PL EN


2017 | 5 | 1 | 49-68
Article title

Rzymskokatolicki i prawosławny Kościół instytucjonalny w opiniach maturzystów pogranicza środkowo-wschodniego w Polsce. Analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
The opinions of the high school graduates from Podlaskie Voivodeship on the Roman Catholic & Orthodox Institutional Churches. A comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia stosunek maturzystów z liceów ogólnokształcących funkcjonujących w regionie środkowo-wschodniej Polski do instytucji Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. Autor analizuje zebrany materiał badawczy w kontekście następujących wskaźników: stopnia zaufania do Kościoła i księży, autorytetu duchownych, poziomu zaspokojenia potrzeb religijnych oraz stosunku do tradycji. Wykazano, że religijność maturzystów jest kościelnie uformowana lecz równolegle respondenci poszukują nowych, bardziej adekwatnych form zaspokojenia potrzeb religijnych.
EN
The article depicts the attitude of high school graduates (from Middle-East Poland) towards church institution. Author analyses gathered research material in the view of following indices: degree of church and clergy trust, clergy authority, level of needs meeting as well as the attitude to tradition. It has been showed that religiousness of high school graduates had been formed by the church, but at the same time respondents are looking for newest, more adequate forms of meeting religious needs.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
49-68
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Babiński, G. (1997). Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość. Kraków: Nomos.
 • Baniak, J. (2008). Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne. Kraków: Homini SC.
 • Baniak, J. (2015). Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji. Kraków: Nomos.
 • Borowik, I. (2005). Stosunek młodzieży do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w perspektywie wywiadów biograficznych. W: J. Baniak (red.) Socjologia religii, T. 3. Poznań: UAM.
 • Chlebowczyk, J. (1975). Procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu. Kraków: PWN.
 • Davie, G. (2010). Socjologia religii. Kraków: Nomos.
 • Gajos, L. (2004). Religijność i kultura religijna wsi w warunkach pogranicza polsko-ukraińskiego. W: J. Baniak (red.) Socjologia religii, T. 2. Poznań: UAM.
 • Koseła, K. (2004). Religijność młodych Niemców i Polaków. W: J. Baniak (red.) Socjologia religii, T. 2. Poznań: UAM.
 • Kurcz, Z. (2013). Pogranicze polsko-niemieckie i jego mieszkańcy. W świetle teorii, wyników badań i wyzwań współczesności. W: B. Bossak-Herbst i inni (red.) Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mariański, J. (2005). Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne. Lublin: Gaudium.
 • Mariański, J. (2008). Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: KUL.
 • Paleczny, T. (2009). Przedmowa. W: T. Paleczny, M. Banaś (red.) Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Romanowicz, W. (2013). Świadomość religijna i moralna młodzieży prawosławnej. Biała Podlaska: Wyd. PSW JPII.
 • Rusek, H. (2004). Chrześcijańskie sąsiedztwa w Europie Środkowo-Wschodniej: przypadek polsko-czeski i polsko-słowacki. W: J. Baniak (red.) Socjologia religii, T. 2. Poznań: UAM.
 • Sadowski, A. (1992). Pogranicze. Zarys problematyki. Pogranicze. Studia społeczne, Tom I.
 • Sadowski, A. (2008). Pogranicze – pograniczność - tożsamość pogranicza. Pogranicze. Studia społeczne, Tom XIV.
 • Styk, J. (2009). Tradycja w społecznym przekazie kultury. W: J. Adamowski, J. Styk (red.) Tradycja: wartości i przemiany. Lublin: UMCS.
 • Szacki, J. (1971). Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa: PWN.
 • Sztompka, P. (2005a). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Sztompka, P. (2005b). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
e-ISSN
2353-3781
ISSN
2545-160X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b568b480-7b9c-41bb-a4b7-ace8e893ef30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.