PL EN


2019 | 46 | 3(540) | 1-7
Article title

ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA OSÓB W WIEKU 55+ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004–2017

Selected contents from this journal
Title variants
EN
SPECIFIC ASPECTS OF EMPLOYMENT PEOPLE OF AGE 55 AND OVER IN THE EUROPEAN UNION MEMBERS IN 2004–2017
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The demographic change is one of megatrends, that affects many areas of socio-economical life in Europe, including labour market.The share of people aged 55 and over in the population of every EU member is growing, while the activity and employment rates aredecreasing with age. One of the features that affect the employment level of this age group alongside gender is the level of education. Therefore,the aim of the article is to present spatial diversity of employment of people aged 55–64 in EU-28 between 2004 and 2017 and employmentprojection till 2070. The analysis covers the period between 2004 and 2017, the main source of data using in the article is Labour Force Survey,downloaded from Eurostat database.
PL
Zmiany demograficzne stanowią jeden z megatrendów, który wpływa na wiele obszarów życia społeczno-ekonomicznego Europy,w tym na rynek pracy. Podczas gdy w każdym kraju członkowskim UE udział osób w wieku 55+ wzrasta, wskaźnik aktywności zawodoweji zatrudnienia maleje wraz z wiekiem. Jedną z cech, które wpływają na poziom zatrudnienia tej grupy wieku obok płci, jest poziom wykształcenia.Uwzględniając powyższe przesłanki, celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu zatrudnieniaosób w wieku 55–64 lata w krajach członkowskich UE w latach 2004–2017 oraz projekcji ich zatrudnienia w perspektywie roku 2070. Analizaobejmujelata 2004–2017, a jej głównym źródłem są dane pozyskane z badania aktywności ekonomicznej ludności, prowadzonych przezEurostat.
Year
Volume
46
Issue
Pages
1-7
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • D’Addio A.C., Keese M., Whitehouse E. (2010), Population ageing andlabour markets, „Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 26, Issue 4,s. 613–635.
 • Employment in Europe Report (2007), European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • Grotkowska G. (2013), Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywniepromujących politykę zarządzania wiekiem, PARP, Warszawa.
 • Heywood J.S, Jirjahn U. (2016), The hiring and employment of older workersin Germany: A comparative perspective, „Journal for LabourMarket Research”, Vol. 49, Issue 4, s. 349–366.
 • Kotowska I.E., Grabowska I. (2007), Ogólna charakterystyka ludnościw wieku 45 lat i więcej na rynku pracy, w: Przejście z pracy na emeryturę,Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Palmer K.T. et al. (2017), Frailty, prefrailty and employment outcomes inHealth and Employment After Fifty (HEAF) Study, „Occupational andEnvironmental Medicine”, Vol. 74, Issue 7, s. 476–482.
 • Skórska A. (2016), Rynek pracy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UniwersytetuEkonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Skórska A. (2018), The Aging Workforce as the Challenge for SustainableDevelopment, Proceedings of 18th International Joint Conference Centraland Eastern Europe in the Changing Business Environment, OeconomicaPublishing House, University of Economics, Prague, s. 394–404.
 • Skórska A., Ugryumova A., Wąsowicz J. (2018) Employment or self-employmentof people aged 50 and over in the European Union? w: W. Szkutnik,A. Sączewska-Piotrowska, M. Hadaś-Dyduch, J. Acedański (eds.),Methods and Models of Regional Development, Conference Proceedingsof 9th International Scientific Conference „Analysis of InternationalRelations 2018”. Publishing House of the University of Economicsin Katowice, s. 119–129.
 • Stypińska J. (2015), Starszy pracownik na rynku pracy w Polsce: 40+? 50+?Czy tylko „plus”?, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (217), s. 143–165.
 • The 2018 Ageing Report Underlying Assumptions and Projection Methodologies(2017), European Economy Institutional Papers 065, EuropeanCommission Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkachstarzejących się zasobów pracy – badania dla Polski, WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Uścińska G. (2011), Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracyw Polsce i w wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych.Aspekt prawny, IPiSS, Warszawa.
 • Wassel J.J., Cutler N.E., (2016), Yet Another Boomer Challenge for FinancialProfessionals: The „Senior” Sandwich Generation, „Journal of FinancialService Professionals”, Vol. 70, s. 61–73.
 • Wiemers E.E., Bianchi S.M. (2015), Competing demands from agingparents and adult children, „Population Development Review”, Vol. 41,s. 127–176.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5a1cba1-5918-41f6-afae-a475ee167ecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.