PL EN


2018 | 3 (374) | 265-276
Article title

Regional Conditions of the Ecological Goods Market

Content
Title variants
PL
Uwarunkowania regionalne rynku produktów ekologicznych
RU
Региональные обусловленности рынка экологических продуктов
Languages of publication
Abstracts
EN
The interest of consumers and producers with organic food is increasing. This justifies the need to identify the main determinants of the development of the organic food market. The literature on the organic food market contains many references to the factors that influence both consumers and producers to turn towards organic food. Nevertheless, there is the need to explore the problem in terms of regional conditions. Among the factors influencing consumers’ decisions about organic products are those that result from health or environmental concerns. Taking into account the producers’ motives for switching to organic food production methods, a special attention is paid to subsidies as well as to the protection of the environment or the quality of food. The authors of this paper attempted to take account of regional conditions for the development of organic products, indicating the importance of actions undertaken at the regional level. The paper drew a particular attention to the opportunities and barriers to the regional development of the organic food market on the example of Lubuskie Voivodeship. They also focused on developing solutions for green farmers to better tailor their offerings to the needs and preferences of current and future customers. In the research proceedings, the analysis of literature, the statistical data, and the results of the questionnaire surveys concerning the presented issues were used. The aim of the undertaken research was to determine the conditions of the regional market for organic products on the example of Lubuskie Voivodeship. The study shows that the majority of people purchasing organic food are city dwellers, but those who live in the countryside also make purchases. Most of the respondents have knowledge about the requirements for organic food regarding its production and processing. The preferred place for the purchase of organic products by the majority of respondents is marketplaces, while the most common source of information used during their purchase is their own experience. The article is of the research nature.
PL
Zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością ekologiczną zwiększa się. Uzasadnia to potrzebę zidentyfikowania głównych uwarunkowań rozwoju rynku produktów ekologicznych. Literatura dotycząca rynku żywności ekologicznej zawiera wiele odniesień do czynników wpływających na zainteresowanie zarówno konsumentów, jak i producentów żywnością ekologiczną. Niemniej jednak zachodzi potrzeba zgłębienia problemu w aspekcie uwarunkowań regionalnych. Wśród czynników wpływających na decyzje konsumentów dotyczące produktów ekologicznych wymienia się te wynikające z troski o zdrowie czy też dbałości o środowisko naturalne. Biorąc pod uwagę motywy przechodzenia producentów na metody ekologicznej produkcji szczególną uwagę zwraca się na dopłaty, a także na ochronę środowiska czy jakość żywności. Autorzy opracowania podjęli próbę uwzględnienia uwarunkowań regionalnych w rozwoju produktów ekologicznych wskazując znaczenie działań podejmowanych na poziomie regionalnym. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na możliwości i bariery regionalnego rozwoju rynku żywności ekologicznej na przykładzie województwa lubuskiego. Skoncentrowano się również na opracowaniu propozycji rozwiązań dla ekologicznych producentów rolnych pozwalających lepiej dostosować ofertę do wymagań oraz preferencji obecnych i przyszłych klientów. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących przedstawianej problematyki. Celem podjętych badań było ustalenie uwarunkowań regionalnych rynku produktów ekologicznych na przykładzie województwa lubuskiego. Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród osób dokonujących zakupu żywności ekologicznej przeważają mieszkańcy miast, ale zakupu dokonują też osoby mieszkające na wsi. Większość respondentów ma wiedzę na temat wymagań stawianych żywności ekologicznej dotyczących jej produkcji i przetwarzania. Preferowanym miejscem zakupu produktów ekologicznych przez większość respondentów są targowiska, zaś najczęstszym źródłem informacji wykorzystywanym podczas ich zakupu jest własne doświadczenie. Artykuł ma charakter badawczy.
RU
Интерес потребителей и производителей к экологическим пищевым продуктам повышается. Это обосновывает потребность в выявлении основных обусловленностей развития рынка экологических продуктов. Литература, ка- сающаяся рынка экологической пищи, содержит много ссылок на факторы, влияющие на интерес как потребителей, так и производитеей к экологической пище. Тем не менее есть необходимость глубже проникнуть в проблему в аспекте региональных обусловленностей. В числе условий, влияющих на решения потребителей насчет экологических продуктов, указывают те, которые вытекают из заботы о здоровье или же окружающей среде. Учитывая мотивы перехода производителей к методам экологического производства, осо- бое внимание обращают на доплаты, а также на защиту среды или качество пищи. Авторы разработки попытались учесть региональные обусловленности в развитии экологических продуктов, указывая значение мер, принимаемых на региональном уровне. В статье особое внимание обратили на возможности и барьеры регионального развития рынка экологической пищи на примере Любушского воеводства. Сосредоточились также на разработке предложений решений для экологических сельскохозяйственных производителей, которые позволяют лучше приспособить предложение к требованиям и предпочтениям нынешних и будущих клиентов. В исследовании использовали анализ ли- тературы, статистических данных и результаты проведенных опросов, касающихся представляемой проблематики. Целью предпринятых исследований было определение региональных обусловленностей рынка экологических продуктов на примере Любушского воеводства. Проведенный опрос показывает, что среди лиц, покупающих экологическую пищу, преобладают городские жители, но покупки совершают и лица, проживающие на селе. Большинство респондентов располагает знаниями насчет требований, предъявляемых к экологической пище, которые касаются ее производства и переработки. Предпочитаемое большинством респондентов место покупки экологических продуктов – базары, самый же частый источник информации, используемый во время покупки их – личный опыт. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
265-276
Physical description
Contributors
author
References
 • Banytė J., Brazionienė L., Gadeikienė A. (2010), Ivestigation of green consumer profile: A case of lithuanian market of eco-friendly food products, “Economics and Management”, No. 15.
 • Barska A. (2014), Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego, (in:) Kłosiewicz-Górecka U. et al. (Ed.), Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014. Zmiany w handlu hurtowym i detalicznym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w handlu. Handel internetowy IBRKK, Warszawa.
 • Doniec D. et al. (2016), Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-kosztypracy/roznice-w-wynagrodzeniach-kobiet-i-mezczyzn-w-polsce-stan-w-2014-roku,12,1.html# [access: 10.10.2016].
 • Hughner R.S., McDonagh P., Prothero A., Shultz C.J., Stanton J. (2007), Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food, “Journal of Consumer Behaviour”, No. 6.
 • Kułyk P., Michałowska M. (2016), Consumer behaviour on the e-commerce market in the light of empirical research in Lubuskie voivodeship, “Management”, Vol. 20, No. 1.
 • Lin D., Chen H. (2016), A Review of Green Consumer Behavior Based on the Social Perspective, “Theoretical Economics Letters”.
 • Michałowska M., Kotylak S., Danielak W. (2015), Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings, “Management”, Vol. 19, No. 1.
 • Pearson D., Henryks J., Jones H. (2011), Organic food: What we know (and don’t know) about consumers, “Renewable Agriculture and Food Systems”, No. 26(2).
 • Pearson D., Henryks J., Sultan P., Anisimova T. (2013), Organic food: Exploring purchase frequency to explain consumer behavior, “Journal of Organic Systems”, Vol. 8, No. 2.
 • Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Zepeda L., Nie C. (2012), What are the odds of being an organic or local food shopper? Multivariate analysis of US food shopper lifestyle segments, “Agriculture and Human Values”, No. 29(4).
 • Zrałek J. (2010), Rola informacji w kształtowaniu zachowań konsumenckich, (in:) Kieżel E. (Ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5553361-896a-4a17-9d72-2fa99cbc05e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.