PL EN


2018 | 9 | 3 | 97-102
Article title

Samoocena studentów pedagogiki a ich empatyczne rozumienie innych ludzi

Content
Title variants
EN
The Self-Esteem of Pedagogy Students and Their Empathetic Understanding of Other People
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN SK CS
Abstracts
PL
Samoocena wpływa na sposób spostrzegania innych ludzi i otaczającego świata. Jeśli jest adekwatna, pozwala człowiekowi właściwie ocenić swoje możliwości i osiągać sukcesy. Samoocena zawyżona prowadzi do podejmowania zadań zbyt trudnych, zaś zaniżona powoduje wycofywanie się i reakcje obronne. W zawodzie pedagoga samoocena pełni ważną funkcję. Wiążąca się z nią samoakceptacja stanowi podstawę akceptowania wychowanków. Ważna jest też umiejętność wczuwania się w sytuację dzieci i młodzieży. Celem przeprowadzonych badań, których wyniki przedstawiono w artykule, było sprawdzenie, czy sposób spostrzegania siebie przez studentów pedagogiki wpływa na ich poziom empatii wobec innych ludzi
EN
Self-esteem influences the perception of other people and the surrounding world. If it is adequate, it allows an individual to appropriately judge their potential and achieve success. An overly high self-esteem leads to undertaking tasks too difficult, whereas an overly low self-esteem causes withdrawal and defensive reactions. In the pedagogical profession, self-esteem plays an important role, and self-acceptance related to it constitutes the basis for acceptance of pupils. The ability to empathize with children and adolescents is also important. The aim of the conducted research, the results of which are presented in this paper, was to examine whether or not the self-perception of pedagogy students influences their levels of empathy towards other people.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
97-102
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska
References
 • Bartkowicz, Z. (2013). Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.
 • Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Wyd. Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum.
 • Grudziewska, E., Lewicka-Zelent, A. (2015). Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych peda-gogów resocjalizacyjnych. Warszawa: Difin.
 • Hammer, H. (1999). Rozwój umiejętności społecznych. Warszawa: Veda.
 • Kliś, M. (1998). Pojęcie empatii we wcześniejszych oraz współczesnych koncepcjach psycholo-gicznych. Psychologia Wychowawcza, 1, 17–27.
 • Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
 • Krzemiński, M. (2015). Komunikacja, emocje, stres, asertywność i empatia. Włocławek: Wyd. PWSZ.
 • Kulas, H. (1986). Samoocena młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Lewicka, A. (2006). Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Majewicz, P. (2008). Pedagog specjalny – osobowość i możliwości jej formowania. W: P. Maje-wicz, A. Mikrut (red.), Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej (s. 17–29). Kraków: Impuls.
 • Nazar, J. (1990). Empatia i jej związek z cechami osobowości nauczyciela. Gdańsk: Wyd. UG.
 • Niebrzydowski, L. (1999). Psychologia ludzkich potrzeb, aspiracji i możliwości. Łódź: Krajowa Rada Self-Esteem.
 • Parchomiuk, M. (2013). Zdolności empatyczne pedagogów specjalnych i studentów pedagogiki specjalnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 57–76.
 • Parchomiuk, M. (2013). Zdolności empatyczne pedagogów specjalnych i studentów pedagogiki specjalnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 57–76.
 • Parchomiuk, M. (2013). Zdolności empatyczne pedagogów specjalnych i studentów pedagogiki specjalnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 57–76.
 • Rembowski, J. (1989). Empatia. Warszawa: PWN.
 • Rosenberg, M. (2009). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Czarna Owca.
 • Słomka-Michalak, K. (2010). Metody i techniki badania samooceny – próba przedstawienia skróconej wersji kwestionariusza do badania samooceny Jaki jesteś? Pauliny Sears. W: A. Wojnarska (red.), Diagnostyka resocjalizacyjna (s. 121–129). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Szostak, J. (2000). Samorealizacja i samoocena młodzieży. Warszawa: Wyd. WSEI.
 • Węgliński, A. (2010). Zrewidowana wersja Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego innych ludzi – KRE-II. W: A. Wojnarska (red.), Diagnostyka resocjalizacyjna (s. 67–90). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Wilczek-Różycka, E. (2002). Empatia i jej rozwój u osób pomagających. Kraków: Wyd. UJ.
 • Wojciszke, B. (2013). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5b91067-c14a-410e-bc9e-58b7ffcc7f4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.