PL EN


Journal
2019 | 1 | 150-160
Article title

Laicyzm: punkt docelowy czy ślepa uliczka?

Content
Title variants
EN
Laicism: Destination or a Blind Alley?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mając na uwadze liczne zmiany zachodzące w Europie, zarówno w kontekście politycznym, jak i społecznym, trzeba stwierdzić, że kwestia obecności Kościoła w państwie oraz ich wzajemnych relacji pozostaje stałym przedmiotem toczących się rozmów i debat. Celem artykułu pt. Laicyzm – punkt docelowy czy ślepa uliczka? jest przedstawienie koncepcji rozdziału państwa od Kościoła (laicyzm), wskazanie jej etapów i ogólnych konsekwencji. Artykuł omawia także proces sekularyzacji i jego wpływ na relacje państwo – Kościół w wybranych państwach Europy; zestawiono modele tych relacji, charakterystyczne dla kilku krajów, by idąc dalej, móc wskazać na ogólne konsekwencje całego procesu.
EN
Considering the numerous changes taking place in Europe, both in the political and social context, the presence of the Church in the state and their mutual relations remains a permanent subject of ongoing discussions and debates. The purpose of this article „Laicism – a destination or a blind alley?” is to present the concept of the separation of the state and the Church (secularism), to indicate its stages and general consequences. The article also refers to the process of secularization and its impact on the relations between the state and the church in selected European countries by presenting different models of these relations, in order to be able to further indicate the general consequences of this process.
Journal
Year
Issue
1
Pages
150-160
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
References
 • A. Danek, Jak hartował się postęp, „Rycerz Lepanto”, nr 2, 2008, s. 3, [on-line], http://www.krucjata.org.pl/_pdf/19/lepanto19_03.pdf [dostęp: 21.11.2017]
 • A. Dylus, Prawdziwa laickość państwa według Benedykta XVI [on-line], http://niedziela.pl/artykul/28406/%E2%80%9EPrawdziwa-laickosc%E2%80%9Dpanstwa-wedlug [dostęp: 21.11.2017]
 • A. Górny, Religijne portale internetowe – nowe przestrzenie wspólnego dialogu, [w:] J. Baniak (red.), Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, Poznań 2010
 • E. Rosset, O laickości i jej wrogu, laicyzmie, „europe4christ” [on-line], http://www.europe4christ.net/index. php? id =445&L=10 [dostęp: 22.11.2017]
 • E.W. Böckenförde, Wolność – państwo - Kościół, tłum. P. Kaczorowski, Kraków 1994
 • I. Borowik, O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empiryczne argumenty, [w:] Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, http://www.kulturaswiecka.pl/node/19 [dostęp: 21.11.2017]
 • J. Mariański, Kościół katolicki w przestrzeni życia publicznego, [w:] J. Baniak (red.), Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem, Poznań 2012
 • J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, 2012
 • Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas [on-line], https://www.histoireen-citations.fr/citations/le-xxie-siecle-sera-spirituel-ou-ne-sera-pas [dostęp: 28.05.2019]
 • M. Barański, Laickość francuska – wczoraj i dziś, „Mishellanea”, nr 6, s. 23 [on-line], http://www.mishellanea.mish.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/Bara%C5%84ski.pdf [dostęp: 21.11.2017]
 • M. Gierycz, Chrześcijaństwo i podstawy polityki, [w:] J. Grosfeld, M. Gierycz (red.), Niepolityczna polityczność Kościoła, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła”, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, nr 13, 2012
 • M. Przeciszewski, Państwa europejskie wobec religii [on-line], ekai.pl, https://ekai.pl/panstwa-europejskie-wobec-religii/ [dostęp: 22.11.2017]
 • M. Radwan, Status Kościoła we Francji po 1905 roku, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 53, nr 4, 2010
 • M. Szulakiewicz, Religia i czas, Toruń 2008
 • M. Turowski, Filozofia, dżihad, nowoczesność, humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego, [w:] S. Chazbijewicz i in. (red.), Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, Instytut studiów nad islamem, Wrocław 2012
 • M.M. Bogusławski, Laickość wczoraj, dziś, na zawsze [on-line], http://marcinboguslawski.blogspot. com/2014/01/laickosc-wczoraj-dzis-na-zawsze.html [dostęp: 21.11.2017]
 • P. Borkowski, Meandry laickości, „Civitas Christiana”, nr 3, 2010 [on-line], http://e-civitas.pl/meandry-laickosci/ [dostęp: 21.11.2017]
 • P. Burgoński, Sekularyzacja, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014
 • P. Mazurkiewicz, Wypowiedź z III debaty panelowej – Laicyzm i religia – jaki model dla Europy?, [w:] M. Góra, R. Budnik (red.), Między religią a kulturą w Europie, Chrześcijaństwo, Islam, Laicyzm, Gliwice 2005
 • R.S. Czarnecki, Meandry współczesnej laicyzacji, „Res Humana”, nr 3, 2009
 • S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010, Warszawa 2012
 • Słownik Języka Polskiego PWN [on-line], https://sjp.pwn.pl [dostęp: 21.11.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b56ffedc-0972-45de-915c-54f50800d786
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.