Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 48-64

Article title

Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu motywów podejmowania działań z zakresu M&A na przykładzie wybranych oddziałów banków – analiza badań

Authors

Title variants

EN
The use of the AHP method in defining the motives of undertaking M&A activities on the example of selected bank branches – research analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przeprowadza się analizę wielokryterialną procesu decyzyjnego związanego z procedurami fuzji i przejęć w sektorze bankowym. W pierwszej części definiuje się motywy przeprowadzania tej procedury. Wskazuje się także wielorakość przyczyn dla obu stron transakcji. Przyczyny te analizowane są w dalszej części artykułu z wykorzystaniem metody AHP. W oparciu o tę metodę opracowano system kryteriów i subkryteriów, które wykorzystano w badaniach empirycznych obejmujących oddziały banków funkcjonujących na terenie Gdańska. Struktura hierarchiczna umożliwiła zdefiniowanie grupy modeli addytywnych procesu decyzyjnego. Główne wnioski z przeprowadzonych badań zawarto w zakończeniu.
EN
This article conducts a multicriteria analysis of the decision-making process related to merger and acquisition procedures in the banking sector. The first part defines the motives behind this procedure. It also indicates the multiplicity of causes for both parties to the transaction. These reasons are analyzed in the further part of the article using the AHP method. Based on this method, a system of criteria and sub-criteria was developed, which was used in empirical studies involving branches of banks operating in Gdansk. The hierarchical structure made it possible to define a group of additive models of the decision-making process. The main conclusions of the conducted research were included in the end of the paper.

Year

Volume

21

Issue

Pages

48-64

Physical description

Dates

published
2018-05

References

  • Adamus W., Łasak P., Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ,,Bank i Kredyt” 2010, nr 4.
  • Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 1998.
  • Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
  • Herdan A. (red.), Fuzje, przejęcia...Wybrane aspekty integracji, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  • Helin A.,Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.
  • Michalczyk L., Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, ,,Pieniądze i Więź” 2011, nr 3.
  • Michalczyk L., Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników, ,,Ekonomia Menadżerska” 2011, nr 9.
  • Stępniewski J., Metoda negocjacji. Przygotowanie – techniki – sytuacje, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  • www.jpweber.com/pl/media/newsletter/ artykuy/show/financial-due-diligence-w procesie-fuzji-i-przejec/?start=12 [dostęp: 15.11.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b5333978-66af-4666-8300-432f230bf004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.