PL EN


2019 | 29 | 207-224
Article title

Postawy rodzicielskie chroniące dzieci przed manipulacyjną działalnością grup kultowych

Content
Title variants
EN
Parental attitudes protecting children from the manipulative activity of cult groups
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy niniejszego artykułu było ukazanie roli postaw rodzicielskich w minimalizowaniu podatności młodzieży na manipulacyjne oddziaływanie grup kultowych (sekt). W pierwszej części artykułu została przedstawiona problematyka związana z manipulacyjnymi działaniami grup kultowych. Istota manipulacji sprowadza się do przejęcia kontroli jednej osoby nad drugą bez wiedzy i zgody tejże osoby. Powyższe zagadnienie to aspekt przedmiotowy analizowanej w artykule zależności. Druga część artykułu ukazuje aspekt podmiotowy analizowanej zależności, czyli uwarunkowania podatności w okresie dorastania młodego człowieka. Trzecia część artykułu to sugestie profilaktyczne związane z właściwymi postawami rodzicielskimi. Działaniami zapobiegawczymi są postawy rodziców: akceptująca, współdziałania z dzieckiem, właściwa swoboda oraz uznawanie praw dziecka. W kontekście takich postaw możliwe jest skuteczniejsze promowanie właściwych systemów wychowawczych, dążenie do prawidłowego rozwoju moralnego oraz wzmacnianie tych cech osobowości, które prowadzą do kształtowania dojrzałej osobowości. Dokonana analiza upoważnia do stwierdzenia, że preferowane przez rodziców postawy mogą minimalizować podatność dorastających dzieci na manipulacyjne oddziaływania.
EN
The subject of the analysis of this article is to present the role of parental attitudes in minimizing the vulnerability of the youth to manipulative effects of cult groups (sects). The first section of the article presents the issue related with manipulative actions of cult groups. The essence of manipulation is broken down to taking control of one person by another without the knowledge and consent of this individual. The above-mentioned issue is the subject aspect of the dependency analyzed in this article. The second part of the article presents the subject aspect of the analyzed dependency, meaning the conditions of dependency during the growing-up period in a young man’s life. The third part of the article contains preventive suggestions related with proper parental attitudes. Parental attitudes are preventive actions: one, which is accepting, of cooperation with the child, proper freedom and acknowledging the child’s rights. It is possible to promote proper upbringing systems in the context of such attitudes, as well as striving for proper moral development and strengthening the personal traits, which lead to developing a mature personality. The analysis entitles to a conclusion that the attitudes preferred by parents can minimize the vulnerability of growing children to manipulative effects
Year
Issue
29
Pages
207-224
Physical description
Contributors
References
 • Abgrall J., Sekty. Manipulacja psychologiczna, Gdańsk 2005.
 • Alexiewicz T., Wiara w pigułce, czyli sekty. Rozmowa o destrukcyjnych ruchach religijnych parareligijnych, Poznań 1998.
 • Alexiewicz T., Psychomanipulacja w sektach, „Albo albo. Problemy psychologii i kultury. (Sekty i kulty)” (2001) 2, s. 136-143.
 • Bear H., Jugendreligionen, [w:] H. Gasper [red.], J. Müller, F. Valentin, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. Fakten, Hintergründe, Klärungen, Freiburg 1994, s. 542-546.
 • Bukalski S., Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych, Szczecin 2006.
 • Bukalski S., Skala Podatności na Działania Grup Kultowych. Podręcznik, Szczecin 2011.
 • Bukalski S., Manipulacyjny język w grupach kultowych, [w:] D. Krok [red.], S. Pawiński, Język przekazu religijnego, Opole 2006, s. 65-79.
 • Doktór T., Udział ojca w wychowaniu a uczestnictwo w ruchu parareligijnym, [w:] T. Doktór [red.], Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne, t. 1, Warszawa 1984, s. 42-59.
 • Hanas Z., O różnych formach manipulacji człowiekiem, „Communio” (2000) 11, s. 55-67.
 • Hanausek T., Mikrut G., Sekty, pieniądze i władza, „Sekty i Fakty” (2001) 9, s. 11-14.
 • Institut für Angewandte Tiefenpsychologie, Sind Sie anfällig für Sekten? http://www.sektenberatung. ch/Hilfen/ (30.08.2001).
 • Jankowska M., Psychomanipulacja jako technika werbunku wykorzystywana przez sekty oraz ich fasadowe organizacje, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” (2012) 4, s. 161-174.
 • Klosinski G., Psychokulte. Was Sekten für Jugendliche so attraktiv macht, München 1996.
 • Mącik D., Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Badania populacji nieklinicznej, „Polskie Forum Psychologiczne” (2018) 1, s. 201-215.
 • Nowakowski P.T., Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Tychy 1999.
 • Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa 1994.
 • Przybysz-Zaremba M., Kontrola rodzicielska a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, „Pedagogika Społeczna” (2017) 4, s. 133-146.
 • Reber A., Słownik psychologii, Warszawa 2000.
 • Ritchie J., Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994.
 • Ross J.C., Langone M.D., Cultus. What Parents Should Know, New York 1988.
 • Ryś M., Ku dojrzałości osobowej, [w:] K. Ostrowska [red.], M. Ryś, Wychowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1999, s. 22-33.
 • Ryś M., Wychowanie do miłości, [w:] M. Ryś [red.], Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, Warszawa 2006, s. 151-170.
 • Sabaj-Sidur M., Percepcja postaw rodzicielskich a nadzieja na sukces młodzieży, „Fides et Ratio” (2018) 2, s. 227-240.
 • Schulze A., Sekten. Die 5 Phasen der Indoktrination. Wo werben Sekten und welche Menschen werden Mitglieder?, München 1998.
 • Singer M.T., Lalich J., Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verlieren und wiedergewinnen können, Heidelberg 1997.
 • Stelmach J., Sztuka manipulacji, Warszawa 2018.
 • Szostak M., Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno - kryminalistyczne, Zakamycze 2001.
 • Ulman P., Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień u dzieci i młodzieży, „Fides et Ratio” (2011) 4, s. 74-86. 223
 • Ziarek E., Obraz siebie nastoletnich dziewcząt różnie oceniających bilans życiowy matek a ryzyko podatności na psychomanipulację, [w:] E. Narecka [red. ] E. Ziarek, Psychomanipulacja a młodzież. Zjawisko - zagrożenie - pomoc, Lublin 2002, s. 17-26.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973.
 • Zimbardo P.G., Jeder kann von einer Sekte verführt werden, „Psychologie heute” (1997) 11, s. 34-37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b58a2f32-f2c7-4e6b-9004-f027a23a8d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.