PL EN


Journal
2014 | 4(61/1) | 147-174
Article title

Polska bibliografia biblijna za lata 2012–2013

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish biblical bibliography 2012–2013
Contributors
bibliography author
 • JP II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, aoracz@wp.pl
bibliography author
 • JP II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, weronikaosb@o2.pl
bibliography author
References
 • Chrupcała, L.D. (red.), Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns (Milano: Edizioni Terra Santa, 2013).
 • Hadryś, J. (red.), Zawsze z Tobą. Fs. Z. Fortuniak (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013).
 • Jelonek, T. – Bogacz, R. (red.), Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2012) I.
 • Jelonek, T. – Bogacz, R. (red.), Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2013) II.
 • Kręcidło, J. (red.), Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu (StS 5; Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów, 2012).
 • Paciorek, A. – Tronina, A. – Łabuda, P. (red.), Wierzę w jednego Boga (Scripturae Lumen 5; Tarnów: Biblos, 2013).
 • Pindel, R. – Jędrzejewski, S. (red.), Hermeneutyka Pisma świętego w Kościele. Wokół adhortacji VERBUM DOMINI Benedykta XVI O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Hermeneutica et Judaica 6; Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012).
 • Stasiak, S. (red.), Per crucem ad lucem. Fs. S. Cichy (Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, 2013).
 • Szymik, S. (red.), Biblia kodem kulturowym Europy (ABL 9; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013).
 • Ząbczyk-Plajzer, J. – Gęsikowski, M. (red.), „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki (Prz 31,10.27)” Fs. U. Szwarc (Świdnica, 2013).
 • Adamczewski, B., „Ewangelia według św. Marka jako «opus classicum» literatury chrześcijańskiej Europy”, → 9: 93-111.
 • Adamczewski, B., Hypertextuality and Historicity in the Gospels (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 3; Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013).
 • Adamczyk, D., „«Grzechy główne» w gminie korynckiej na podstawie 1 Kor 5-6”, SG 26 (2012) 25-43.
 • Adamczyk, D., „Napiętnowanie grzechu w Księdze Ezechiela”, AK 160/2 (2013) 313-324.
 • Adamczyk, D., „Niewierność Izraela w świetle Księgi Ozeasza”, AK 159/2 (2012) 240-251.
 • Adamczyk, D., Biblijny traktat o grzechu (Szczecin: Print Group, 2012).
 • Adamczyk, T., „Przesłanie dotyczące problematyki grzechu w Księdze Psalmów”, CTO 2 (2012) 51-80.
 • Andrzejewski, J.M., „Problematyka chronologii Zmartwychwstania Jezusa”, StLeo 6 (2013) 151-156.
 • Arndt, M.B., „Tirsa stolica Izraela”, QS 20/31 (2013) 7-18.
 • Arndt, M.B., „Tyberiada”, QS 20/32 (2013) 7-18.
 • Bagrowska, K., „Prorocki wyrok na biblijny Sydon (Ez 28,20-23)”, SS 16 (2012) 111-120.
 • Baran, A.J., Ewangelia: powrót do źródła (Warszawa: Archit, 2013).
 • Baraniak, M.I., Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami. Krytyczna edycja tekstu manuskryptu M 1106 z analizą egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem (Warszawa: Elipsa, 2013).
 • Baraniak, M.I., „Na ciele czy w duszy? Obrzezanie w polemice żydowsko-chrześcijańskiej”, The Polish Journal of the Arts and Culture 1 (2012) 9-31.
 • Baraniec, I., „Winsome Munro – życie i działalność naukowa. Kobiety w roli uczniów Chrystusa na kartach Nowego Testamentu”, RT ChAT 54/1-2 (2012) 69-82.
 • Baranowski, K.J., „Dwie nowe inskrypcje fenickie z Ibizy”, SBO 4 (2012) 125-136.
 • Baranowski, M., „Czy Mojżesz rozmawiał z Bogiem «twarzą w twarz»?”, Katecheta 57/5 (2013) 46-49.
 • Baranowski, M., „Dlaczego Bóg chciał zabić Mojżesza (Wj 4,24)?”, Katecheta 57/7-8 (2013) 76-78.
 • Baranowski, M., „Dlaczego Miriam została surowo ukarana a Aaron nie (Lb 12,10)?”, Katecheta 57/10 (2013) 79-81.
 • Baranowski, M., „Jak wytłumaczyć długi wiek życia Adama i jego potomków podany w Rdz 5?”, Katecheta 57/12 (2013) 56-59.
 • Barczuk, K., Szabat. Cel i znaczenie dzisiaj (Skarby Królestwa; Ustroń: Koinonia, 2012).
 • Bardski, K., „Biblistyka w dobie ponowoczesności”, WST 26/1 (2013) 55-61.
 • Bardski, K., „Tajemnica wiary w symboliczno-alegorycznej interpretacji obrazów biblijnych”, → 6: 275-284.
 • Bartnicki, R. – Kłósek, K., Metody interpretacji Nowego Testamentu (Kraków: Petrus, 2013).
 • Bartnicki, R., „Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa w Mk 10,1-12”, WST 26/1 (2013) 11-30.
 • Beda Venerabilis [Beda Czcigodny], Komentarz do Listu Jakuba (tł. D. Sztuk) (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 67; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013).
 • Bednarz, M., Przemieniająca moc Słowa Bożego. 108 pytań i odpowiedzi (Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2013).
 • Bieniada, M., „Egipskie panowanie w Kanaanie późnego okresu epoki brązu – przykład ekonomicznej eksploatacji i politycznego uzależnienia. Próba syntezy”, SBO 4 (2012) 5-17.
 • Bocian, J., „Idea władzy w tradycji biblijnej i nauczaniu kościelnym”, Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej (red. Z. Kunicki) (Forum politologiczne 14; Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, 2012) 85-112.
 • Bogacz, R., „Wiara w Liście do Hebrajczyków”, → 6: 247-257.
 • Bogacz, R., „Zadania i wyzwania biblistyki na początku XXI w. w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej «Teologia dzisiaj: perspektywy zasady i kryteria»”, Koncepcje teologii katolickiej (red. M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski) (Kraków: Salwator, 2013) 237-251.
 • Bogacz, R., Cuda w Starym Testamencie (Kraków: Wydawnictwo M, 2013).
 • Brzegowy, T., „Wiara proroka Izajasza”, → 6: 105-130.
 • Budzanowska, D., „Opis Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie Perdikasa z Efezu”, WST 25/1 (2012) 199-210.
 • Burdajewicz, M., „Osadnictwo w Khirbet Qumran w okresie żelaza II”, SBO 4 (2012) 111-124.
 • Chrostowski, W., „«Nad rzekami Babilonu» (Ps 137,1). Polskie reminiscencje pieśni żydowskich wygnańców w początkach «zamordowanego Królestwa» (1795-1831)”, → 9: 113-135.
 • Chrostowski, W., „Dlaczego w 520 r. przed Chr. nie odbudowano jeszcze domu Bożego w Jerozolimie?”, CT 82/4 (2012) 31-52.
 • Czajkowski, M., Nowy Testament a Judaizm (Wrocław: TUM, 2013).
 • Czarnuch, M., „Pytania o Jezusa (Mk 1,27; 4,41). Ich funkcja w narracji i znaczenie dla teologii”, Teologia Młodych 1 (2012) 96-106.
 • Czerski, J., Literatura epistolarna Nowego Testamentu. Cz. 1, Listy protopawłowe (Theological Collection of Opole 132; Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013).
 • Czerski, J., Metodologia Nowego Testamentu (Theological Collection of Opole 126; Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012).
 • Dąbek, T.M., „Modlitwa Arcykapłańska Jezusa wzorem modlitwy duszpasterza za podopiecznych“, Misterium miłości. Fs. F. Chowaniec (red. D. Czaicki) (Kraków: Wydawnictwo Platan, 2013) 83-91.
 • Dąbek, T.M., „Skorzystaj [z twego niewolnictwa]! (1 Kor 7,21). Pismo Święte o różnych stronach niewolnictwa”, SST 9 (2013) 27-42.
 • Dąbek, T.M., „Zachowywanie prawa przejawem miłości Boga i bliźniego w Starym i Nowym Testamencie”, Servabo legem Tuam in toto corde meo. Fs. J. Krzywda CM (red. A. Zakręta, A. Sosnowski) (Studia 19; Kraków: Uniwersytet Papieski JPII, 2013) 63-79.
 • Dąbek, T.M., Biblia o końcu świata (Kraków: Wydawnictwo M, 2011).
 • Dąbek, T.M., „Umacnianie wiary jako zadanie pasterzy Kościoła na przykładzie świętych Piotra i Pawła w głoszeniu i umacnianiu wiary własnej oraz braci i sióstr w Chrystusie”, SS 16 (2012) 91-108.
 • Demitrów, A., Quattro oranti nell’elogio dei padri (Sir 44-49). Studio dei testi e delle tradizioni (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011).
 • Dogondke, D., „Dalla trascendenza all’immediata presenza: l’immagine del trono di Dio nell’Apocalisse”, BPTh 5 (2012) 35-50.
 • Dogondke, D., „Od słuchania do oglądania Boga. Biblijne ujęcie początku i celu wiary”, Wierzę w Boga. Interdyscyplinarne spojrzenie na wiarę (red. B. Kochaniewicz) (Colloquia Disputationes 23; Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) 9-21.
 • Dogondke, D., „Pytanie o datę ustąpienia z urzędu Zorobabela i Jozuego w świetle historii imperium perskiego”, StByd 6 (2012) 29-46.
 • Dogondke, D., „Ustanie starotestamentowego kultu ofiarniczego w świetle terminologii Apokalipsy św. Jana”, PzST 26 (2012) 29-43.
 • Dogondke, D., Charakter deuteronomistyczny Księgi Malachiasza. Teologiczne implikacje intertekstualnej analizy biblijnej (Lingua Sacra. Monografie 3; Warszawa: Verbinum, 2013).
 • Domagała, A., „Problematyka aktu błogosławieństwa w językoznawstwie i etnolingwistyce”, ŚSHT 45/1 (2012) 110-120.
 • Drawnel, H., „Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię”, BibAn 3 (2013) 285-307.
 • Drawnel, H., „Zawodowa wiedza Asaela (1 Hen. 8,1) i jej relacja do starożytnej Mezopotamii”, BibAn 3 (2013) 47-66.
 • Dziadosz, D., „«Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela» (Syr 22,25). Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu”, Ethos 26/3 (2013) 19-44.
 • Dziadosz, D., „Iść za głosem Boga. Motyw wiary w wiodących tekstach cyklu o Abrahamie (Rdz 11,27-25,18)”, → 6: 21-39.
 • Dzik, M., „Problem obecności Biblii w środkach masowego przekazu”, Słowo: Studia Językoznawcze 3 (2012) 63-70.
 • Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka 1,1-9,13 (tł. i koment. F. Sieg) (Opole: Wydawnictwo „Cywilizacja Miłości”, 2012).
 • Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka 9,14-16,20 (tł. i koment. F. Sieg) (Opole: Wydawnictwo „Cywilizacja Miłości”, 2012).
 • Ewangelia według Mateusza z komentarzem (tł. i koment. P. Gola) (Warszawa: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”, 2013).
 • Ewangelia według św. Jana (tł. A. Haning, P. Zaremba) (Tarnobrzeg: Liga Biblijna w Polsce, 2013).
 • Ewangelia według świętego Jana: w przekładzie z języka greckiego (tł. J. Drozd) (Poznań: Pallottinum, 2013).
 • Ewangelie. Wydanie polsko-angielskie (tł. W. Prokulski, J. Drozd) (Bielsko-Biała: Inspiracje, 2012).
