PL EN


2018 | 1 (372) | 17-25
Article title

Bariery i szanse związane z zakupami żywności przez mieszkańców Warszawy w Internecie

Content
Title variants
EN
Barriers and Opportunities Related to Food Purchases on the Internet by Warsaw Residents
RU
Барьеры и шансы, связанные с покупками продуктов питания жителями Варшавы в интернете
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Stały rozwój handlu za pośrednictwem Internetu skłania do podjęcia badań dotyczących zakupu żywności on-line przez mieszkańców Warszawy. Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena ograniczeń (barier) i szans, jakie stwarzają e-zakupy ze szczególnym uwzględnieniem żywności. Doboru respondentów dokonano w sposób celowy. Badanie przeprowadzono na 407 dorosłych respondentach z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety. Do analizy i prezentacji wyników wykorzystano pakiet statystyczny SAS 9.4 oraz MS Excel. Jako główne korzyści z dokonywania zakupów on-line respondenci wskazali: szybką dostawę (4,23 SD=2,16), jak najniższą cenę (4,17 SD=1,83), świeżość produktu (3,73 SD=1,76) oraz szeroki asortyment oferowany przez sklep internetowy (3,25 SD=2,37). Mało istotne okazały się takie cechy, jak: przejrzysta szata graficzna sklepu, dobry kontakt z obsługą sklepu czy różnorodne formy płatności. Jako szanse zidentyfikowano: możliwość zakupu o dowolnej porze, brak konieczności dźwigania zakupów, zachowanie dobrej jakości w transporcie oraz cena na poziomie nie odbiegającym od sklepów stacjonarnych. Główną barierą był brak możliwości obejrzenia i wybrania kupowanego towaru.
EN
The constant development of trade through the Internet leads to research on the online purchase of food by the inhabitants of Warsaw. The aim of the article was to identify and evaluate the barriers and opportunities offered by e-shopping with a particular focus on food. The selection of respondents was made in a targeted way. The study was conducted on 407 adult respondents using the online questionnaire. SAS 9.4 and MS Excel statistical package were used for results analysis and presentation. As the main benefits of online shopping, respondents indicated: fast delivery (4.23 SD = 2.16), as low as possible price (4.17 SD = 1.83), freshness of product (3.73 SD = 1.76) and the wide assortment offered by online store (3.25 SD = 2.37). Not worthy enough are the following features: clear layout of the shop, good contact with the store service or various forms of payment. As opportunities there were identified: the ability to purchase at any time, no need to carry shopping, maintaining good quality in transport, and price at a level not deviating from that in the stationary stores. The main barrier was the lack of possibility to view and select the goods purchased.
RU
Постоянное развитие торговли по интернету склоняет к приступлению к исследованиям, касающимся покупки продуктов питания on-line жителями Варшавы. Цель статьи – выявить и оценить ограничения (барьеры) и шансы, предоставляемые э-покупками, с особым учетом пищи. Подбор респондентов провели целевым образом. Обследование провели на выборке 407 взрослых респондентов с использованием интернет-воспросника анкеты. Для анализа и презентации результатов использовали статистический пакет SAS 9.4 и MS Excel. В качестве основных выгод от совершения покупок on-line респонденты указали скорую поставку (4,23 SD = 2,16), по возможности самую низкую цену (4,17 SD = 1,83), свежесть продукта (3,73 SD = 1,76) и широкий ассортимент, предлагаемый интернет-магазином (3,25 SD = 2,37). Малосущественными оказались такие свойства, как четкое графическое оформление магазина, хороший контакт с обслуживающим персоналом магазина или разновидные формы платежа. В качестве шансов указали возможность покупать в любое время суток, отсутствие необходимости тащить домой покупки, сохранение хорошего качества в транспорте и цену на уровне, не отличающемся от стаци- онарных магазинов. Основнм барьером было отсутствие возможности посмотреть и выбрать покупаемый товар.
Year
Issue
Pages
17-25
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Cyrek P. (2013), Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 09(58).
 • Domański T., Bryła P. (2010), Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 • Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. (2016), Determinanty e-zakupów na rynku żywności. „Collegium of Economic Analysis Annals”, No. 40.
 • Iwińska-Knop K., Skurpel D. (2015), Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41.
 • Karpińska-Krakowiak M. (2014), Zachowania konsumentów podczas zakupów spożywczych w Internecie - wybór kierunków i propozycji badawczych, „Marketing i Rynek”, nr 21(6).
 • Komor A., Budzyńska K., Domańska K. (2015), Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41.
 • Kucharska B. (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, „Marketing i Rynek”, nr 10.
 • Mazurek G. (2015), Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicznych w handlu, „Logistyka”, nr 2.
 • Nalewajek M. (2015), Czy rozwój e-commerce wymaga zmiany myślenia o opakowaniu produktów?, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 112.
 • Ostrowska I. (2012), Analiza najistotniejszych barier sprzedaży produktów żywnościowych przez Internet (na podstawie wyników wywiadu grupowego), „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 237.
 • Śmiechowska M. (2010), Internet w handlu żywnością, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 55.
 • Wolny R. (2016), Zmiany w zachowaniach nabywczych polskich e-konsumentów, „Studia Ekonomiczne”, nr 270.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b598a317-c09f-4eef-ba53-c08c29a5b0a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.