PL EN


Journal
2019 | 99 | 1 | 5-12
Article title

Rekonstrukcja prehistorii polskiego comparatiwu w ujęciu profesora Jerzego Kuryłowicza

Title variants
EN
Kuryłowicz’s reconstruction of the prehistory of the Polish comparative
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podsumowuje i krytycznie omawia poglądy Jerzego Kuryłowicza na genezę polskiego (słowiańskiego, indoeuropejskiego) comparatiwu. W szczególności zakwestionowano hipotezę dotyczącą powstania praindoeuropejskiego sufiksu *-i̯os- (słow. *-’ьš-,pol. -sz-). Omówiono także źródło rozszerzenia słowiańskiego sufiksu *-ě-jьš- (pol. -ejsz-) oraz zagadnienia akcentologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem materiału polskiego. Poruszono również kwestię oryginalności hipotez przedstawionych w pracach Kuryłowicza.
EN
This article summarizes and critically discusses Jerzy Kuryłowicz’s views on the origin of the Polish (Slavic, Indo-European) comparative. Above all, the hypothesis concerning the emergence of the Proto-Indo-European suffix *-i̯os- (Slavic *-’ьš-, Polish -sz-) has been challenged. Furthermore, the source of the extension within the Slavic suffix *-ě-jьš- (Polish -ejsz-) and accentological issues (with particular emphasis on the Polish material) have been discussed. The question of originality of the hypotheses presented in Kuryłowicz’s works has also been addressed.
Journal
Year
Volume
99
Issue
1
Pages
5-12
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5ba5287-5f2e-4022-910d-b0e19d9cf5f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.