PL EN


2016 | C | 135-149
Article title

Dyrektywa 2014/104/UE a kształtowanie prywatnoprawnego modelu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w państwach członkowskich i w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Directive 2014/104/EU and The Development of the Private Law Model for Damage Claims for Infringements of the Competition Law Provisions of the Member States and of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje regulacje prawne oraz orzecznictwo, które ukształtowały prywatnoprawny model dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w państwach członkowskich i w Unii Europejskiej. Autorka podejmuje próbę opisu i oceny rozwiązań prawnych przyjętych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, na tle problemów, które przyjęta dyrektywa powinna rozwiązać. Równocześnie wskazuje na pewne wady przyjętych rozwiązań.
EN
The article examines legal regulations and court verdicts which have formed the private law model for making damage claims for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. The author discusses and evaluates legal instruments of Directive 2014/104/EU on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union in the context of problems this Directive strives to resolve with regard to shortcomings of those instruments.
Year
Volume
C
Pages
135-149
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Beniamino Caravita di Toritto, Overview on the Directive 2014/104/EU, Italian Antitrust Review, 2015/2.
 • Copetition Policy Brief, Styczeń 2015, s. 2, http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2015/001_en.pdf; stan na 10.04.2016 r.
 • Flaga-Gieruszyńska Kinga (red.), Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Góra-Błaszczykowska Agnieszka (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729, wyd. 2, C.H. Beck Warszawa 2015.
 • Harding Christopher, Cartel deterrence: The search for evidence and argument, The Antitrust Bulletin, Summer 2011/56/ 2, s. 345–375.
 • Howard Anneli, Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on Anti-Trust Damages Actions, Journal of European Competition Law & Practice 2013/4/6.
 • Howells Geraint, Weatherill Stephen, Consumer protection law, wyd. 2, Ashagate, Surrey UK 2009,
 • Jurkowska-Gomułka Agata, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Piszcz Anna, „Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń, iKAR 2013/5(2), s. 52 i n.
 • Piszcz Anna, Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych rozwiązań, iKAR 2015/4, s. 75–89.
 • Podrecki Paweł, Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Zakamycze 2000.
 • Wolski Dominik, Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE), w: Tadeusz Skoczny (red.), Prawo konkurencji 25 lat, Warszawa 2016.
 • Wróbel Andrzej (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5166607-44e9-401e-9030-704b4019b7e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.