 • Gajewski, W., „Ojciec rodziny jako model zwierzchnika kościoła domowego. Analiza przypowieści o słudze wiernym i niewiernym (Mt 24,45-51; Łk 12,41-48)”, Chri-stianitasAntiqua 4 (2012) 45-82.
 • Gawroński, R.A., „The Italian Cohort from Caesarea described in the acts of Apostles”, Sem 33 (2013) 241-250.
 • Gieniusz, A., „’As a Miscarriage’. The Meaning and Function of the Metaphor in 1 Cor 15:1-11 in Light of Num 12:12 (LXX)”, BibAn 3 (2013) 93-107.
 • Gołębiewski, M., „Oczekiwania mesjańskie w biblijnym Izraelu”, Teologia i Człowiek 19 (2012) 25-32.
 • Gorzkowski, A., Cóż stanie się, Panie, jeśli spytam? Studia i szkice o myśli i tradycji biblijnej (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012).
 • Gremski, K., „Analiza egzegetyczna hymnu o Chrystusie, cierpiącym Słudze Boga (1P 2,22-24)”, Sem 33 (2013) 11-25.
 • Grochowski, Z., „I discepoli di Gesù nell’ora della prova (Gv 18-19) come luogo di rivelazione del Maestro”, BibAn 3 (2013) 67-92.
 • Grochowski, Z., „«Jerozolimo, dla wszystkich twoich pieśni jestem harfą». Pole semantyczne hebrajskiego rzeczownika כִּנּוֹר (kinnôr)”, StEl 14 (2013) 255-271.
 • Grzegorz I (papież), Moralia. Komentarz do Księgi Hioba. T. 4, Księgi XVII-XXII (tł. E. Buszewicz, A. Wilczyński) (Źródła Monastyczne. Starożytność 37; Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2013).
 • Guzewicz, M., „Biblijne aspekty małżeństwa i rodziny – wybrane zagadnienia”, Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce (red. U. Dudziak, G. Koszałka) (Kraków: Homo Dei, 2013) 11-30.
 • Hałas, S., „Dlaczego określenia «solidarność» nie ma w Piśmie Świętym? Historyczna ewolucja ważnego pojęcia”, Roczniki Teologii Moralnej 59 (2012) 5-18.
 • Hałas, S., „Zawierzyć Bogu! Biblijna specyfika wiary na tle współczesnego intelektualizmu”, → 6: 163-175.
 • Hałas, S., „Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2,14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan”, Sympozjum 17/1 (2013) 9-21.
 • Haręzga, S., „Apostoł Paweł wobec prawa rzymskiego według świadectwa Dziejów Apostolskich”, Abiit, non obiit. Fs. A. Kość (red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013) 565-573.
 • Haręzga, S., „Celebracja Słowa Bożego z intronizacją Biblii: Słowo Boże fundamentem wiary”, PrzB 5 (2013) 53-63.
 • Haręzga, S., „Istota ewangelizacji w świetle orędzia 1Tm 1,12-17”, CT 83/1 (2013) 57-69.
 • Haręzga, S., „Jezus wobec prawdziwego i fałszywego zgorszenia”, Pastores 59 (2013) 11-18.
 • Haręzga, S., „Kościół „filarem i podporą prawdy (1 Tm 3,15)”, Premislia Christiana 15 (2012/2013) 87-93.
 • Hintz, M., „Paweł Apostoł i reforma u źródeł chrześcijaństwa”, Gdański Rocznik Ewangelicki 6 (2012) 251-300.
 • Hołtyn, W., „Kapłaństwo Starego Testamentu a kapłaństwo Chrystusa”, AK 159/3 (2012) 536-545.
 • Iwański, D., „Księga Henocha – starożytny apokryf w świetle współczesnej wiedzy”, Teologia i Człowiek 21 (2013) 123-140.
 • Iwański, D., „Czy wierzącemu wypada lamentować?”, → 6: 131-146.
 • Jankowski, S., „Zderzenie czy spotkanie dwóch światów”, Teologia i Człowiek 19 (2012) 193-210.
 • Jaromin, J., „Krew i woda z przebitego boku Jezusa (J 19,34). Symbolika i teologia”, SS 16 (2012) 7-18.
 • Jaromin, J., Tyr i Sydon (Archeolog czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2013).
 • Jasinski, M., „Deuteronomiczny charakter wyroczni Chuldy i jej wpływ na przyszłość Izraela”, → 10: 127-147.
 • Jasinski, M., „Motyw zwycięskiej modlitwy w narracji Joz 10,1-27. Studium egzegetyczno-teologiczne”, VV 22 (2012) 15-46.
 • Jasiński, A.S., Komentarz do Księgi proroka Ezechiela: rozdziały 21-30 (Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013).
 • Jasnos, R., „The consequences of early literacy for the discursive transmission in the Old Testament”, Dialogue and Universalism 23/1 (2013) 91-103.
 • Jezierska, E., „Kościół – domem chrześcijan”, WPT 20 (2012) 35-43.
 • Jezierska, E., „Słowo Boże kształtujące wspólnotę wierzących między sobą”, Życie konsekrowane 3 (2013) 21-31.
 • Jezierska, E., „Sprawiedliwy Abraham – ojcem wiary Żydów i chrześcijan”, Życie konsekrowane 1 (2013) 8-16.
 • Jeziorny, D., „Boży i ludzki wymiar jedności (J 17,14-15)”, ZODS 4 (2013) 29-33.
 • Jędraszek, S., „Wojownicze bóstwo Bes”, SBO 4 (2012) 145-177.
 • Jędrzejewski, S., „Chrystologiczna lektura Biblii w adhortacji Verbum Domini”, → 7: 55-65.
 • Jędrzejewski, S., „Psalm 22 w ewangelicznej interpretacji pasyjnej”, RBL 65/3 (2012) 197-210.
 • Jojko, B., Worshiping the Father in Spirit and Truth : An Exegetico-Theological Study of Jn 4:20-26 in the Light of the Relationships among the Father, the Son and the Holy Spirit (Roma: Pontificia Università Gregoriana, 2012).
 • Kaczmarek, P., „Dlaczego Pan nie był w ogniu? (1 Krl 18-19). Boże Oblicze w Jezusie Chrystusie a doświadczenie Adoracji”, WST 25/2 (2012) 117-129.
 • Kadryś, W., „Pokorny sługa Boga czy nieufny buntownik? Wiara Hioba w świetle Księgi Hioba”, StPel 46 (2013) 111-120.
 • Kalinowski, S. – Siwek, K., Hellenisti eidenai. Język grecki dla teologów (LS 1) (Warszawa: Verbinum, 2012).
 • Kantor, R., „Prezbiter jako podmiot odpowiedzialny za przepowiadanie słowa Bożego w świetle obowiązującego magisterium Kościoła”, RBL 65/4 (2012) 311-326.
 • Karczewski, M., „Duch Prawdy jako przewodnik w świetle J 16,12-15”, StWar 49 (2012) 80-92.
 • Karczewski, M., „Jezus jako Zbawiciel słabych w teologii św. Łukasza (Łk-Dz)”, StEl 13 (2012) 121-132.
 • Kasprzak, D., „The allegorical sense of Gregory the Great’s commentary on the Song of Songs”, AC 44 (2012) 101-114.
 • Kern, K., „Owoce Ducha Świętego w Ga 5,22-23”, SS 16 (2012) 35-46.
 • Kiernikowski, Z., „Szaweł zgorszony Jezusem”, Pastores 59 (2013) 19-28.
 • Kierzkowski, M., „Menschliche Arbeit in der griechischen Antike und in der Bibel”, Teologia i Człowiek 19 (2012) 123-140.
 • Klinkowski, J., „Dobry Pasterz gromadzi swój Kościół (J 10,1-21)”, PrzB 4 (2012) 130-135.
 • Klinkowski, J., „Jezus jako Mesjasz, Prorok i Zbawiciel w inauguracyjnym wystąpieniu w Nazarecie (Łk 4,16-30)”, Ad Imaginem Tuam. Fs. M. Gołębiewski (red. W. Irek) (Wrocław: PWT, 2012) 261-270.
 • Klinkowski, J., „Tło kulturowo - religijne procesu Jezusa”, → 8: 303-334.
 • Klinkowski, J., Na drogach miłości, wiary i modlitwy (Wrocław: TUM, 2013).
 • Klinkowski, J., Proces Jezusa. Historia i teologia (Wrocław: TUM, 2013).
 • Kłósek, K., „Jezus jako Syn Boży w opowiadaniu św. Mateusza o chodzeniu po morzu (Mt 14,22-33)”, WST 26/1 (2013) 31-54.
 • Knapiński, R., „Egzegeza biblijna w sztuce – słowo obrazem się staje”, → 9: 45-75.
 • Korzec, C., Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2013).
 • Kosek, W., „«Łamanie Chleba» w 1 Kor 11,24 a łamanie paschalnego Afikomanu w Hagadzie na Pesach i traktacie Pesachim”, → 3: 17-63.
 • Kot, P., „«Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem!» (Oz 11,9). Prorocka wizja doskonałej miłości Boga «ojca mającego serce matki»”, VV 23 (2013) 39-56.
 • Kot, P., „Wezwani, by głosić światu imię Pana”, PrzB 5 (2013) 156-162.
 • Kot, P., Radości i smutki świętego Józefa: motywy biblijne w Ewangelii Dzieciństwa według Michała Willmanna. (Nowa Ruda: ”Maria”, 2012).
 • Kot, P., „Radość mędrca w Księdze Koheleta”, → 8: 335-343.
 • Kot, P., „«Udzielając chrztu – czyńcie uczniów!» (Mt 28,19). Chrzest jako powołanie do «bycia uczniem» Jezusa”, Chrzest święty w życiu Kościoła. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim (red. B. Drożdż) (Legnica: BDL, 2013) 91-107.
 • Kotecki, D., „Chrzest Jezusa w Ewangelii według św. Marka (1,9-11) a idea samo-uniżenia się Boga. Przyczynek do chrystologii drugiej Ewangelii”, Teologia i Człowiek 20 (2012) 9-26.
 • Kotecki, D., „Jezus jako Mesjasz w Apokalipsie św. Jana – przyczynek do chrystologii Apokalipsy”, AK 159/3 (2012) 447-469.
 • Kotecki, D., Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana (Scripta Theologica Thoruniensia 27; Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013).
 • Kotlewski, T., „Słowo Boże w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli”, StBob 1 (2013) 101-116.
 • Kowalski, M., „Hiob wzywa Zmartwychwstałego. Ujęcie dramatu zbawienia w «Mesjaszu» G.F. Haendla”, → 9: 23-44.
 • Kowalski, M., „Kerygmat Jezusa i kerygmat Pawła”, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 (Poznań 2013) 191-2011.
 • Kowalski, M., „Sługa słowa i chluba Koryntu. Analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 Kor 1–7”, BibAn 3/2 (2013) 309-338.
 • Kowalski, M., „Wiara w Chrystusa jako jedyna droga zbawienia. Analiza retoryczna Rz 1 – 4”, KielST 11 (2012) 91-112.
 • Kowalski, M., Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10–13 (Washington: University Press of America, 2013).
 • Kozyra, J., „Różnice w opisie Męki Pańskiej według świętego Łukasza w porównaniu z narracją świętego Marka”, Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej (red. M. Wójcik) (Mysłowice, 2013) 51-60.
 • Kozyra, J., „The Faith Presented in the Letter of St. James (Summary)”, → 6: 273-274.
 • Kozyra, J., „Wyznawane prawdy wiary w Liście św. Jakuba”, → 6: 259-273.
 • Krawczyk, R., „Biblijne podstawy mariologii”, StEl 13 (2012) 107-120.
 • Krawczyk, R., „Kryzys w życiu proroka Eliasza”, StRed 11 (2013) 188-200.
 • Krawczyk, R., „Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara”, StWar 49 (2012) 303-312.
