PL EN


2015 | 7(943) | 95-109
Article title

Wpływ wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce

Title variants
EN
How the Use of Renewable Energy Influences the Quality of the Natural Environment: The Case of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykorzystanie różnych źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla krajów, dla których zrównoważony rozwój oznacza także lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Głównym celem badań jest ocena wpływu wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce. Omówione zostały zmiany w strukturze pozyskania energii ze źródeł tradycyjnych i odnawialnych w poszczególnych województwach w Polsce. Przeprowadzono analizę stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza i wody. Podjęto próbę oceny, czy zwiększające się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma pozytywny wpływ na zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego.
EN
The use of different energy sources is an increasingly serious challenge for the countries for which sustainable development also means better use of energy resources and environmental improvement. The production and use of energy influences our living standards, but at the same time degrades and destroys the environment. The main aim of the study is to assess the impactthe energy sources used have on the natural environment in Poland. The paper discusses changes in how energy is acquired from traditional and renewable sources in individual provinces in Poland.It also analyses the state of the natural environment, with particular reference to air and water pollution. An attempt is made to assess whether increasing the use of renewable energy sources has a positive impact on reducing environmental degradation.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16, 5.6.2009.
  • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  • Kaufmann L., Rousseeuw P.J. [1990], Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.
  • Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. [1998], Statystyczne metody oceny ryzyka w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Malina A., Zeliaś A. [1998], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, nr 2.
  • Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5cc176e-3c38-4621-9cc5-a8f64ab1c9dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.