PL EN


2018 | 1(17)2018 | 77-95
Article title

Językowe wyznaczniki wiary w wybranych powieściach Doroty Terakowskiej

Content
Title variants
EN
The linguistic indicators of faith in Dorota Terakowska's chosen novels
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł rozpoczyna próba zdefiniowania pojęcia wiary. Przywołane definicje religijne podkreślają zwłaszcza znaczenie dwóch słów-kluczy określających istotę wiary, czyli OSOBY (Bóg i kapłan) oraz PRAWDY, która wartościuje wiarygodność tez. Określenie wyznaczników wiary w powieściach Doroty Terakowskiej umożliwia ocenę tego zjawiska w twórczości pisarki. Obok słów-kluczy w definiowaniu wiary dużą rolę odgrywa bogata sfera psychologiczna człowieka, jego potrzeby, lęki, uczucia, otaczająca go natura, stosunek do nauki oraz sposoby przekazywania nauk o Bogu stosowane przez kapłanów na przestrzeni wieków.
EN
The article starts with an attempt to define the notion of truth. The religious definitions mentioned in the article focus mainly on two key words describing the sense of faith, namely PEOPLE / the God and a priest / and TRUTH, which values the trustworthiness. Defining the indicators of faith in Dorota Terakowska's novels enables to estimate this phenomenon in her work. To define the faith, except the key words, the rich man's psychological sphere plays an enormous role as well as the man's needs, fears, emotions surrounding nature, the attitude to knowledge and the ways of conveying the facts about the God being employed by priests for centuries.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza w Bydgoszczy
References
 • 1. Browning W.R.F., Słownik Biblii, tłum. J. Slawik, Warszawa 2005.
 • 2. Czempka-Wewióra M., Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania tożsamości na przykładach ze współczesnej literatury autobiograficznej, „Ś w i a t i S ł o w o”. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia 2011, nr 2 (17), s. 16-66, www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis17/05.czempka-pamiec_autobiograficzna.pdf (dostęp: 18.10.2016).
 • 3. Draper J., History of the Conflict Between Religion and Science, cyt. za: A. Favazza, Religia i psychologia, Warszawa 2006.
 • 4. Favazza A., Religia i psychologia, Warszawa 2006.
 • 5. Jan Paweł II, Katecheza: Co to znaczy „wierzyć”? http://www.integrum-home.pl/forum/printview.php?t=1913&start=0&sid=ee5b059ffa7291b01ad25c0dcdb8cc29, (dostęp: 05.05.2017).
 • 6. Jastrzębska-Golonka D., Językowy obraz Istoty Boskiej w powieści Doroty Terakowskiej „Samotność Bogów”, [w:] Język, szkoła, religia, red. A. Lewińska, Pelplin [w druku].
 • 7. Kant I., Krytyka Praktycznego Rozumu, tłum. J. Gałecki, 1972.
 • 8. Katechizm Kościoła Katolickiego, oprac. internetowe – ks. M. Baranowski, przypisy: S. Kuczwara, http://www.katechizm.opoka.org.pl/, (dostęp: 18.05.2017).
 • 9. Noworolnik C. ks., Teologia wiary. Wykład 7., Wierzyć…, http://kosciol.wiara.pl/files/15/01/25/201169_17.20Teologia20wiary.pdf, (dostęp: 29.05.2017).
 • 10. Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców, red. K. Zdanowicz-Kucharczyk, Kraków 2016.
 • 11. Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U.M. Mazurczak, Lublin 2000.
 • 12. Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993.
 • 13. Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona, http://www.nauki-spoleczne.info/rozwoj-tozsamosci-w-koncepcji-eriksona, (dostęp: 20.04.2017).
 • 14. Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/wiara, (dostęp: 15.04.2017).
 • 15. Tomaszewska W. CR, Bóg stworzenia i Bóg zmartwychwstania. Modalności doświadczenia Boga w powieści Doroty Terakowskiej „Poczwarka”, [w:] Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2015, s. 215-236.
 • 16. White A., History of the Warfare of Science With Theology in Christendom, New York, Braziller 1955 (original 1895), cyt. za: A. Favazza, op. cit.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5cce67c-0cb0-404f-8861-7c2590968067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.