 • Krawczyk, R., „Starotestamentowe reminiscencje w Magnificat”, StRed 10 (2012) 211-223.
 • Krawczyk, R., „Szabat. Odpoczynek formą świętowania”, FT 14 (2013) 61-65.
 • Krawiecka, Romana Brandstaettera pisanie lumenarnej ikony w Jezusie z Nazarethu. Próba deszyfracji kodu symboliki jako modelu komunikacji transcendentnej (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012).
 • Kręcidło, J., „«Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi starszych Kościoła i niech się pomodlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana» (Jk 5,14)”, AK 160/1 (2013) 37-44.
 • Kręcidło, J., „Hermeneutyka i egzegeza biblijna w dobie ponowoczesności”, SS 16 (2012) 47-60.
 • Kręcidło, J., „Jak czytać i interpretować Biblię w postmodernistycznym świecie?”, → 5: 15-29.
 • Kręcidło, J., „Kapłaństwo starotestamentowe a kapłaństwo Jezusa Chrystusa”, → 5: 31-54.
 • Kręcidło, J., „Kościół jako duchowy rodzinny dom zbudowany na Chrystusie – kamieniu węgielnym (1 P 2,4-10)”, StBob 3 (2012) 93-105.
 • Kręcidło, J., „Ksiądz prof. dr hab. Ryszard Rumianek jako biblista”, Wiara i kultura sercem teologii. Fs. R. Rumianek (red. D. Kielak, J. Kulisz) (Warszawa: Rhetos, 2012) 53-62.
 • Kręcidło, J., Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno kulturowej (Lingua Sacra. Monografie 1; Warszawa: Verbinum, 2013).
 • Królikowski, J., „Imiona Boże w Biblii jako świadectwo wiary w jedynego Boga”, → 6: 335-352.
 • Księga Amduat. Staroegipskie zaświaty (tł. D. Stachura) (Święte Księgi, Święte Teksty, nr 25; Sandomierz: Armoryka, 2013).
 • Księga Ezechiela (tł. J. Homerski) (Poznań: Pallottinum, 2013).
 • Księga Hioba (tł. i koment. A. Tronina) (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 15; Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013).
 • Księga Jaszera, o której mowa w Księdze Jozuego i drugiej Księdze Samuela (tł. A. Pietrykowska) (Święte Księgi, Święte Teksty, 26; Sandomierz: Armoryka, 2013).
 • Księga Mądrości (tł. i koment. B. Poniży) (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament, 20; Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2012).
 • Księga psalmów: nowy przekład dynamiczny (tł. A. Horodecka i J. Gołowanow) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2013).
 • Kubiś, A., „Betlejem – między teologią, historią i archeologią”, Resovia Sacra 18-20 (2011-2013) 9-30.
 • Kubiś, A., „Lista dwunastu plemion w Ap 7,5-8”, BPth 5 (2012) 51-83.
 • Kubiś, A., „The Poor Widow’s Mite. The Contextual Reading of Mk 12:41-44”, BibAn 3 (2013) 339-381.
 • Kubiś, A., „Uniwersalny wymiar miłości Boga według J 3,16”, VV 23 (2013) 127-160.
 • Kuśmirek, A., „Aramejska wersja Księgi Aggeusza”, CT 82/4 (2012) 113-128.
 • Langkammer, H., „Christ’s «Last Will and Testament» (Jn 19,26.27) in the Interpretation of the Fathers of the Church and the Scholastics”, QS 20/31 (2013) 107-119.
 • Langkammer, H., „Jakub Wujek i Jego Biblia”, QS 20/31 (2013) 71-81.
 • Langkammer, H., Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie (Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM, 2013).
 • Lasek, P., Redakcja Drugiego Listu do Koryntian. Hipotezy, ich ocena i perspektywy badawcze (SBL 10; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012).
 • Laskowski, L., „Demony a Czeluść w egzorcyzmach nad opętanymi wg św. Łukasza i Pseudo-Filona”, → 10: 147-159.
 • Laskowski, L., „Historia córki Jeftego w ujęciu Pseudo-Filona”, Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy, Fs. A. Eckmann (red. A. Łuka – A. Strycharczuk ) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL JPII, 2013) 195-219.
 • Laskowski, L., „Uzdrowienie córki pogańskiej kobiety. Główne idee opowiadania i sposób ich prezentacji”, Veritati et Caritati 1 (2013) 31-49.
 • Lemański, J., „Jakub na drodze do wiary (Rdz 29,19-35,29)“, → 6: 41-58.
 • Lemański, J., Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny I/1, Rozdziały 1-11 (Częstochowa 2013).
 • Linke, W., „Domine, salvum me fac! O co prosili Jezusa chorzy i przerażeni?”, AK 160/1 (2013) 14-26.
 • Lipiński, E., „Arabic Linguistics. A Historiographic Overview”, Rocznik Orientalistyczny 65/2 (2012) 21-47.
 • Lipiński, E., „Cult Prostitution and Passage Rites in the Biblical World”, BibAn 3 (2013) 9-27.
 • Lipiński, E., „Dagān, the Master of Plaughing”, The Ancient Near East, a Life! Festschrift Karel Van Lerberghe (eds. T. Boiy [et al.]) (Orient. Lov. An. 220; Leuven: Peeters, 2012) 335-344.
 • Lipiński, E., „Filozof, Imma Szalom i Gamaliel”, SBO 4 (2012) 179-184.
 • Lipiński, E., „From Semitic to Afro-Asiatic”, The Oxford Handbook of the History of Linguistics (ed. K. Allan) (Oxford: Oxford University Press, 2013) 259-281.
 • Lipiński, E., „Jerusalem in Antiquity”, rec. art. C. Arnould-Béhar & A. Lemaire (reds.), Jérusalem antique et médievale. Mélanges en l’honeur d’Ernest-Marie Laperrousaz (Collection de la Revue des Études Juives 52; Paris-Louvain-Walpole MA: Peeters, 2011), PJBR 12 (2013) 95-102.
 • Lipiński, E., „Principes de droit pénal selon l’herméneutique biblique de Maïmonide”, PJBR 12 (2013) 85-94.
 • Lipiński, E., „Reconstruction of the Damascus Document”, rec. art. D. Hamidović, L’Écrit de Damas. Le manifeste essénien (Paris-Louvain-Walpole Ma: Peeters, 2011), QChr 20 (2012) 151-158.
 • Lipiński, E., „The Aramaeans in the West (13th-8th centuries)”, Arameans, Chaldeans, and Arabs in Babylonia and Palestine in the First Millennium B.C. (reds. A. Berlejung & M.P. Streck) (Leipziger altorientalische Studien 3; Wiesbaden: Harrassowitz, 2013) 123-147.
 • Lis, M., „Biblia w «Dekalogu» Krzysztofa Kieślowskiego i milczenie teologów”, → 9: 239-247.
 • Lorek, P., Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2013).
 • Łabuda, P., „Kara śmierci w przekazie Talmudu Babilońskiego”, AC 44 (2012) 147-154.
 • Łabuda, P., „«Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne…» (2 Tm 3,16). Proforystyka biblijna jako szczególne zadanie współczesnego duszpasterstwa”, TST 31/zeszyt okolicznościowy (2012) 115-128.
 • Łabuda, P., „Wiara się rodzi ze słuchania (Rz 10,17)”, PrzB 5 (2013) 142-148.
 • Łabuda, P., Eliasz w chrystologii Łukasza (Tarnów: Biblos, 2012).
 • Maciejewski, A., „Janowa prezentacja chleba eucharystycznego”, QS 19/30 (2012) 65-98.
 • Majewski, M., „Masora Biblii hebrajskiej – wprowadzenie w tematykę”, RBL 65/4 (2012) 293-310.
 • Majewski, M., „Wyrocznia efodu oraz urim i tummim w Biblii Hebrajskiej”, SBO 4 (2012) 93-109.
 • Malina, A., „Dio Padre e testimone del Figlio (Gv 1,32-34)”, Antonianum 88/2 (2013) 301-313.
 • Malina, A., „Dydaktyka Pisma Świętego w Ratio studiorum”, Formacja intelektualna w świetle debaty nad Ratio studiorum. 49. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Kraków, 5-8 września 2011) (Kraków, 2012) 31-37.
 • Malina, A., „Egzegeza teologiczna Biblii”, → 7: 37-54.
 • Malina, A., „Kościół naszym domem – perspektywa biblijna”, Dobry Pasterz 37 (2012) 18-33.
 • Malina, A., „Królestwo Boże w Piśmie Świętym i jego relacja do Kościoła”, Królestwo Boże a Kościół (red. M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski) (Kraków: Salwator, 2012) 7-29.
 • Malina, A., „Ofiara Jezusa w Nowym Testamencie. Dosłowność, metafora, rzeczywistość?”, STiH 2/1 (2012) 9-22.
 • Malina, A., „Paternità di Dio e preghiera filiale. (Lc 11,8 nel suo contesto)”, Antonianum 88/2 (2013) 271-287.
 • Malina, A., „Una controversia sulla tradizione degli antichi (Mc 7-13)”, Scripta Classica 9 (2012) 53-62.
 • Malina, A., „Wiara w Ewangelii Marka”, → 6: 177-195.
 • Malina, A., „«Wy jesteście solą ziemi» (Mt 5,13). Metafora wartości uczniów Jezusa”, Być solą ziemi. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Rok 2012/2013. W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 (Poznań, 2012) 159-172.
 • Malina, A., Ewangelia według św. Marka, część 1: 1,1 – 8,26. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013).
 • Malkusz, S., „Druga pieśń o cierpiącym Słudze Pańskim (Iż 49,1-6 [7-13])”, SS 16 (2012) 19-34.
 • Matysiak, B.W., „«Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn». Psalm 33 als klassischer Hymnus”, StWar 49 (2012) 93-105.
 • Matysiak, B.W., „Babilońskie zaklęcie przeciw bólowi zęba”, FT 14 (2013) 183-189.
 • Matysiak, B.W., „Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela”, StEl 13 (2012) 133-151.
 • Matysiak, B., „Struktury społeczno-organizacyjne Izraela przedpaństwowego”, Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej (red. Z. Kunicki) (Forum Politologiczne 14; Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012) 39-56.
 • Matysiak, B., Królestwo zstępuje z niebios. Dzieje imperiów mezopotamskich, (Olsztyn 2013).
 • Mazur, R., „Pluralizm hermeneutyczny między rozumem i wiarą,”, → 7: 27-36.
 • Mazurek, A., „Obszar badań terminologii sportowej występującej w Corpus Paulinum”, QS 19/30 (2012) 99-114.
 • Mądrość Księgi Przysłów (red. O. Warburton; tł. M. Woroniec) (Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013).
 • Mickiewicz, F., „Centralne miejsce krzyża w soteriologii św. Pawła”, SS 16 (2012) 61-80.
 • Mickiewicz, F., „Poddanie pod straż Prawa oraz wolność synów Bożych – dwa etapy historii zbawienia według Ga 3,23 – 4,7”, WST 25/1 (2012) 180-198.
 • Mickiewicz, F., „Rola wiary człowieka w zbawczym dziele Boga w świetle Ewangelii św. Łukasza”, → 6: 197-210.
 • Mickiewicz, F., „Znaczenie sumienia oraz Prawa wypisanego w Sercu według Rz 2,12-16”, CT 83/2 (2013) 77-96.
 • Mielcarek, K., „Historyczny wymiar Jezusa i Jego Ewangelii. Sześćdziesiąt lat badań biblistów KUL”, BibAn 3 (2013) 109-118.
 • Mielcarek, K., „Prayers of Old People: Zechariah, Simeon and Anna”, VV 22 (2012) 75-92.
 • Mikołajczak, M., „«Skandal krzyża» a motyw świątyni (ναός) według relacji o wyszydzeniu Jezusa na krzyżu (Mk 15,29-32a)”, STHŚO 32 (2012) 75-86.
