PL EN


2016 | 6 | 278-288
Article title

Wychowawczo-resocjalizacyjne środki oddziaływania na skazanych

Authors
Content
Title variants
EN
Instruments which support the rehabilitation system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In order to make the insulation sanctions effective, some activities at the execution stage should be done, especially the functioning of the penitentiary system and instruments which are applied to prisoners.The executive Penal Code specifies many instruments which can be helpful for the prisoners adaptation to freedom. The importance of customizing the influence of individual selected methods is based on article 55 (Penal Code). In article 67 (Executive Penal Code) legislators specify the individual selected methods such as: employment, education, staying in touch with family and the outside world, cultural and educational activities (article 135 Executive Penal Code) , classes sports, therapeutic methods, awards, incentives, disciplinary penalties and post-penitentiary system. The author focuses on the discussion of the factors that support the prison rehabilitation specially on education and self- education. Enrichment of personal knowledge, interests development, intellectual stimulation and development of certain personality traits- this is the benefit of these kinds of methods.
PL
Na efektywność sankcji izolacyjnych, a więc i skuteczność kary pozbawienia wolności, wpływają działania prowadzone na etapie wykonawczym. Sposób funkcjonowania systemu penitencjarnego i prowadzenie oddziaływań poprawczych wobec skazanych. jest więc głównym i bardzo istotnym środkiem resocjalizacyjnym. Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) określa szereg środków, które mogą pomóc skazanemu w społecznej readaptacji i niepowrotności do przestępstwa. Zindywidualizowane oddziaływania na skazanego w ramach określonych systemów odbywania kary wyrażają zasadę indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności, a tym samym stanowią kontynuację zasady przewidzianej w art. 55 kodeksu karnego (k.k.) , która mówi o dostosowaniu środka do konkretnego sprawcy. W art. 67 § 3 (k.k.w) ustawodawca określa nieenumeratywny katalog środków i metody oddziaływania penitencjarnego, którymi są: zatrudnienie, nauczanie, utrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym, zajęcia kulturalno-oświatowe (art. 135 k.k.w.) , zajęcia sportowe, środki terapeutyczne, nagrody, ulgi, kary dyscyplinarne, pomoc postpenitencjarna. Autorka skupi się na omówieniu czynników wspierających resocjalizację. Wzbogacenie wiedzy osobistej, rozwój zainteresowań, stymulacja intelektu oraz kształtowanie określonych cech osobowości, to korzyści płynące z tych form aktywności.
Year
Issue
6
Pages
278-288
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice , wiola.friedrich@gmail.com
References
 • Instrukcja Nr 5 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 25 listopada 2008 r.,
 • http://www.bip.sw.gov.pl/Dokumenty/instrukcja_21wsprawieszczegołowegotrybuorganizowanianauczaniawszkołach.pdf; 12.08.2016r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 31, poz. 166)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U.103/2012)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. z 2004r Nr 37 poz.337 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 2010 nr 79 poz. 523)
 • Bałandynowicz A., System probacji w Polsce – diagnoza i kierunki zmian w polityce kryminalnej, [w:] H. Machel, (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk, 2006
 • Błachut J., Gaberle A, Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk, 2007
 • Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa, 2001
 • Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa, 2012
 • Dukiet – Nagórska T., Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa, 2012
 • Hołda J., Hołda Z., Żurawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa, 2012
 • Kowalski G., Etiologia czynu przestępnego a wykonanie kary pozbawienia wolności, [w:] J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, Lublin, 2005
 • Lachowski J., (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa, 2015
 • Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa, 2014
 • Machel H., Kryzys idei resocjalizacji penitencjarnej – problem nie tylko polski. [w:] G. Chojnacka- Szawłowska, B. Pastwa- Wojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo- penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, Kraków, 2007
 • 21.Maleszczyk R., Wpływ aktywnych form oddziaływania penitencjarnego na zmiany postaw skazanych przebywających w areszcie śledczym w Krasnymstawie w latach 1994- 2004. [w:]: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska, Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, Lublin, 2005
 • Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin, 2007
 • Paprzycki L., Problematyka psychiatryczna i psychologiczna w prawie i postępowaniu karnym. Granice kompetencji biegłych i organów procesowych, „Chowanna” 2011, 2(37)
 • Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa, 2007
 • Pindel E., Metodyka pracy ze skazanym, „Probacja”, 2011, nr. 1
 • Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa, 2014
 • Przybyliński S., Podkultura więzienna w procesie zmian, [w:] Machel H. (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk, 2006
 • Puszka M., Oddziaływanie na skazanych przez kulturę a realizacja celów wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska, Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, Lublin, 2005.
 • Pytka L., Pedagogiki resocjalizacyjna, Warszawa, 2005.
 • Sitnik K., Teorie biologiczne w procesie wyjaśniania etiologii przestępczości kobiet, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”, Vol.1 no.2., Wrocław 2012
 • Szczepaniak P., Kara pozbawienia wolności, a wychowanie, Kalisz- Warszawa 2003
 • Szczygieł G., Społeczna readaptacja skazanych- próba oceny, [w:] H. Machel, (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk, 2006
 • Szymanowski T., Stosowanie nowych unormowań w systemie penitencjarnym po reformie prawa karnego w Polsce, [w:] H. Machel, (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006
 • Szymanowski T., Migdał J., Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2014
 • Urban B., Stanik J.M, Resocjalizacja, tom 1, Warszawa 2007
 • Warylewski J., O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności, [w:] H. Machel, (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności. Gdańsk, 2006
 • Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Informacje o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie readaptacji społecznej skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, kpb-4101-006-00/2014 nr ewid.177/2015/p/14/044/kpb,
 • https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-readaptacji-spolecznej-skazanych-na-wieloletnie-kary-pozbawienia-wolnosci.html, 18.02.2016.
 • Kruczek M., Więźniowie i bezdomne psy. Przy zakładach karnych schroniska, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,15851828,Wiezniowie_i_bezdomne_psy__Przy_zakladach_karnych.html, 18.02.2016.
 • Kuciczek G., Autorski program resocjalizacyjny z ZK Wojkowice jednym z najlepszych w Polsce, http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/news,36101,autorski-program.html, 18.02.2016.
 • Mońka G., Zientarska A., Miesięczna informacja statystyczna, Styczeń 2015, http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2015.pdf, 27.12.2015.
 • Nauczanie skazanych w zakładach karnych i aresztach śledczych, http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/edukacja-skazanych/, 18.02.2016.
 • Oferta zatrudnienia osadzonych, http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/jak-zatrudnic-skazanego/, 27.12.2015.
 • Pachała M., Raszewska S., Gołębiowski M., Najlepszy program resocjalizacyjny pochodzi z Krzywańca, a wyróżniony z Ostrowa Wlkp., http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/news,35960,najlepszy-program.html, 18.02.2016.
 • Startek E., Projekt Poczytaj mi, http://probacja.org/nasze-projekty/projekt-poczytaj-mihr-n-wiezniowie-czytaja-dziecio/, 28.12.2015
 • Wojciechowska M., Wpis na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/MartynaAtTheEndOfTheWorld/photos/a.140339215564.233603.134582395564/10156488065865565/?type=3&theater, 18.02.2016.
 • Zespół Prasowy CZSW, Autorzy najlepszych programów resocjalizacyjnych nagrodzeni, http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,37395,autorzy-najlepszych-programow.html, 18.02.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5ba0307-0899-4deb-b204-48c15ecb459a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.