PL EN


2018 | 66 | 1 | 79-97
Article title

Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część I: Sprawiedliwość społeczna jako sprawiedliwość ogólna i rozdzielcza

Content
Title variants
EN
Metamorphoses of the Idea of Social Justice. Part I: Social Justice as a Legal and Distributive Justice
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W latach 40. XIX wieku Luigi Taparelli i Antonio Rosmini wprowadzili do publicznego obie­gu termin „sprawiedliwość społeczna”. Od tamtego czasu znaczenie tego pojęcia znacznie się poszerzyło. Literatura przedmiotu notuje liczne identyfikacje tego konceptu. Niniejszy tekst kon­centruje się na wskazaniu kilku jego ujęć. Autor, w siłą rzeczy skrótowo zaprezentowanych analizach, stara się pokazać specyfikę poszczególnych rodzajów znaczeń nadawanych „sprawie­dli­wości społecznej”. Sprawiedliwość społeczna będąca przedmiotem analizy w tym artykule utożsamiana jest ze sprawiedliwością ogólną (prawną) i rozdzielczą.
EN
In the 1840’s, due to Luigi Taparelli and Antonio Rosmini, the term of “social justice” emerged. Since that time, its meaning has developed in many ways. In the literature of the subject, one can find numerous identifications of “social justice”. This paper brings up some applications of the notion. The author, in inevitably approximate analyses, tries to show the specificity of particular types of meanings assigned to the notion of “social justice”. The article focuses on the identity of this term with justice framed as a legal and distributive justice.
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
79-97
Physical description
Dates
published
2018-03-26
Contributors
References
 • Arystoteles. Etyka nikomachejska. Przeł. Daniela Gromska. W: Arystoteles. Dzieła wszystkie. T. 5, 77–300. Warszawa: Wydawnictwo Nau­kowe PWN, 1996.
 • Arystoteles. Etyka wielka. Przeł. Witold Wróblewski. W: Arystoteles. Dzieła wszystkie. T. 5, 309–383. Warszawa: Wydawnictwo Nau­kowe PWN, 1996.
 • Arystoteles. Polityka. Przeł. Ludwik Piotrowicz. Wrocław: Ossolineum, DeAgostini, 2005.
 • Barry, Brian. Theories of Justice. Vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1989.
 • Barry, Brian. Why Social Justice Matters. Cambridge: Polity, 2005.
 • Bastiat, Frédéric. „Prawo”. W: Frédéric Bastiat. Dzieła zebrane. T. 1. Przeł. Piotr Toboła-‑Pertkiewicz, 59–106. Warszawa: Prohibita, 2009.
 • Boucher, David, i Paul Kelly. Introduction. W: Perspectives on Social Justice: From Hume to Walzer. Red. David Boucher i Paul Kelly, 1–16. London: Routledge, 2005.
 • Buchanan, Allan. „A Critique of Justice as Reciprocity”. W: Con­temporary Political Theo­ry: A Reader. Red. Colin Farrelly, 99–106. London: SAGE Publications, 2004.
 • Chafuen, Alejandro A. Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków. Przeł. Kinga i Krzysztof Koehlerowie oraz Borys Walczyna, Warszawa: Arwil, 2007.
 • Cyceron. O państwie. Przeł. Iwona Żółtowska. Warszawa: Hachette, 2010.
 • Cyceron. O prawach. Przeł. Iwona Żółtowska. Warszawa: Hachette, 2010.
 • Femia, Joseph. „Pareto and the critique of justice”. W: Perspectives on Social Jus­tice: From Hume to Walzer. Red. David Boucher i Paul Kelly, 67–79. London: Routledge, 2005.
 • Fici, Antonio. „An Introduction to Cooperative Law”. W: International Handbook of Co­operative Law. Red. Dante Cracogna, Antonio Fici i Hagen Henrÿ, 3–62. New York: Springer, 2013.
 • Fleischacker, Samuel. A Short History of Distributive Justice. London: Harvard Uni­versity Press, 2004.
 • Fleischacker, Samuel. On Adam Smith’s “Wealth of Nations”. Princeton: Princeton Uni­versity Press, 2009.
 • Frankena, William K. The Concept of Social Justice. W: Social Justice. Red. Richard B. Brandt, 1–29. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1962.
 • Hart, Herbert Lionel Adolphus. Pojęcie prawa. Przeł. Jan Woleński. Warszawa: PWN, 1998.
 • Hayek, Friedrich August von. Law, Legislation and Liberty. Vol. 2: The Mirage of Social Jus­tice. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
 • Hollenbach, David. The Common Good and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge Uni­versity Press, 2002.
 • Jouvenel, Bertrand de. The Ethics of Redistribution. Indianapolis, Ind.: Liberty Fund, 1990.
 • Kant, Immanuel. Metaphysik der Sitten. Berlin: L. Heimann, 1893.
 • Kirk, Russell. Przyszłość konserwatyzmu. Przeł. Borys Walczyna. Warszawa: Prohibita, 2012.
 • Krucina, Jan. Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie. Wrocław: Wrocławska Księ­garnia Archi­­diecezjalna, 1972.