 • Mikołajczak, M., „Ein Interpretationsvorschlag zu der Perikope «über den messianischen Einzug Jesu – des Königs in Jerusalem» (Lk 19,28-44)”, PzST 26 (2012) 45-55.
 • Mikołajczak, M., „Mariologiczna interpretacja perykopy Jezus w Nazarecie (Mt 13,53-58)”, AC 44 (2012) 171-177.
 • Mikołajczak, M., „Maryjna interpretacja relacji ewangelicznej (Mt 2,1-23)”, QS 19/30 (2012) 23-28.
 • Mikołajczak, M., „Obraz Maryi w perykopie o pobycie Jezusa w Nazarecie (Mk 6,1-6)”, CT 82/3 (2012) 29-40.
 • Mikołajczak, M., „Rodowód Jezusa Chrystusa (Mt 1,1-17) – propozycja interpretacji”, Perspectiva 11/2 (2012) 98-106.
 • Mikołajczak, M., „Teologia świątyni (ναóς) – po śmierci Jezusa na krzyżu (Mk 15,38-41)”, Iustitiam in Caritate. Opuscula Georgio Troska Septuagenario Dedicata (red. D. Bryl – F. Lenort) (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, 2012) 11-54.
 • Mikołajczak, M., „Teologia świątyni jerozolimskiej w obliczu nowotestamentalnej hagiografii Kościoła Jezusa Chrystusa na podstawie Ewangelii według św. Marka”, → 2: 305-316.
 • Muchowski, P., „Esseńczycy a karaimi: Problem genezy karaizmu w wypowiedziach karaimów polskich”, SBO 4 (2012) 199-208.
 • Muszala, A., „Początkowe stadia życia ludzkiego według św. Pawła”, PS 32 (2013) 35-49.
 • Muszyński, R., „Jezus i trędowaty. Emocjonujące spotkanie”, ZODS 5 (2012) 75-81.
 • Muszytowska, D., „Dramat ojcowskiej miłości (Łk 15,11-32)”, VV 23 (2013) 105-126.
 • Muszytowska, D., „Jezus jako uzdrowiciel w Ewangelii św. Jana”, AK 160/1 (2013) 27-36.
 • Muszytowska, D., „Retoryczna deliberacja w Liście Jakuba 2,14-26”, CT 83/2 (2013) 97-112.
 • Najda, A.J., „Wiara w Dziejach Apostolskich”, → 6: 229-246.
 • Nalewaj, A., „Analiza porównawcza struktury literackiej i motywów teologicznych w J 2,1-12 i 20,1-18”, StWar 49 (2012) 107-121.
 • Nalewaj, A., „Biblijna koncepcja ciała ludzkiego”, Ut in omnibus glorificetur Deus. Fs. A. J. Kalinowska (red. M. Jodkowski) (Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Teologii, 2013) 265-280.
 • Nalewaj, A., „Józef z Nazaretu, mąż Maryi, w świetle opisu narodzenia Jezusa (Mt 1, 18-25)”, Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna (red. J. Jezierski – K. Parzych-Blakiewicz) (Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Teologii, 2012) 145-165.
 • Nalewaj, A., „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo (Mk 10,11) – nauka Jezusa o rozwodach”, Dom – rodzina – małżeństwo (red. J. Pawlik) (Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Teologii, 2013) 39-54.
 • Nalewaj, A., „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (Kpł 18, 22). Teksty biblijne o homoseksualizmie”, StEl 14 (2013) 199-212.
 • Nalewaj, A., „Rzymski kult imperialny w świetle ksiąg Nowego Testamentu i świadectwach pozabiblijnych”, Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Fs. R. Krawczyk (red. J. Gmitruk – A. Wielgosz) (Warszawa-Siedlce: Wydawnictwo Muzeum Historii Ruchu Ludowego, 2012) 115-130.
 • Nalewaj, A., „Spór o szabat w świetle Janowej perykopy o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betesda (5,1-18)”, StWar 50 (2013) 79-91.
 • Nawrot, J., „Gdy religia burzy i buduje kulturę. Kilka biblijnych przykładów wpływu religii na kulturę ludów”, StGd 31 (2012) 27-45.
 • Nawrot, J., „Miejsce i rola Starego Testamentu w adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini (na przykładzie stosowanych cytacji)”, PzST 26 (2012) 57-85.
 • Nawrot, J., „Teologiczne uzasadnienie wierności przymierzu. Czasowniki šāmaʻ i ʻāśâ w tekstach prawniczych ST”, SG 26 (2012) 5-23.
 • Niesiołowski-Spanò, Ł., „Pochodzenie biblijnego Hioba – w związku z artykułem ks. Antoniego Troniny”, SBO 4 (2012) 137-143.
 • Niesiołowski-Spanò, Ł., Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012).
 • Nieścior, L., „Interpretacja Łk 22,36 Nila z Ancyry na tle starożytnej egzegezy”, CT 83/2 (2013) 113-124.
 • Nieścior, L., „Radość zapisanych w niebie. Łk 10,20 w interpretacji patrystycznej”, VoxP 32 (2012) 239-260.
 • Nowicki, S., „«Šul-utul, bóg króla, niósł lśniący kosz służący do pracy» Religia królewska a religia rodzinna w starożytnej Mezopotamii”, SBO 4 (2012) 65-80.
 • Okońska, E., „Biblijne podstawy dialogu edukacyjnego”, StByd 6 (2012) 91-116.
 • Ostapczuk, J., „Perykopy liturgiczne okresu po święcie Pięćdziesiątnicy w dwu serbskich apostołach-ewangeliarzach krótkich (Sv-17 i KM-512)”, RT ChAT 54/1-2 (2012) 31-67.
 • Paciorek, A., Kim On jest? Pytania o Jezusa z Nazaretu (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013).
 • Paciorek, A., Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013).
 • Paczkowski, M.C., „«Chwała przyszłej świątyni» (Hieronim ze Strydonu, In Aggaeum II, 1-10)”, CT 82/4 (2012) 129-150.
 • Pamuła, S., „Pismo Święte jako środek pogłębiania religijności rodziny”, CzST 40 (2012) 209-217.
 • „Paralipomena Jeremiasza Proroka” (tł. i koment. A. Tronina), → 6: 555-576.
 • Parchem, M., „Postać Daniela w apokryficznym utworze Żywoty proroków (Vitae prophetarum, 4)”, CT 83/2 (2013) 45-75.
 • Parchem, M., „Znaczenie i funkcje świątyni w Księdze Aggeusza”, CT 82/4 (2012) 53-74.
 • Parchem, M., Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judica 1; Bydgoszcz, 2013).
 • Pawlaczyk, B., Astronomia w Biblii (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2012).
 • Pawlaczyk, B., Matka i dziecko w świecie Biblii (Poznań: Pallottinum, 2013).
 • Pawłowski, Z., „Historia Józefa egipskiego w powieści Tomasza Manna «Józef i jego bracia»”, → 9: 161-178.
 • Pawłowski, Z., „Naaman i Elizeusz. Narracyjny przekaz wiary według 2 Krl 5,1-19”, → 6: 89-104.
 • Pawłowski, Z., Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści (Scripta Theologica Thoruniensia 29; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013).
 • Perzyński, A., L’uomo dell’alleanza: antropologia biblica (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012) I.
 • Pietkiewicz, R., „«Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę» (Rdz 15,6)”, PrzB 5 (2013) 121-131.
 • Pietkiewicz, R., „Biblia szkołą medytacji chrześcijańskiej”, Życie konsekrowane 5 (2013) 46-53.
 • Pietkiewicz, R., „Czy Bóg stworzył świat w siedem dni? Początek według Księgi Rodzaju”, Jaki początek?. I: Wiara i rozum początku świata (red. R. Pietkiewicz) (Fides et ratio 2; Wrocław: TUM, 2013) 25-48.
 • Pietkiewicz, R., „Nieznane początki Biblii Tysiąclecia”, CT 83/1 (2013) 5-56.
 • Pietkiewicz, R., „Początki polskiej hebraistyki chrześcijańskiej”, StJ 15/1-2 (2012) 7-26.
 • Pietkiewicz, R., „Przyrodniczo-gnozeologiczna hipoteza o powstaniu religii a Stary Testament”, WPT 21/1 (2013) 69-85.
 • Pietkiewicz, R., „Wiara w jednego Boga w Księdze Powtórzonego Prawa”, → 6: 59-73.
 • Pikor, W., „The Anthropological Dimension of the Presence of Yahweh in the Book of Ezekiel”, Uominie profeti. Scritti in onore di H. Simian-Yofre, SJ. (red. G.P. Succu – E. Obara) (AnBib 201; Rome, 2013) 287-305.
 • Pikor, W., „The Subjecthood of the Land of Israel in the Book of Israel”, BibAn 3 (2013) 29-46.
 • Pikor, W., „Trud wiary proroków wobec milczenia Boga”, PrzB 5 (2013) 132-141.
 • Pikor, W., Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem: studium historyczno-teologiczne księgi Ezechiela (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013).
 • Pilarczyk, K., Religia starożytnego Izraela : w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej (Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2013).
 • Pilarz, K., „Salomon – człowiek Bożej mądrości? Kilka uwag na podstawie 1 Krl 1-11”, Teologia i Człowiek 21 (2013) 141-154.
 • Piotrkowska-Dańkowska, M., „Przestrzeń spotkania. Studium strukturalno-semiotyczne Łk 7,36-50”, WST 25/2 (2012) 131-145.
 • Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego. Oprac. zespół polskich biblistów z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (red. A. Jankowski [et al.]) (Poznań: Pallottinum, 2012).
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem Oprac. zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (tł. K. Bardski [et al.]; red. T. Brzegowy [et al.]; koment. D. Bartoszewicz [et al.] (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2011).
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia rodzinna. Oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (red. A. Jankowski [et al.]) (Poznań: Pallottinum, 2013).
 • Pismo Święte: Nowy Testament z księgami Psalmów i Przysłów. Pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i słownictwem (Toruń: Fundacja Wrota Nadziei, 2013).
 • Piwowar, A., „Mądrość pośredniczką wzajemnej miłości Boga i człowieka (Syr 4,11-19)”, VV 23 (2013) 57-101.
 • Piwowar, A., Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian (Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 12; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013).
 • Podeszwa, P., „Doksologie Apokalipsy jako model modlitwy uwielbienia”, VV 22 (2012) 155-184.
 • Podeszwa, P., „Il simbolismo della cifra dieci nell’Apocalisse di San Giovanni”, BPTh 5 (2012) 85-101.
 • Podeszwa, P., „Memoria scripturarum w opowiadaniu o prorockim powołaniu św. Pawła (Dz 26,12-18)”, StByd 6 (2012) 7-27.
 • Podeszwa, P., „Relacje o ustanowieniu Eucharystii w Nowym Testamencie”, Misterium Miłości. Fs. F. Chowaniec (red. D. Czacki – M. Susek) (Kraków: Platan, 2013) 105-120.
 • Podeszwa, P., „Trwać przy Chrystusie i wiernie wyznawać Jego imię. Wiara chrześcijanina w świetle Ap 2,13”, → 2: 317-330.
 • Podeszwa, P., „Typologia Jonasz – Paweł w narracji o podróży morskiej do Rzymu (Dz 27,13-28,16)”, Teologia i Człowiek 20 (2012) 27-45.
 • Poloczek, S., „Walka Jahwe z morzem i potworami w Biblii Hebrajskiej. Geneza motywu”, SBO 4 (2012) 33-63.
 • Popielewski, W., „Od «Siódmej pieczęci» I. Bergmana aż po «Legion» S. Stewarta – czego laicka sztuka filmowa szuka w Apokalipsie św. Jana?”, → 9: 249-265.
