Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 84 | 3 | 407-424

Article title

Jak nas oceniają użytkownicy? Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
How are we received by the library users? Researching the satisfaction of the users of the library and information system of Warsaw University of Technology

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Thesis/Objective – Researching library user satisfaction is one of important elements of the evaluation of the library and information system of Warsaw University of Technology. The research was focused on defining the quality of the whole system through the evaluation of its units. Research methods – The quality of the system was defined with the level of user satisfaction regarding the operation of selected units and the services, resources and forms of work they offered. In order to achieve that both global and detailed indicators of user satisfaction were specified. The research was conducted with a survey filled by the library users. Results/Conclusions – The paper includes the description of the analysis of the data collected and most important results and conclusions reached. The answers to the survey helped to identify strengths and weaknesses of the institution and system. The identification of library functions and users’ expectations and needs became a starting point for the improvement of the current library offer and development of a new one.
Teza/cel – Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek jest jednym z ważnych elementów służących ocenie funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej. Celem badania było określenie jakości pracy całego systemu poprzez ocenę działań poszczególnych jednostek składowych. Metody – Jakość pracy została wyznaczona poprzez zmierzenie poziom zadowolenia użytkowników z funkcjonowania poszczególnych instytucji oraz konkretnych usług, zasobów i form pracy. W tym celu został wyznaczony globalny wskaźnik satysfakcji użytkowników oraz szczegółowe wskaźniki satysfakcji. Było to badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety do samodzielnego wypełnienia. Wyniki i wnioski – W artykule przedstawiono sposoby analizy uzyskanych danych oraz najważniejsze wyniki i wnioski. Oceny użytkowników pozwoliły na wskazanie mocnych i słabych stron działania instytucji oraz systemu. Identyfikacja sposobów korzystania z bibliotek oraz potrzeb i oczekiwań odbiorców usług bibliotecznych stworzyła punkt wyjścia do poprawy istniejącej oraz tworzenia nowej oferty.

Year

Volume

84

Issue

3

Pages

407-424

Physical description

Contributors

  • Main Library of Warsaw University of Technology

References

  • Babbie, Earl (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
  • Frankfort-Nachmias, Chava; Nachmias, David (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka.
  • Kędzierska, Edyta; Zawałkiewicz, Aldona (2014). Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy [online]. Analiza Funkcjonowania Bibliotek [dostęp: 01.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf>.
  • Kędzierska, Edyta i in. (2012). Ocena Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej – metodyka badań. W: Znaczenie i badania jakości w bibliotekach. V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź-Rogów, 13-15 czerwca 2012 r. Materiały konferencyjne. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, s. 147-170.
  • Nawojczyk, Maria (2002). Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków: SPSS Polska.
  • Nowak, Stefan (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
  • Sprawozdanie Zespołu ds. oceny funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej (2012). Warszawa: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
  • Wieczorkowska, Grażyna; Wierzbiński, Jerzy (2011). Statystyka: od teorii do praktyki. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b570a39c-a078-4e61-a5b1-30f7accf79dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.