykładzie rozwiązywania sporów zbiorowych, [w:] Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. M. Plucińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014, s. 37-46.
 • Cichobłaziński Leszek: Mediacje w sporach zbiorowych, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2010.
 • Gajda-Roszczynialska Katarzyna: Mediacja obligatoryjna w postępowaniu cywilnym, Polski Proces Cywilny 3 (2012), s. 437-472.
 • Hatch Mary J.: Teoria organizacji, Warszawa: PWN 2002.
 • Jakubiak–Mirończuk Aneta: Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.
 • Jeżak Jan: Przedsiębiorstwo w gospodarce narodowej, [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 1997, s. 67-110.
 • Kabut Mateusz, Malesa Tomasz: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa a otoczenie prawne na przykładzie branży samochodowego transportu ładunków, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (2015), nr 3, s. 137-149.
 • Kalisz Anna, Ziemkiewicz Adam: Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa: Wolters Kluwer 2009.
 • Karwińska Anna, Wiktor Dobrosława: Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna. Teksty 6 (2008), s. 4-52.
 • Kisielnicki Jerzy: Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Warszawa: WSHiP 2005.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. VI, red. J. Gutowski, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem. Postępowanie rozpoznawcze. Księga pierwsza. Proces, t. I, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Warszawa: PWN 1989.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–366, t. I, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa: LexisNexis 2012.
 • Kogut Justyna: Kultura organizacyjna na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 18 (2015), s. 82-90.
 • Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, red. G. Bieniek, Warszawa: LexisNexis 2011.
 • Kopczewski Marian, Pączek Bartłomiej, Tobolski Marek: Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084. pdf [dostęp: 26.11.2018].
 • Kordasiewicz Stanisław: Historyczna i międzynarodowa pespektywa mediacji, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa: Wolters Kluwer 2009, s. 32-50.
 • Kostera Monika, Kownacki Stanisław: Kultura organizacyjna, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa: PWN 1996, s. od-do.
 • Kovach Kimberlee K.: Mediation, [w:] The Handbook of dispute resolution, ed. M.L. Moffitt, R.C. Bordone, San Francisco: Jossey Bass 2005, s. 304-317.
 • Kovach Kimberlee K.: Mediation. Principles and practice, St. Paul: West Academic Publishing 2004.
 • Miszkin–Wojciechowska Małgorzata: Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym, Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2010), s. 23-34.
 • Morek Rafał: Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 KPC). Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006.
 • Penc Józef: Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
 • Piwowar–Sulej Katarzyna: Kultura organizacyjna i jej wpływ na działalność projektową – studium przypadku, Marketing i Rynek 5 (2014), s. 143-148.
 • Rajski Jerzy: Rola mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych ze stosunkami w obrocie gospodarczym, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2005, s. 911-922.
 • Runesson Eric M., Guy Marie L.: Mediating Corporate Governance Conflicts and Disputes, Washington: International Finance Corporation 2007.
 • Schein Edgar: Organizational Culture and Leadership, 4th ed., San Francisco: Jossey Bass 2010.
 • Siedlecki Władysław: Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa: PWN 1977.
 • Sikorski Czesław: Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Difin 2007.
 • Stoner James A.F., Wankel Charles: Kierowanie, Warszawa: PWE 1992.
 • Sułkowski Łukasz: Procesy kulturowe w organizacjach, Toruń: Difin 2002.
 • System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. VIII, red. J. Panowicz–Lipska, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004.
 • Szpunar Andrzej: Z problematyki ugody w prawie cywilnym, Przegląd Sądowy 9 (1995), s. 4-15.
 • Świątkowski Andrzej M.: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
 • Tomanek Artur: Mediacja i arbitraż, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 402-417.
 • Uliasz Marcin: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2008.
 • Waszkiewicz Paweł: Zasady mediacji, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa: Wolters Kluwer 2009, s. 91-105.
 • Wąsowska Anna: Mediacje budują zaufanie społeczne, Na Wokandzie 27 (2016), s. 28-29.
 • Woroch Anna: Kultura organizacyjna, [w:] Zespół – Kultura – Projekt, red. W. Olejniczak, Szczecin: ZPSB 2009, s. 31-42.
 • Zbiegień–Maciąg Lidia: Kultura w organizacji, Warszawa: PWN 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5067842-a5bb-486b-af83-23e641b8fcee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.