 • Przyborek, P., „Szabat w Łukaszowej narracji o nauczaniu Jezusa w synagodze w Nazarecie (4,16-30)”, StGd 31 (2012) 47-65.
 • Przyborek, P., „Szabat w Łukaszowym opisie pierwszych cudów Jezusa w Kafarnaum (Łk 4,31-44)”, WPT 21/1 (2013) 87-107.
 • Pudełko, J.J., „Bóg Ojciec w Ewangelii św. Mateusza na przykładzie Modlitwy Pańskiej", WST 25/1 (2012) 171-180.
 • Pudełko, J.J., „Nowa Świątynia według 2 Ba 4”, StRed 10 (2012) 171-186.
 • Radziszewski, S., „«Emaus to dla niej pusty dźwięk». O pewnej podróży z marksizmu do wiary, czyli Anny Kamieńskiej portret biblijny”, → 9: 213-238.
 • Rakocy, W., „Recepcja Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu z wiary w «Fauście» Johanna Goethego i w «Braciach Karamazow» Fiodora Dostojewskiego”, → 9: 147-159.
 • Rakocy, W., „Znaczenie czasownika διατάσσω w źródłach biblijnych – w nawiązaniu do διαταγείς δι ̓ ἀγγέλων w Ga 3,19b”, BibAn 3 (2013) 383-419.
 • Rakocy, W., Nadzieja zawieść nie może (Warszawa: Wydawnictwo „Paulistki”, 2013).
 • Rambiert, A., Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką (Archeolog czyta Biblię; Wrocław: TUM, 2013).
 • Ravasi, G., Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii (tł. K. Stopa) (Kraków: Homo Dei, 2011).
 • Ravasi, G., Kim jesteś, Panie? Konfrontacje i spory z Człowiekiem, który zmienił historię (tł. K. Stopa) (Kraków: Homo Dei, 2012).
 • Rittel, S.J., Obrazy ziemi w Biblii. Systemowe interpretacje realioznawcze (Kielce: Oficyna Wydawnicza ”Marka”, 2013).
 • Rosik, M., „Abraham i Józef – mężowie zaufania”, Życie Duchowe 74 (2013) 39-44.
 • Rosik, M., „Czy Fiscus Iudaicus w latach 70/71-98 po Chr. wpłynął na rozejście się dróg judaizmu i chrześcijaństwa? Studium historyczno-teologiczne”, CT 83/1 (2013) 71-92.
 • Rosik, M., „Dziewczyna z Nazaretu. Biografia”, Życie Duchowe 75 (2013) 13-18.
 • Rosik, M., „Heiligkeit in der Bibel”, Pfr. Johannes Schneider – ein breslauer Sozialreformer des 19. Jahrhunderts und Vorbild für folgende Generationen (red. G. Strauchold, E. Kołtan) (Wrocław, 2013) 269-277.
 • Rosik, M., „Importo teologico della narrazione della donna sirofenicia (Mc 7,24-30) nel contesto letterario del Vangelo di Marco”, PJBR 12 (2013) 1-2, 45-54.
 • Rosik, M., „In Christ All Will Be Made Alive” (1 Cor 15:12-58). The Role of Old Testament Quotations in the Pauline Argumentation for the Resurrection (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 6; Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien, 2013).
 • Rosik, M., „Kafarnaum – miasto Jezusa?”, Archeologia żywa 60 (2012) 52-53.
 • Rosik, M., „Kawałek nieba na ziemi. Architektura świątyni jerozolimskiej”, Mowa świątyni (Wrocław, 2012) 48-54.
 • Rosik, M., „Kohelet – piewca prostych przyjemności”, Życie Duchowe 72 (2012) 7-14.
 • Rosik, M., „Kościół – wspólnota założona przez Chrystusa (Mt 16,13-23)”, PrzB 4 (2012) 25-30.
 • Rosik, M., „La donna sirofenicia o cananea? Il paragone sinottico tra Mc 7,24-30 e Mt 15,21-28”, SS 16 (2012) 81-90.
 • Rosik, M., „Niebo na ziemi albo o świątyni jerozolimskiej”, Archeologia żywa 59 (2012) 36-38.
 • Rosik, M., „On się obarczył naszym cierpieniem”, Życie Duchowe 73 (2012) 19-26.
 • Rosik, M., „Samarytanka przy studni – zaczątek pragnienia wiary”, ‘Otworzyć podwoje wiary’. Wokół Listu Apostolskiego Ojca Świetego Benedykta XVI ‘Porta fidei’ (red. D. Ostrowski) (Świdnica: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej „ADALBERTUS”, 2012) 61-68.
 • Rosik, M., „Utrwalanie wiary w jednego Boga na terenach starożytnego Izraela i Judy. Wokół historii i teologii”, → 6: 75-87.
 • Rosik, M., „«Wy jesteście solą dla ziemi» (Mt 5,13). Wiara rodzi się z przykładu”, PrzB 5 (2013) 149-155.
 • Rucki, M., „Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza”, SS 16 (2012) 121-140.
 • Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami (tł. R. Popowski) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2013).
 • Siemieniec, T., „«Ojcze nasz» - modlitwa o zjednoczenie chrześcijan?”, O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL (red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013) 305-314.
 • Siemieniec, T., „Biblijny wymiar katechezy", Katecheza w swoich podstawowych wymiarach (red. J. Czerkawski) (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych 5; Kielce: Jedność, 2013) 269-307.
 • Siemieniec, T., „Bóg jako Pan historii świata i ludzi w świetle Apokalipsy Janowej”, StKKoł 19 (2012) 129-155.
 • Siemieniec, T., Rola „Zasiadającego na tronie” w dziejach świata i ludzi. Studium z teologii Apokalipsy św. Jana (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych 2; Kielce: Jedność, 2012).
 • Siergiejuk, A., „Obraz faryzeuszów w świetle współczesnych badań”, Sem 34 (2013) 21-38.
 • Sikora, A., „Uczeń, którego Jezus miłował, świadkiem i nauczycielem wiary”, PzST 26 (2012) 87-105.
 • Sikora, A.R., „Chrystus – Baranek Boży”, Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy (red. J. Hadalski) (Poznań: Hlondianum, 2013) 383-387.
 • Sikora, A.R., „Na drodze wiary z umiłowanym uczniem”, → 6: 211-227.
 • Sikora, A.R., „Recepcja i interpretacja Księgi Pieśni nad pieśniami w pismach św. Klary”, Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy. 800 lecie powołania św. Klary z Asyżu, (red. T. Paszkowska, R. Prejs) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012) 145-155.
 • Sikora, A.R., „Św. Klary z Asyżu interpretacja Psalmów”, → 10: 53-68.
 • Sikora, A.R., «Zobaczył i uwierzył» (J 20,8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej (Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012).
 • Siuda, T., „Słowo Boga, które budzi wiarę”, PrzB 5 (2013) 163-166.
 • Siwek, K., „Poszukiwanie tożsamości Koheleta w filologicznej lekturze epilogu (Koh 12,9-14)”, CT 82/3 (2012) 5-27.
 • Siwek, K., „Uczeni i dydaktycy. Wykłady z Pisma świętego w warszawskim seminarium duchownym w dobie wielkich autorytetów biblistyki polskiej”, ZNSBP 10 (2013) 367-385.
 • Siwek, K., Awotenu sipperu lanu. Biblijny język hebrajski. Kurs podstawowy i średni (LS 2) (Warszawa: Verbinum, 2013).
 • Skurczyński, Ł.P., „Między Jezusem historii a Chrystusem wiary: Johna Shelby’ego Sponga demitologizacja fundamentalistycznych tez chrystologicznych”, RT ChAT 54/1-2 (2012) 83-111.
 • Slawik, J., „O rolach kobiet w Starym Testamencie (Biblii Hebrajskiej), RT ChAT 54/1-2 (2012) 9-30.
 • Slawik, J., „Stary Testament świadectwem patriarchalnej kultury”, SBO 4 (2012) 81-92.
 • Smoliński, L., „Bóg jako Ojciec w Biblii i nauczaniu Kościoła”, ZODS 3 (2013) 5-13.
 • Smoliński, L., „Radość w Biblii i nauczaniu Kościoła”, ZODS 6 (2012) 5-11.
 • Sobierajski, B. – Węgrzyn, A., „Polska bibliografia biblijna za lata 2011-2012”, BibAn 3 (2013) 147-183.
 • Sonek, K., „Tradycyjna hermeneutyka a współczesna krytyka biblijna w świetle Rdz 12,3”, SBO 4 (2012) 19-32.
 • Sordyl, K., „Znaczenie tekstów biblijnych w doktrynie pryscyliańskiej”, CT 82/3 (2012) 65-78.
 • Stabryła, W.M., „«Najlepszego nawet lekarza czeka Gehenna». Lekarz w starożytnym Izraelu”, AK 160/1 (2013) 7-13.
 • Stabryła, W.M., „Skontrastowanie postaci w Księdze Jonasza”, → 10: 175-183.
 • Stanek, T., „Miasto w Biblii Hebrajskiej. Perspektywa teologiczna”, PzST 26 (2012) 7-27.
 • Stanek, T., Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej (Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012).
 • Stasiak, S., „Miłość Boża rozlana w sercach naszych (Rz 5,5)”, VV 23 (2013) 161-180.
 • Stasiak, S., „Słowo Boże fundamentem teologii. Kilka refleksji nad hermeneutyką Pisma Świętego w Kościele na podstawie adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini z 30 września 2010 roku”, → 8: 409-417.
 • Stasiak, S., „Uczniowie, apostołowie, przyjaciele i bracia Jezusa”, PrzB 4 (2012) 141-148.
 • Stramare, T., Ewangelia tajemnic ukrytego życia Jezusa. Mateusz i Łukasz 1-2 (tł. L. Balter) (Poznań: Pallottinum, 2012).
 • Strankowski, M., „Formacja głosiciela słowa Bożego w świetle Enarrationes in Psalmos św. Augustyna”, AK 159/1 (2012) 14-37.
 • Strzałkowska, B., „Kobiety w świetle przepisów Księgi Kapłańskiej”, CT 83/2 (2013) 5-44.
 • Strzałkowska, B., „Księga Aggeusza w Septuagincie”, CT 82/4 (2012) 75-98.
 • Stuła-Topolska, M., „Radość w Panu jest waszą siłą (Ne 8,20)”, ZODS 6 (2012) 21-36.
 • Stuła-Topolska, M., „Zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest nasza wiara”, ZODS 1 (2013) 53-63.
 • Stypułkowska, B., „Patriarchowie w szkolnej katechezie biblijnej”, CzST 40 (2012) 219-229.
 • Stypułkowska, B., „Propozycje przedstawienia biblijnych przykładów wiary podczas lekcji religii i katechezy parafialnej”, Veritati et Caritati 1 (2013) 50-77.
 • Szamocki, G., „«Mężczyzną i niewiastą stworzył ich» (Rdz 1,27b), czyli pierwsze słowa Biblii o rozróżnieniu płciowym człowieka”, Pedagogika Katolicka 11/2 (2012) 56-65.
 • Szamocki, G., „Boże umiłowanie Izraela (Pwt 7,7-10)”, VV 23 (2013) 17-37.
 • Szamocki, G., „Historiografia w tekstach kapłańskich (P) Pięcioksięgu”, Zasady i realia. Christianitas antiqua. Fontes et commentationes, IV (red. J. Iluk) (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012) 11-22.
 • Szamocki, G., „Język integracji narodowej w Joz 24,1-24”, StGd 31 (2012) 15-26.
 • Szamocki, G., „Rachab i Rut. Wiara dwu kobiet z rodowodu Jezusa”, Gdański Rocznik Ewangelicki 7 (2013) 295-306.
 • Szmajdziński, M., „Boża jałówka (Oz 10,11)”, Biblia krok po kroku 5/38 (2013) 26-28.
