Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 177-203

Article title

Fenomenologia polskiej transformacji

Content

Title variants

EN
Phenomenology of Polish Transformation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule proponuje się zastosowanie metody fenomenologicznej do analiz ekonomicznych i politologicznych, zwłaszcza tych, które służą do diagnozy i syntezy złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych (transformacja polityczno-gospodarcza). Analiza fenomenologiczna unaocznia, iż proces transformacji jest niezwykle trudny. Poważną barierą jest silna kultura postkomunistyczna. Transformacja jest w istocie dekonstrukcją, czyli zmianą kulturową. Czy będzie to dekonstrukcja fenomenologiczna, która doprowadzi do sprawnego systemu zarządzania państwem? W dużym stopniu będzie to zależało od wpływu kultury personalistycznej (ordoliberalizmu i komunitaryzmu) na proces transformacji.
EN
The paper proposes to apply the phenomenological method for analysis of economic and political science, especially those that are used for diagnosis and synthesis of social and economic systems (political and economic transformation). Phenomenological analysis shows that the transformation process is extremely difficult. A major barrier is a strong post-communist culture. The transformation is in fact deconstruction (cultural change). Will it be a phenomenological deconstruction, which will lead to an efficient system for management of the State? This will depend on the influence of personalistic culture (ordoliberalizm and communitarianism) on the transformation process.

Year

Issue

1

Pages

177-203

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Nauk Politycznych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

References

 • Aranowski A., Planowanie w systemie wieloszczeblowym i wielocentrowym, [w:] Bariery sprawności organizacji, (red.) Kieżun W., Warszawa 1978.
 • Bartula P., Liberalizm versus komunitaryzm, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2003.
 • Bombała B. , Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Warszawa 2010.
 • Bombała B., In Search of the Sources of Humanity, in. Phenomenology of Life from the Animal Soul to the Human Mind. Book I: In Search of Experience (Analecta Husserliana XCIII), ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Springer Netherlands, 2007.
 • Bombała B., Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, „Prakseologia”, nr 142, 2002.
 • Bombała B., Praktyczny i etyczny aspekt public relations w marketingu politycznym, „Prakseologia”, nr 148, 2008.
 • Bombała B., Społeczna gospodarka rynkowa jako wzorcowy model gospodarczy, „Prakseologia” , nr 1- 4, 1995.
 • Bombała B., The Autocreation of a Manager in the Process of Transformational Leadership, in. Life – Truth in its Varius Perspectives … (Analecta Husserliana LXXVI), ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Dordrecht 2002.
 • Bruni L., Porta P.L., Economics and Happiness: Framing the Analysis, Oxford and New York 2005.
 • Bujak W., Historia Stronnictwa Pracy. 1937-1946-1950, Warszawa 1988.
 • Gilejko L. K., Przegrana większość. Robotnicy i chłopi, [w:] Jarosz M. (red.), Polska. Ale jaka?, Warszawa 2005.
 • Gniazdowski M., Pochwała korupcji i nepotyzmu w systemach totalitarnych ... ale co teraz? „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 2, 2006.
 • Gościński J., Sterowanie i planowanie, Warszawa 1982.
 • Gościński J., Dylematy transformacji gospodarki polskiej, „Prakseologia”, nr 1 –2, 1994.
 • Grabski S., Myśli o dziejowej drodze Polski, Glasgow 1944.
 • Haus B., Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, Warszawa 1983.
 • Hockuba Z., Gospodarka chaosu. Transformacja a regulacja ekonomiczna, „Ekonomista” nr 4, 1993.
 • Jarosz M., Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa, [w:] Dobre państwo, (red.) Kieżun W., Kubin J., Warszawa 2004.
 • Jasiecki K., Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Warszawa 2002.
 • Jezierski A., Leszczyńska C., Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 r., Warszawa 1994.
 • Kamiński A. Z., Niedialektyczna koncepcja planowania i interes społeczny, [w:] Zmierzch socjalizmu państwowego, (red.) Morawski W., Warszawa 1994.
 • Kersten K., Historia polityczna Polski 1944 –1956, Warszawa 1982.
 • Kieżun W., S. Kwiatkowski i in., Style zarządzania – teoria i praktyka, Warszawa 1977.
 • Kieżun W., X-lecie Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji, „Prakseologia”, nr 148, 2008.
 • Kolarska-Bobińska L., Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity, Wrocław 1984.
 • Kornai J., Droga do wolnej gospodarki, Warszawa 1991.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985.
 • Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1986.
 • Krasnodębski Z., Działanie i jego racjonalność w perspektywie prakseologicznej i socjologicznej, „Prakseologia” 1991.
 • Krasnodębski Z., Państwo cieni, cień państwa. Katalog błędów założycielskich Trzeciej Rzeczypospolitej, „Fakt, dodatek Europa” (13) 151/04 z 30 czerwca 2004.
 • Kropiwnicki J., Rola uwłaszczenia nomenklatury w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” t. 7, nr 1, 2004.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty – modele – metafory – filozofia – metodologia - dylematy – trendy, Warszawa 1999.
 • Kumor P., Sztaudynger J. J., Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – Analiza ekonometryczna, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 1 2007.
 • Melich A., Efektywność gospodarowania, Warszawa 1980.
 • Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo – gospodarka – polityka, Warszawa 1998.
 • Mreła K., Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, Warszawa 1983.
 • Novak M., Wolne osoby a dobro wspólne, Kraków, 1998.
 • Olesiński Z., Zarządzanie w regionie poprzez sieci stosunków bezpośrednich, [w:] Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Warszawa 2011.
 • Porwit K., Systemowe uwarunkowania polityki przemysłowej, „Ekonomista” nr 2, 1992.
 • Rychard A., Reforma gospodarcza. Socjologiczna analiza związków polityki i gospodarki, Wrocław 1980.
 • Rychard A., Władza i gospodarka – trzy perspektywy teoretyczne, [w:] Demokracja i gospodarka, (red.) W. Morawski, Warszawa 1983.
 • Rzeczpospolita, Krasnodębski, Postkomunizm - życie po życiu, z 8 maja 2004 r.
 • Sadowski Z., Od sporu o transformację do strategii rozwoju, „Ekonomista”, nr 6, 2007.
 • Schaff A., Ruch komunistyczny na rozdrożu, Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1984.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Warszawa 2005.
 • Szafraniec J., Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Warszawa 2008.
 • Szaniawski I., Odmitologizowanie pracy, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3–4, 1982.
 • Walasek M., Etyczne problemy transformacji ustrojowej w myśli Mirosława Dzielskiego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 8, nr 1, 2005.
 • Wilczyński W., Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji, „Ekonomista”, nr 6, 2007.
 • Wnuk-Lipiński E., Kształtowanie się nowego ładu instytucjonalnego, [w:] Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej, Warszawa 1994.
 • Woroniecki, J. Katolicka etyka wychowawcza, t II/2, Lublin 1986.
 • Wrzesińska B., Formalizacja „rozmytych” fragmentów w prakseologii, „Prakseologia”, nr 1-2, 1993.
 • http://www.nti.org/db/nisprofs/ukraine/treaties/npt.htm, 11.2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b51dd511-b5af-4e4e-b0f9-27d9a82a8334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.