PL EN


2016 | 10 | 1 | 189-203
Article title

Wspólnota Kościołem jutra. Eklezjalne communio w Chrystusie w ujęciu Franciszka Blachnickiego

Content
Title variants
EN
Community as the Church of tomorrow. Ecclesial communio in Christ in terms of Franciszek Blachnicki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Boskie pochodzenie Kościoła i implikacja dzieła Trzech Osób Boskich wyraża lud zjednoczony w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. W nim człowiek zanurzony doświadcza pośrednictwa zbawczego w komunikacji z Chrystusem Zmartwychwstałym. Zbawcza komunikacja to dar i uczestnictwo w Boskim życiu, przez i w pośrednictwie Kościoła. Swoje głębokie zakorzenienie w eklezjologii communio doskonale widział Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Oryginalność jego spojrzenia polega na tym, iż doskonale odczytał myśl eklezjalną Soboru Watykańskiego II. Dążył także do zaimplementowania tejże wizji w autentycznym przekazie wiary w Kościele. Blachnicki widział Kościół, który jest wspólnotową drogą człowieka ku zbawieniu wypełnionym w Jezusie Chrystusie. Na tym tle niezaprzeczalnie można dzisiaj uznać tę myśl za iście prorocką w kontekście nowej ewangelizacji.
EN
The Divine origin of the Church and the implication of the works of the Holy Trinity is expressed by the people united in the unity of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This means people integrated into the unique community called communio. It is the relationship of man with the Triune, Personal Creator, Redeemer and Savior of the human race in the “interdependence”, which we call – the Church. This community, began in the consciousness of faith, seeks to reach the eschatic fulfi llment. One immersed in it experiences the salvifi c mediation in communication with the Risen Christ. The saving communication is a gift and participation in the divine life, “through” and “in” the mediation of the Church. Father Franciszek Blachnicki, the Servant of God, has seen his own deepest roots in the ecclesiology of communion. The originality of his approach is based on a splendid interpretation of ecclesial refl ection on Church which was done by The Second Vatican Council. Blachnicki has also sought to implement this vision in the authentic transmission of the faith in the Church. He has seen the Church as the Community way of the man towards salvation fulfi lled in Jesus Christ. In today’s context of the new evangelization this refl ection can be undeniably considered as an idea of a truly prophetic kind.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
189-203
Physical description
Contributors
References
 • Sobór Nicejski, Credo, w: Breviarium fi dei, red. I. Bokwa, Poznań 2007, s. 30–32.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 99–163.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 526–606.
 • Leon XIII, Encyklika „Immortale Dei”, w: Breviarium fi dei, red. I. Bokwa, Poznań 2007, s. 280–283.
 • Benedykt XVI, List apostolski „Ubiqumcue et semper”, AAS 102 (2010).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 • Bartnik C. S., Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2012.
 • Blachnicki F., Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, red. G. Wilczyńska, Lublin 1991.
 • Blachnicki F., Sympatycy czy chrześcijanie?, Krościenko 2002.
 • Blachnicki F., Charyzmat i wierność, Kraków 2003.
 • Blachnicki F., Eucharystia Pokarm na śmierć i życie, Kraków 2004.
 • Blachnicki F., Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa, 2005.
 • Blachnicki F., Katechetyka fundamentalna, Warszawa 2006.
 • Blachnicki F., Przekonująca moc miłości, Kraków 2007.
 • Blachnicki F., Idąc, czyńcie uczniami, Kraków 2008.
 • Blachnicki F., Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy, Kraków 2008.
 • Blachnicki F., Jedność i diakonia, Kraków 2009.
 • Blachnicki F., Posłani w Duchu Chrystusa Sługi, Kraków 2009.
 • Blachnicki F., Kim jest człowiek?, Kraków 2010.
 • Blachnicki F., Teologia pastoralna ogólna, t. 1, cz. 2, Warszawa 2015.
 • Czaja A., Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006.
 • Kasper W., Kościół Katolicki. Istota rzeczywistość posłannictwo, Kraków 2014.
 • Kulbacki P., Liturgia Kościoła miejscem spotkania suwerennego Boga z wolnym człowiekiem. Pośrednictwo zbawcze a proces zbawczy według ks. Franciszka Blachnickiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2009, t. 18, s. 147–156.
 • Marczewski M., Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000.
 • Marczewski M., Zasada formalna teologii pastoralnej, a wypracowanie właściwej koncepcji katechetyki, „Studia Katechetyczne” [Warszawa] 2013, t. 9, s. 31–54.
 • Moran L. R., Chrystus w historii zbawienia, Lublin 1994.
 • Müller G. L., Dogmatyka katolicka, Kraków 2015.
 • Rusecki M., Traktat o Kościele, red. K. Kaucha, P. Królikowski, J. Mastej, Lublin 2015.
 • Sesbüe B., Poza Kościołem nie ma zbawienia, Poznań 2007.
 • Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie, http://blachnicki.oaza.pl/2009/06/03/tajemnica-wielka-w-chrystusie-i-koscielecharyzmat- maryjny-ruchu-swiatlo-zycie/ [dostęp: 28 IV 2016].
 • Wodarczyk A., Prorok żywego Kościoła, Katowice 2008.
 • Wagner H., Dogmatyka, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b563fc5a-62c8-4eb5-8ba4-6a46a9536637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.