 • Szmajdziński, M., „Jak żeglowano w czasach Jonasza?”, Biblia krok po kroku 4/42 (2013) 30-31.
 • Szmajdziński, M., „Opowieść o złym pasterzu (Za 11,4-17)”, Biblia krok po kroku 4/35 (2012) 27-28.
 • Szmajdziński, M., „Orędzie Ozeasza”, Biblia krok po kroku 5/38 (2013) 18-20.
 • Szmajdziński, M., „Świadkowie wiary w Starym Testamencie (część I: wiara ojców, czyli o posłuszeństwie [Noe, Abraham, Józef])”, Współczesna Ambona 41/1 (2013) 146-154.
 • Szmajdziński, M., „Świadkowie wiary w Starym Testamencie (część II: wiara pasterzy, czyli o wytrwałości [Mojżesz, Samuel, Dawid])”, Współczesna Ambona 41/2 (2013) 185-194.
 • Szmajdziński, M., „Świadkowie wiary w Starym Testamencie (część III: wiara proroków, czyli o stałości [Eliasz, Izajasz, Habakuk])”, Współczesna Ambona 41/3 (2013) 190-202.
 • Szmajdziński, M., „Świadkowie wiary w Starym Testamencie (część IV: wiara matek, czyli o miłości [Sara, Rahab, Judyta])”, Współczesna Ambona 41/4 (2013) 178-189.
 • Szmajdziński, M., „Ucieczka na koniec świata (Jon 1,2-3)”, Biblia krok po kroku 4/42 (2013) 23-25.
 • Szmajdziński, M., „Znak Piotra Apostoła a dar Szymona Czarnoksiężnika w Dz 8,18-24. Konfrontacja magii z łaską w Dz 8,4-25”, StLov 14 (2012) 273-292.
 • Szpyra, S., „Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej «Biblia a moralność» w kontekście współczesnej działalności misyjnej Kościoła”, Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej i ewangelizacyjnej (red. A. Jucewicz) (Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2012) 87-94.
 • Szredka, S., „1 Corinthians 2,6-16 in light of Girardian Anthropology. Probing the connection between wisdom and the word of the cross”, Perspectiva 11/2 (2012) 173-187.
 • Szymik, S., „Nauka o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego Vaticanum II w recepcji biblistyki polskiej”, ZNSBP 10 (2013) 345-365.
 • Szymik, S., Modlitwa apostolska św. Pawła, VV 22 (2012) 137-154.
 • Szymik, S., Współczesne modele egzegezy biblijnej (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013).
 • Szymik, J., „«Divina commedia Ratzingeriana». Biblia a kultura radości”, → 9: 267-287.
 • Szymik, S., „«Wieża Babel» P. Bruegla czytana oczami biblisty”, → 9: 77-92.
 • Świderkówna, A., Sekrety Biblii (Kraków: Wydawnictwo M, 2012).
 • Tatar, M., „Structure of man in the biblical act of Creation”, AC 44 (2012) 191-198.
 • Tronina, A., „Hiob i jego modlitwa: od pobożnych sloganów do mistyki”, VV 22 (2012) 59-73.
 • Tronina, A., „Pół wieku lubelskiej szkoły biblijnej (1956-2006)”, BibAn 3 (2013) 119-145.
 • Tronina, A., „Wiara Abrahama w tradycji żydowskiej na tle pism Nowego Testamentu”, Veritati et Caritati 1 (2013) 15-30.
 • Tronina, A., „Wiara jako zawierzenie. he’ĕmîn w Księdze Hioba”, → 6: 147-161.
 • Tułodziecki, T., „Starotestamentowe tradycje nazireatu i ich recepcja w Dziejach Apostolskich (Dz 18,18-22 i 21,15-27)”, Teologia i Człowiek 20 (2012) 47-68.
 • Tułodziecki, T., „Tło historyczne epoki proroka Aggeusza: polityka – administracja – demografia”, CT 82/4 (2012) 11-30.
 • Turkanik, H., Mesjasz w Starym Testamencie (Jastrzębie Zdrój: Areopag, 2012).
 • Turkiel, J., „Aksios w Septuagincie”, Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego (red. Z. Struzik – A.J. Najda) (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2012) 9-16.
 • Turkiel, J., „Dlaczego Maryja Jezusa położyła w żłobie”, Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej (red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska) (Wschowa: Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2012) 11-18.
 • Turkiel, J., „Miasto jak człowiek i jego wrogowie w Lamentacjach Jeremiasza /Lm 1-2/”, Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy (red. G. Różańska) (Pruszcz Gdański – Słupsk, 2013) 199-203.
 • Turkiel, J., „Namiot jako archetyp świątyni w biblijnej literaturze dydaktycznej”, Rzeczypospolita domów. III: Domy Boże (red. K. Krawiec-Złotkowska) (Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2012) 19-29.
 • Turkiel, J., „Skandalon w LXX (Księgi Historyczne ST)”, Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej (red. B. Płonka-Syroka – M. Dąbrowska) (Wrocław, 2013) 49-54.
 • Turkiel, J., „«Starość» według Księgi Rodzaju /LXX/”, Wybrane formy opieki pomocy dla seniorów (red. E. Kościńska) (Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013) 162-168.
 • Turkiel, J., Tematy Księgi Syracha. Człowiek – anthropos (Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013).
 • Uglorz, M., Izrael ludem Jahwe. Zarys starotestamentowej antropologii teologicznej (Biblioteka Teologiczna Augustany 3; Bielsko-Biała: Augustana, 2012).
 • Urbański, J., „Znaki końca czasów w 2 Tes 2,1-5”, BŻST 13 (2012) 261-276.
 • Wajda, A.M., „Motyw ryb, rybaka i jego pracy w wybranych perykopach biblijnych”, Studia Catholica Podoliae 7 (2013) 105-116.
 • Wajda, A.M., „Zwierzęta nauczycielami mądrości – na przykładzie Księgi Przysłów”, → 3: 115-126.
 • Wajda, A., „Ewangeliczne opisy pogrzebu Jezusa z Nazaretu a żydowska tradycja grzebania zmarłych”, Misterium Miłości. Fs. F. Chowaniec (red. D. Czacki – M. Susek) (Kraków: Platan, 2013) 303-305.
 • Wajda, A.M., „Pies i kot w Biblii, a status tych zwierząt u sąsiadów Izraela”, Lumen Bibliae, 2 (2012) 21-36.
 • Wajda, A.M., „Symbolika militarna w Corpus Paulinum”, Studia Leopolinensia 6 (2013) 73-88.
 • Wajda, A.M., „Szkarłat i purpura w Biblii”, Studia Leopolinensia 5 (2012) 123-130.
 • Wajda, A.M., „Zwierzęta apokaliptyczne”, → 4: 135-151.
 • Walkowiak, K.K., „Implikacje dialogu – studium na temat spotkania Jetro i Mojżesza”, RBL 65/4 (2012) 345-364.
 • Walkowiak, K.K., „Świadectwo w służbie głoszenia kerygmatu”, CT 83/2 (2013) 125-146.
 • Warowny, M., „Radość Królestwa Bożego”, ZODS 6 (2012) 61-69.
 • Waszkowiak, J.J., The altar laws in the Pentateuch in the light of the archeological evidence (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013).
 • Wcisło, J., „Idee skuteczności i wstawiennictwa w modlitwie w świetle Starego Testamentu oraz literatury międzytestamentalnej”, → 10: 195-210.
 • Węgrzyniak, W., „Starotestamentowe życie nienarodzonych”, PS 32 (2013) 17-34.
 • Wilczyński, K., „Kapłan wobec osób chorych terminalnie w ujęciu biblijnym”, StKKoł 19 (2012) 183-199.
 • Witczyk, H., „Psalm 137 w kantacie «An Wasserflüssen Babylon» J.S. Bacha i w arii «Va, pensiero» G. Verdiego”, → 9: 11-21.
 • Witkowski, S., „Dlaczego niepokonani? (Rz 8, 31-39)”, → 5: 55-72.
 • Włodarczyk, S., „Metody nauczania Jezusa”, CzST 40 (2012) 243-249.
 • Wojciechowska, K., „Nowa świątynia u progu nowej ery. Sposoby obecności Księgi Aggeusza w Nowym Testamencie”, CT 82/4 (2012) 99-112.
 • Wojciechowski, M., Wpływy greckie w Biblii (Kraków: WAM, 2012).
 • Wojda, J., „«Ewangelia według św. Łukasza» jako dokument historyczny w świetle «Dawnych dziejów Izraela» Józefa Flawiusza”, StEł 14 (2012) 289-310.
 • Wojtczak, A., „Teologia maryjnego tytułu «Stolica Mądrości»”, AK 159/1 (2012) 91-102.
 • Wronka, S., Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą (Ps 1,3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2013).
 • Wróbel, M.S., „Biblijne inspiracje w twórczości Juliusza Słowackiego”, → 9: 138-146.
 • Wróbel, M.S., „John 8:44 as crux interpretum”, → 1: 403-421.
 • Wróbel, M.S., „Kuszenie szatana wobec mocy Jezusa”, ZODS 2 (2013) 75-85.
 • Wróbel, M.S., Jezus i jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013).
 • Wróbel, M.S., Biblijna droga krzyżowa (Lublin: Gaudium, 2013).
 • Wróbel, M.S., „Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9)”, VV 22 (2012) 47-58.
 • Wróbel, M.S., „Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.)”, BibAn 3/2 (2013) 421-438.
 • Wróbel, M.S., „Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna”, Nowy Testament a religie (red. I.S. Ledwoń) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012) 149-164.
 • Wróbel, M.S., Biblijne tajemnice różańca (Lublin: Gaudium, 2013).
 • Wygralak, P., „Asteriusza z Amazji i Nila z Ancyry interpretacja przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31)”, PzST 26 (2012) 107-117.
 • Zabagło, P.J., „Wiara jako proces w opisach cudownych uzdrowień w świetle Ewangelii synoptycznych (cz.I)”, Ecclesiastica 1 (2013) 119-180.
 • Zabagło, P.J., „Wiara jako proces w opisach cudownych uzdrowień w świetle Ewangelii synoptycznych (cz.II)”, Ecclesiastica 2 (2013) 160-202.
 • Zatwardnicki, S., „Aprioryczne założenia i filozoficzne uwarunkowania metody historyczno-krytycznej według Benedykta XVI”, SS 16 (2012) 141-164.
 • Zawadzki, A., „Biblijne pojęcie «odkupienia» w poezji Zbigniewa Herberta?”, → 9: 179-212.
 • Zawadzki, R., „Modlitwa Kościoła w Dziejach Apostolskich”, VV 22 (2012) 111-135.
 • Zawadzki, R., „The Prayer of Jesus on the Cross”, VV 22 (2012) 93-110.
 • Zbroja, B., Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Marka dla jej teologii (Kraków: Unum, 2013).
 • Zyzek, K., „Alegoryczny komentarz Filona Aleksandryjskiego do perykopy Rdz 6,1-14”, Sem 34 (2013) 11-20.
 • Adamczewski, B., rec. Ł. Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata: Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (Monografie Fundacji Nauki Polskiej; Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012), WST 25/1 (2012) 289-291.
 • Adamczewski, B., rec. E.K.C. Wong, Evangelien im Dialog mit Paulus: Eine intertextuelle Studie zu den Synoptikern (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), CT 83/2 (2013) 221-224.
 • Adamczewski, B., rec. K.M. Schmidt, Wege des Heils: Erzählstrukturen und Rezeptionskontexte des Markusevangeliums (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010), CT 83/1 (2013) 197-200.
 • Adamczewski, B., rec. T.J. Bauer, Paulus und die kaiserzeitliche Epistolographie: Kontextualisierung und Analyse der Briefe an Philemon und an die Galater (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), CT 83/1 (2013) 200-203.
