PL EN


2013 | 2 | 4 | 443-454
Article title

Tendencje na światowym rynku pochodnych instrumentów finansowych

Authors
Content
Title variants
EN
Tendencies on global market of financial derivatives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek pochodnych instrumentów finansowych tak jak inne rynki finansowe posiada pewne cechy charakterystyczne, które wyróżniają go na tle pozostałych. Jest bardzo duży, gdyż inwestorzy chętnie otwierają na nim pozycje. Jego uczest¬nicy mogą podejmować na nim zarówno ryzyko rynkowe, takie jak stopy procentowe, walutowe czy zmiany cen akcji, jak i ryzyko kredytowe oraz inne. Jed¬nak uczestnicy najbardziej zainteresowani są derywatami procentowymi, a uży¬wając pozostałych derywatów, wystawiają się na zdecydowanie mniejsze ryzyko. Można na nim spotkać instrumenty bardzo zróżnicowane pod względem konstrukcji, takie jak kontrakty forward, futures, swapy, opcje, i to zarówno proste, jak i egzo¬tyczne. Derywaty występują zarówno w obrocie giełdowym, jak i OTC. Rynek pochodnych instrumentów finansowych rozwijał się intensywnie do wybuchu światowego kryzysu finansowego w latach 2007–2009. Potem doszło do jego skurczenia się. Dotychczas nie wrócił na ścieżkę dynamicznego wzrostu, na której był przed 2007 r. Rynek pozagiełdowy derywatów cechują pewne niedoskonałości, które zostały dostrzeżone przez regulatorów, jak i samych uczestników, takie jak: niska transparentność, wysokie ryzyko kontrahenta czy – w niektórych segmentach – nadmierna spekulacja. W efekcie nastąpiły pewne zmiany w otoczeniu prawnym funkcjonowania tego rynku mające poprawić efektyw¬ność jego działania.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
443-454
Physical description
Contributors
References
  • 1. BIS Quarterly Review, Bank for International Settlement, raporty za okres grudzień 2001 – wrzesień 2011, http://www.bis.org, dostęp: 12.05.2013.
  • 2. Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps, „Official Journal of the European Union”, vol. 86, 24.03.2012.
  • 3. Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, „Official Journal of the European Union”, vol. 55, 27.07.2012.
  • 4. Szmelter M. (2009), Swap kredytowy jako najlepiej rozwinięty pochodny instrument kredytowy, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 27: Problemy współczesnej gospodarki światowej, red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdań¬skie-go, Sopot.
  • 5. Szmelter M. (2011), Rynek derywatów kredytowych przed i po światowym kryzysie finansowym lat 2007–2009, „Prace naukowe Uniwersytetu Eko¬nomicznego we Wrocławiu”: Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Ry¬mar¬czyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wrocław.
  • 6. Szmelter M. (2011), Transmisja impulsów światowego kryzysu finansowego lat 2007-2009 poprzez rynek derywatów kredytowych, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Za¬gra¬nicz¬nego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 30: Problemy współczes¬nej gospo¬darki światowej, red. H. Treder, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5be1955-c0e3-4b36-b50c-6f41649c8629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.