 • Kwaśnicki, Witold. Historia myśli liberalnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko­no­miczne, 2000.
 • Marechal, Sylvain, i François Noël Babeuf. Manifesto of the Equals. Marxiste Internet Ar­chive. Dostęp 28.10.2016. https://www.marxists.org/history/france/revolution/conspiracy -equals/1796/manifesto.htm.
 • Maryniarczyk, Andrzej. „O właściwą miarę sprawiedliwego działania”. W: Sprawie­dliwość — idee a rzeczywistość. Red. Piotr Jaroszyński i Mieczysław
 • Albert Krąpiec, 15–25. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 2009.
 • Miller, David. Principles of Social Justice. Londyn: Harvard University Press, 1999.
 • Muhler, Emil. Die Idee des gerechten Lohnes nach katholischer Auffassung mit be­son­derer Be­rücksichtigung des Familienlohnes. München: Kommissionsverlag Buch. Leo­haus, 1924.
 • Novak, Michael. Three in One: Essays on Democratic Capitalism, 1976-2000. Red. Edward W. Younkins. Lanham: Rowman & Littlefield, 2001.
 • Nozick, Robert. Anarchia, państwo i utopia. Przeł. Paweł Maciejko i Michał Szczubiałka. War­szawa: Aletheia, 2010.
 • O’Boyle, Edward. „Personalist Economics, Justice, and the Law”. W: Law and econo­mics: Alter­native Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues. Red. Margaret Oppen­heimer i Nicholas Mercuro, 230–256. New York: Routledge, 2015.
 • Orton, William A. The Economic Role of the State. Chicago: University of Chicago Press, 1950.
 • Oziewicz, Marek C. Justice in Young Adult Speculative Fiction: A Cognitive Reading. New York: Routledge, 2015.
 • Pipkin, Charles Wooten. The Idea of Social Justice: A Study of Legislation and Admini­stration and the Labor Movement in England and France Between 1900 and 1926. New York: Macmillan Co., 1927.
 • Platon. Państwo. Przeł. Władysław Witwicki. Warszawa: Alfa, 1994.
 • Pottier, Antoine. „De Jure et Justitia”. Revue néo-scolastique 11 (1904), No. 42: 223–228.
 • Radbruch, Gustaw. Zarys filozofii prawa. Przeł. Czesław Znamierowski. Kraków: Księ­garnia Powszechna, 1938.
 • Rawls, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.
 • Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
 • Riley, Donna M. Engineering and Social Justice. San Rafael: Morgan & Claypool, 2008.
 • Rodziński, Adam. Osoba, moralność, kultura. Lublin: RW KUL, 1989.
 • Rosmini-Serbati, Antonio. La Costituzione secondo la giustizia sociale con un’appendice sull’ unità d'Italia. Milano: Tipografia di Giuseppe Redaelli, 1848.
 • Sepczyńska, Dorota. Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą defi­nicji. Olsztyn: Wydawnictwo UW-M, 2013.
 • Shields, Leo William. The History and Meaning of the Term Social Justice. Notre Dame, Ind.: Uni­versity of Notre Dame, 1941.
 • Skorupka, Jerzy. O sprawiedliwości procesu karnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 • Spence, Thomas, i William Ogilvie, red. The Pioneers of Land Reform. London: G. Bell and Sons, 1920.
 • Stoiński, Andrzej. Idea sprawiedliwości społecznej. Wstępna klasyfikacja znaczeń. Ol­sztyn: Wydawnictwo UWM, 2017.
 • Szlachta, Bogdan. „Idea ‘sprawiedliwości’”. Wielość znaczeń. W: Sprawiedliwość w kul­tu­rze Europejskiej. Red. Wojciech Kaute, Tomasz Słupik i Agnieszka Turoń, 13–18. Kato­wice: Remar, 2011.
 • Św. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna w skrócie. Przeł. i skrótu dokonał Feliks W. Bed­narski. Warszawa: Antyk, 2002.
 • Taparelli d’Azeglio, Luigi. Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto. Palermo: Stamperia d’Antonio Muratori, 1840.
 • Vlastos, Gregory. „The Theory of Social Justice in the Polis in Plato’s Republic”. W: Inter­pretations of Plato: a Swarthmore Symposium. Red. Helen North, 1–40. Leiden: Brill, 1977.
 • Walzer, Michael. Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości. Przeł. Michał Szczu­białka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
 • Woroniecki, Jacek. Katolicka etyka wychowawcza II/2. Lublin: RW KUL, 1986.
 • Yadav, Sushma. „Dr. B. R. Ambedkar and the Vision of Social Justice”. W: Socio-economic and Political Vision of Dr. B.R. Ambedkar. Red. Sudisht Narayan Mishra, 179–199. New Delhi: Concept Publishing Company, 2010.
 • Zajadło, Jerzy. „Ius a Lex”. W: Łacińska terminologia prawnicza. Red. Jerzy
 • Zajadło, 15–18. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 • Zamagni, Stefano, i Vera Zamagni. Cooperative Enterprise: Facing the Challenge of Glo­bali­zation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b576e16d-c7de-46de-8b7e-c0ffa2aa373f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.