 • Adamczewski, B., rec. Z. Garský, Das Wirken Jesu in Galiläa bei Johannes: Eine strukturale Analyse der Intertextualität des vierten Ewangeliums mit den Synoptikern (Tübingen: Mohr Siebeck, 2012), CT 83/2 (2013) 224-227.
 • Baran, G.M., rec. T. Jelonek, Biblia jako fenomen kulturowy (Kraków: Petrus, 2012), → 6: 584-589.
 • Bardski, K., rec. W. Chrostowski, B. Strzałkowska (red.), Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Fs. J. Łach (Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2012), CT 82/4 (2012) 199-207.
 • Bartnicki, R., rec. A. Paciorek, Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013), → 6: 602-605.
 • Chrostowski, W., rec. A.R. Sikora, „Zobaczył i uwierzył” (J 20,8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2012), CT 83/1 (2013) 203-209.
 • Chrostowski, W., rec. J. Quezada del Rio (red.), Reflexiones bíblicas para un mundo en crisis (México: Misión Nosotros A.C., 2010), CT 82/4 (2012) 222-226.
 • Chrostowski, W., rec. J. Woźniak, Polska syrologia w zarysie (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010), CT 82/4 (2012) 219-222.
 • Chrostowski, W., rec. P. Łabuda (red.), „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Fs. T. Brzegowy (Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2011), CT 83/2 (2013) 231-234.
 • Czarnuch, M., rec. A. Piwowar, Greka Nowego Testamentu. Gramatyka (Kielce: Verbum Vitae, 2010), ŚSHT 46/1 (2013) 228-230.
 • Dąbek, T.M., rec. A. Paciorek (red.) Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), RBL 65 (2012) 282-284.
 • Dąbek, T.M., rec. A.S. Wójcik, „Prawda” w Biblii hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna (Kraków-Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2010), RBL 65/4 (2012) 376-377.
 • Dąbek, T.M., rec. R. Wróbel, Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym! Lectio divina do opisu Męki i Zmartwychwstania w Ewangelii według św. Marka (Kraków: Studio Perbene, 2010), RBL 65/4 (2012) 377-379.
 • Devillers, L., rec. A. Kubiś, The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé: Gabalda, 2012), BibAn 3 (2013) 185-188.
 • Drawnel, H., rec. E. Gehlken, Weather Omens of “Enūma Anu Enlil”: Thunderstorms, Wind and Rain (Tablets 44-49) (Leiden: Brill, 2012), BibAn 3 (2013) 189-191.
 • Drawnel, H., rec. J. Ben-Dov, W. Horowitz, J.M. Steele (red.), Living the Lunar Calendar (Oxford and Oakville: Oxbow Books, 2012), BibAn 3 (2013) 455-457.
 • Drawnel, H., rec. J. Krašovec, The Transformation of Biblical Proper Names (New York – London: T&T Clark, 2010), BibAn 3 (2013) 193-195.
 • Drawnel, H., rec. J.L. Angel, Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls (STDJ 86; Leiden: Brill, 2010), BibAn 3 (2013) 451-454.
 • Drawnel, H., rec. L.T. Stuckenbruck, 1 Enoch 91-109 (Commentaries on Early Jewish Literature; Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2007), BibAn 3 (2013) 507-510.
 • Drawnel, H., rec. S. Saulnier, Calendrical Variations in Second Temple Judaism: New Perspectives on the ‘Date of the Last Supper’ Debate (JSJSup 159; Leiden: Brill, 2012), Dead Sea Discoveries 20 (2013) 169-171.
 • Drawnel, H., rec. T.H. Lim, J.H. Collins (red.), The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls (Oxford: Oxford University Press, 2010), BibAn 3 (2013) 217-220.
 • Fieger, M., rec. M. Fieger, S. Hodel-Hoenes (red.), Der Einzug in Ägypten. Ein Beitrag zur alttestamentlichen Josesgeschichte („Das Alte Testament in Dialog” 1; Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien, 2007), StPast 8 (2012) 321-322.
 • Jasinski, M., rec. H.J. Fabry, U. Dahmen (red.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 1 (aleph – chet) (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2011), Teologia i Człowiek 20 (2012) 231-233.
 • Jasiński, M., rec. H.J. Fabry, U. Dahmen (red.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 1 (aleph – chet) (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2011), RT ChAT 54/1-2 (2012) 245-248.
 • Jasiński, M., rec. H.J. Fabry, U. Dahmen (red.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, I (Stuttgart: Kohlhammer, 2011), RBL 65/4 (2012) 382-384.
 • Kadryś, W., rec. M. Wojciechowski, Apokalipsa Świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB NT XX) (Częstochowa, 2012), → 6: 598-600.
 • Karczewski, M., rec. B.W. Matysiak, Heroldowie Słowa Bożego. Wprowadzenie do literatury prorockiej Starego Testamentu (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 67: Olsztyn, 2011), StEl 13 (2012) 433-434.
 • Karczewski, M., rec. K. Bardski, Lektyka Salomona. Biblia – symbol – interpretacja (Warszawskie Studia Teologiczne Rozprawy Naukowe 6: Warszawa, 2011), StWar 49 (2012) 407-408.
 • Karczewski, M., rec. P. Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażeń ἡ μαρτυρία Ἱησοῦ w Apokalipsie św. Jana (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Studia i Materiały 142: Poznań, 2011), StEl 13 (2012) 429-431.
 • Karczewski, M., rec. W. Gajewski, „Narodziny Jezusa z Nazaretu. Dylematy i propozycje”, Gdański Rocznik Ewangelicki 4 (2010), StEl 13 (2012) 425-428.
 • Korona, S., rec. J. Kudasiewicz – H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka (Kielce: Biblioteka „Verbum Vitae”, 2011), Veritati et Caritati 1 (2013) 371-375.
 • Kotecki, D., rec. W. Pikor (red.), Moralność objawiona w Biblii (ABL 7; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011), Teologia i Człowiek 20 (2012) 234-241.
 • Kowalski, M., rec. A. Puig i Tàrrech, Jesus: An Uncommon Journey. Studies on the Historical Jesus (WUNT II/288; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), BibAn 3/2 (2013) 481-487.
 • Kowalski, M., rec. A. Weissenrieder and R.B. Coote (eds.), The Interface of Orality and Writing. Speaking, Seeing, Writing in the Shaping of New Genres (WUNT I/260; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), BibAn 3/2 (2013) 511-515.
 • Kowalski, M., rec. J.N. Aletti, Essai sur l’ecclésiologie des lettres de saint Paul (Pendé: Gabalda et Cie, 2012), BibAn 3 (2013) 197-201.
 • Kowalski, M., rec. K.O. Sandnes, The Gospel ‘According to Homer and Virgil’: Cento and Canon (Novum Testamentum Supplements 138; Leiden: Brill, 2011), BibAn 3/2 (2013) 489-493.
 • Krawczyk, R., rec. M. Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana (Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL s.c.”, 2010), StEl 13 (2012) 413-417.
 • Kręcidło, J., rec. A. Kubiś, The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé: Gabalda, 2012), STV 50/2 (2012) 269-272.
 • Kręcidło, J., rec. H. Witczyk, Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii Czwartej Ewangelii (Kielce: Biblioteka „Verbum Vitae”, 2012), STV 50/2 (2012) 263-266.
 • Kręcidło, J., rec. J.J. Pilch, A Cultural Handbook to the Bible (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2012), CT 82/4 (2012) 207-209.
 • Kręcidło, J., rec. S. Kalinkowski, Hellēnisti eidenai. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii (Lingua Sacra 1, Warszawa: Verbinum, 2012), CT 82/3 (2012) 187-190.
 • Kręcidło, J., rec. W. Chrostowski, Trzecia Świątynia w Jerozolimie i inne studia (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2012), CT 82/4 (2012) 210-213.
 • Kucharski, J., rec. E.M. Obara, Lamentazioni. Introduzione, traduzione e commento (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 24; Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2012), Kronika Diecezji Radomskiej 21/1 (2012) 51-55.
 • Kucharski, J., rec. S. Grasso, La buona notizia. Lettura attualizzata del Vangelo di Marco (La Parola e la sua richezza 25; Milano: Figlie di san Paolo, 2013), Zeszyty Formacji Katechetów 13/2 (2013) 103-104.
 • Ledwoń, D., rec. B. Witherington III, What’s In the Word? Rethinking the Socio-Rhetorical Character of the New Testament (Waco: Baylor University Press, 2009), ŚSHT 45/2 (2012) 428-429.
 • Lemański, J., rec. B. Adamczewski, Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012), BibAn 3 (2013) 203-205.
 • Lipiński, E., rec. ARAM Periodical. Volume 16 – Mandaeans and Manichaeans (Leuven: Peeters, 2004); ARAM Periodical. Volume 22 – The Mandaeans (Leuven: Peeters, 2010), Rocznik Orientalistyczny 65/2 (2012) 141-146.
 • Lipiński, E., rec. D. Iwański, Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen) (Scripta Theologica Thoruniensia 15; Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011), QChr 20 (2012) 181-183.
 • Lipiński, E., rec. E. Vernet i Pons, Origen etymològic dels verbs làmed-he de l’hebreu masorètic. Un estudi sobre la formació de les arrels verbals en semític (Publicacions de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics 2; Barcelona, 2011), Rocznik Orientalistyczny 65/2 (2012) 147-151.
 • Lipiński, E., rec. H. Langkammer, Jezus Chrystus w świetle późniejszych pism Nowego Testamentu (Biblioteca Biblica, Wrocław: TUM, 2009), PJBR 12 (2013) 140-141.
 • Lipiński, E., rec. J. Bowker, S. Halliday, B. Knox, Das Heilige Land aus der Luft. Atlas der historischen Stätten (Darmstadt: PrimusVerlag, 2009), PJBR 12 (2013) 113-115.
 • Lipiński, E., rec. M. Eliav-Feldon, B. Isaac, J. Ziegler (reds.), The Origins of Racism in the West (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), PJBR 12 (2013) 109-113.
 • Lipiński, E., rec. P. Magno, Ripensare il Cristo (Sapientia 18; Fasano: Schena, 2009), Latomus 71 (2012) 237-238.
 • Lipiński, E., rec. R.J. Kuty, Studies in the Syntax of Targum Jonathan to Samuel (Ancient Near Eastern Studies. Supplement 30; Leuven-Paris-Walpole Ma.: Peeters, 2010), Rocznik Orientalistyczny 65/2 (2012) 154-161.
 • Lipiński, E., rec. T. Muraoka, A Grammar of Qumran Aramaic (Ancient Near Eastern Studies. Supplement 38; Leuven-Paris-Walpole Ma.: Peeters, 2011), Rocznik Orientalistyczny 65/2 (2012) 151-154.
 • Lipiński, E., rec. T. Polański (red.), Folia Orientalia 49 (2012). Studia Andreae Zaborski dedicata (Kraków: Polish Academy of Sciences, 2012), PJBR 12 (2013) 313.
 • Lipiński, E., rec. Y. Garfinkel, S. Ganor & M. Hasel, Footsteps of King David in the Valley of Elah. Sensational Discoveries in Biblical Archaeology (in Hebrew) (Tel Aviv: Yedioth Ahronoth, 2012), Rocznik Orientalistyczny 65/2 (2012) 146-147.
 • Mazur, R., rec. L. D. Chrupcała, The Kingdom of God. A Bibliography of 20th Century Research (Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2007), RBL 65/4 (2012) 375-376.
 • Mickiewicz, F., rec. R. Penna, Lettera ai Romani. Introduzione, versione, commento (Bologna: Edizioni Dehoniane, 2010), STV 50/1 (2012) 235-239.
 • Mielcarek, K., rec. J. Kudasiewicz – H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji (Kielce: Jedność, 2011), CT 82/4 (2012) 214-219.
 • Mielcarek, M., rec. J.B. Green (red.), Methods for Luke. Methods in Biblical Interpretation (New York: Cambridge University Press, 2010), BibAn 3 (2013) 207-210.
 • Muszytowska, D., rec. K. Bardski, Lektyka Salomona. Biblia – symbol – interpretacja (Warszawa: WAW, 2011), STV 50/2 (2012) 266-269.
 • Niesiołowski-Spanò, Ł., rec. B. Adamczewski, Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012), SBO 4 (2012) 39-43.
 • Paciorek, A., rec. A. Paciorek, A. Tronina, R. Bartnicki [et al.] (reds.), Nowy Komentarz Biblijny (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2005), → 6: 577-584.
 • Paciorek, A., rec. A. Tronina (tł. i koment.), Księga Hioba. Wstęp – przekład – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 15; Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013), → 6: 601-602.
 • Pawłowski, Z., rec. B. Adamczewski, Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012), AK 159/3 (2012) 604-609.
 • Pikor, W., rec. M. Münnich, Reszef – bóg starożytnego Orientu (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011), BibAn 3 (2013) 211-217.
 • Piwowar, A., rec. S. Kalinkowski, Ἑλληνιστὶ εἰδέναι. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii (Lingua Sacra; Warszawa: Verbinum, 2012), BibAn 3 (2013) 461-466.
 • Podeszwa, P., rec. M. Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 55; Olsztyn, 2010), StWar 49 (2012) 409-412.
 • Rambiert, A., rec. S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 9; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010), SS 16 (2012) 165-166.
 • Rosik, M., rec. B. Adamczewski, Hypertextuality and Historicity in the Gospels (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 3; Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien, 2013), Życie Konsekrowane 5 (2013) 131-132.
 • Rosik, M., rec. D. Iwański, Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen) (Scripta Theologica Thoruniensia 15; Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011), Perspectiva 12/1 (2013) 243-246.
 • Rosik, M., rec. J. Lemański, „Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu” (2 Krl 5,8b). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, I: Profetyzm przedklasyczny. Prorocy więksi (Szczecin, 2012), Perspectiva 12/1 (2013) 247-248.
 • Rosik, M., rec. J. Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny I/1, Rozdziały 1-11 (Częstochowa, 2013), Życie Konsekrowane 5 (2013) 133-135.
 • Rosik, M., rec. S. Torbus (red.), Perspektywy biblijne („Theologica Wratislaviensia”, 2011), SS 16 (2012) 167-169.
 • Sikora, A.R., rec. A. Paciorek, Kim On jest? Pytania o Jezusa z Nazaretu (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013), → 6: 612-614.
 • Slawik, J., rec. A.P. Kluczyński, „Książę Pokoju” (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu (Warszawa: ChAT, 2012), RT ChAT 54/1-2 (2012) 249-256.
 • Slawik, J., rec. M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu (Wrocław: TUM, 2011) I-IV, RT ChAT 54/1-2 (2012) 257-282.
 • Stasiak, S., rec. A. Kuśmirek, Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej (Rozprawy i Studia Biblijne 42; Warszawa: Vocatio, 2011), Perspectiva 12/1 (2013) 236-240.
 • Stasiak, S., rec. R. Pietkiewicz, W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu (Rozprawy Naukowe PWT 86; Wrocław: PWT, 2011), Perspectiva 12/1 (2013) 251-254.
 • Szczerbiński, W., rec. A.J. Heschel, Heavenly Torah: as Refracted Through the Generations (red. i tł. G. Tucker, L. Levin) (New York-London: Continuum, 2010), SG 26 (2012) 318-325.
 • Sztuk, D., rec. R. Meynet, La Lettera ai Galati (Bologna: Centro editoriale dehoniano, 2012), Sem 33 (2013) 423-425.
 • Szwarc, K., rec. B. Sesbüé, Ewangelia i tradycja (tł. A. Kuryś) (Alfa i Omega 28; Poznań: W drodze, 2012), WST 25/1 (2012) 255-282.
 • Tronina, A., rec. A. Paciorek, Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013), Veritati et Caritati 1 (2013) 376-377.
 • Tronina, A., rec. A.R. Sikora, „Zobaczył i uwierzył” (J 20,8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej („Studia i Materiały” 150; Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012), → 6: 589-591.
 • Tronina, A., rec. J. Kochel, Z. Marek, Pedagogika biblijna w katechezie (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012), → 6: 592-593.
 • Wilk, J., rec. S. Stasiak, Jezus panem szabatu. Studium egzegetyczno-teologiczne Łk 6,1-5 (Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, 2012), Perspectiva 12/1 (2013) 255-256.
 • Woźniak, J., rec. H. Frey-Anthes, Unheilsmächte und Schutzgenien, Antiwesen und Grenzgänger. Vostellungen von Dämonen in alten Israel (Fribourg-Göttingen, 2007), RBL 65/4 (2012) 379-380.
 • Wróbel, M.S., rec. A. Kuśmirek, Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2011), BibAn 3 (2013) 223-226.
 • Wróbel, M.S., rec. A. Witmer, Jesus, the Galilean Exorcist. His Exorcisms in Social and Political Context (London: T&T Clark International, 2012), BibAn 3 (2013) 219-222.
 • Wróbel, M.S., rec. P. Schäfer, The Jewish Jesus. How Judaism and Christianity Shaped Each Other (Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2012), BibAn 3/2 (2013) 495-498.
 • Zaklukiewicz, T., rec. J. Flis, Vater unser in Himmel. Tiefsinnige Schönheit des Herren- und Kirchengebetes (St. Pölten-Stettin: Verlag Berger, 2011), RBL 65/4 (2012) 380-382.
 • Załęski, J., rec. N. Baumert (Hsg.), Nomos und andere Vorarbeiten zur Reihe „Paulus neu gelesen” (Forschung zur Bibel 122; Würzburg: Echter Verlag, 2010), WST 25/1 (2012) 273-278.
 • Załęski, J., rec. M. Parchem, Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judica 1; Bydgoszcz, 2013), WST 26/1 (2013) 354-358.
 • Briks, P. – Korzec, C., „Sprawozdanie z IX Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 50. Sympozjum Biblistów Polskich (Warszawa, 18-20 września 2012)”, SBO 4 (2012) 213-223.
 • Briks, P., „Dzieje biblistyki polskiej na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej”, ZNSBP 10 (2013) 501-513.
 • Chrostowski, W., „Księga Aggeusza – orędzie, interpretacja, recepcja. VI Konferencja naukowa Interpretacja Pisma Świętego, UKSW, Warszawa, 8 V 2012”, CT 82/4 (2012) 7-10.
 • Chrostowski, W., „Pięćdziesiąt sympozjów biblistów polskich – bilans i perspektywy”, ZNSBP 10 (2013) 289-319.
 • Jezierska, E., „Sprawozdanie z sympozjum Kościół domem budowanym przez miłość, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22 marca 2012”, WPT 20 (2012) 183-184.
 • Kot, P., „Sprawozdanie z międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. Literatura Janowa (Ewangelia, Listy i Apokalipsa) w Papieskim Instytucie Biblijnym (Rzym, 21-25.01.2013), Perspectiva 12/1 (2013) 263-265.
 • Kotecki, D., „Studium Pisma Świętego na wydziale teologicznym uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001-2012)”, ZNSBP 10 (2013) 456-468.
 • Kowalski, M., „Doctorate Honoris Causa for H. E. Cardinal Gianfranco Ravasi (The John Paul II Catholic University of Lublin, September 27th 2012)”, BibAn 3 (2013) 243-245.
 • Kowalski, M., „Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2011/2012”, BibAn 3 (2013) 227-242.
 • Kowalski, M., „Report from the 8th International Biblical Conference, From the Faith of Abraham to the Faith of the Church (The John Paul II Catholic University of Lublin, 18-19 October 2012)”, BibAn 3 (2013) 247-251.
 • Kręcidło, J., „Wkład środowiska biblistów warszawskich w dzieło odnowy biblijnej w Polsce”, ZNSBP 10 (2013) 387-419.
 • Kucharski, J., „III Ogólnopolski Tydzień Biblijny w diecezji radomskiej”, Kronika Diecezji Radomskiej 21/1 (2012) 119-122.
 • Kucharski, J., „Przebieg IV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w diecezji radomskiej”, Kronika Diecezji Radomskiej 21/3-4 (2012) 420-425.
 • Kusz, T., „Wkład biblistów (archi)diecezji katowickiej”, ZNSBP 10 (2013) 470-487.
 • Łabuda, P., „Sprawozdanie z Sympozjum biblijnego Wokół Verbum Domini (Tarnów, 24 listopada 2011 roku)”, TST 31/1 (2012) 133-134.
 • Majewski, M., „IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 50. Sympozjum Biblistów Polskich (Warszawa, 18-20 września 2012)”, RBL 65/4 (2012) 368-369.
 • Nawrot, J., „Wkład środowiska biblistów poznańskich w dzieło odnowy posoborowej”, ZNSBP 10 (2013) 421-453.
 • Niesiołowski-Spanò, Ł., „Sprawozdanie z VII Sympozjum Starożytna Palestyna/Izrael: «Kobiece - Męskie» (Warszawa, 24-26 września 2012)”, SBO 4 (2012) 231-233.
 • Pietkiewicz, R., „Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego. Sesja naukowa zorganizowana przez Polską Akademię Nauk Oddział w Poznaniu oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 25 października 2012 r.”, CT 82/4 (2012) 193-197.
 • Pietkiewicz, R., „IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 50. Sympozjum Biblistów Polskich, Warszawa 18-20 września 2012 r.”, AK 159/3 (2012) 601-603.
 • Rosik, M., „Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Wrocław 2012”, SS 16 (2012) 170-171.
 • Sikora, A.R., „Biblistyka. Sprawozdanie ze spotkania sekcyjnego. Kongres Teologów Polskich, Poznań 13 – 16 września 2010”, Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka (red. B. Kochaniewicz) (Poznań, 2012) 391-396.
 • Strzałkowska, B., „Wystawa: Herod the Great: King’s Final Journey, Muzeum Izraela w Jerozolimie, 13 II – 5 X 2013”, CT 83/2 (2013) 217-220.
 • Szmajdziński, M., „«Złote» Sympozjum Biblistów Polskich. Sprawozdanie z 50. Sympozjum Biblistów Polskich (Warszawa, 18-20.09.2012)”, StLov 14 (2012) 347-350.
 • Szmajdziński, M., „Komunikat z sympozjum «Księga Nahuma – orędzie, interpretacja i recepcja» (UKSW, Warszawa, 10 maja 2011)”, SBO 4 (2012) 209-211.
 • Szmajdziński, M., „Sprawozdanie z IV Kolokwiów Orfickich (Nieborów, 3-6 października 2012)”, SBO 4 (2012) 235-237.
 • Szmajdziński, M., „Sprawozdanie z Sympozjum «Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)» (Lublin, 22 marca 2012)”, SBO 4 (2012) 225-230.
 • Tomaszewski, T., „Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej «Od wiary Abrahama do wiary Kościoła»” (Koszalin, 13 kwietnia 2013), StKKoł 20 (2013) 353-355.
 • Tomaszewski, T., „Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej «Apokalipsa – księga (tylko) o końcu świata?» (Koszalin, 28 kwietnia 2012)”, StKKoł 19 (2012) 201-202.
 • Urbanek, B., „Sprawozdanie z VIII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych «Od wiary Abrahama do wiary Kościoła», zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, StGd 31 (2012) 446-451.
 • Witczyk, H., „Wkład biblistów polskich w posoborowe studium Pisma Świętego”, ZNSBP 10 (2013) 321-344.
 • Ziaja, K., „Wkład biblistów środowiska opolskiego w rozwój biblistyki w Polsce”, ZNSBP 10 (2013) 489-500.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b537be83-7e8f-4161-8bfe-7c593fda40df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.