PL EN


2016 | VIII | 31-48
Article title

W SPRAWIE GENEZY KONFEDERACJI MACIEJA BORKOWICA

Content
Title variants
EN
REGARDING TO GENESIS OF MACIEJ BORKOWIC’S CONFEDERATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Maciej Borkowic’s confederation was signed in 1352 by 84 knights form Greater Poland. It didn’t have one or two causes, but it was combination of few economic and politically-social factors, which toward to outbreak. In this paper, I’ll try to wonder about all this causes and connected them to raising disappointment of Casmir the Great reign’s in the Greater Poland. That dissatisfaction increased law in forced, limitation in trade with Wroclaw, lack of participation in ruling beside Casmir the Great and newly created united Greater Poland’s general eldership, which was entrusted to the foreigner from Śląsk – Wierzbięta of Palowice. This last cause was the trigger to outbreak the Confederation, which leader was Maciej Borkowic.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Breslauer Urkundenbuch, hrsg. G. Korn, Breslau 1870.
 • Hansisches Urkundenbuch, t. 3, hrsg. K. Höhlbaum, Halle 1882–1886.
 • Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9, wyd.Z. Kozłowska-Budkowa, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 2009.
 • Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj jako i osób prywatnych, wyd. J. Lubomirski, Warszawa 1863.
 • Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t. 3, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1887.
 • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1–3, 6, wyd. I. Zakrzewski, A. Gąsiorowski,
 • H. Kowalewicz, Poznań 1877–1879, 1982.
 • Księga bracka i nekrolog Opactwa Panny Marii w Lubiniu, t. 9/2, Monumenta Poloniae Historica seria nova, wyd. Z. Perzanowski, Warszawa 1976.
 • Liber mortuorum monasterii Lubiensis ordinis sancti benedicti, wyd. W. Kętrzyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. A. Bielowski, Lwów 1888.
 • Spominki gnieźnieńskie, [w:] Roczniki wielkopolskie, t. 6, Monumenta Poloniae Historica seria nova, wyd. B. Kürbis, Warszawa 1962.
 • Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabularis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita, t. 1, wyd. A. Theiner, Roma 1860.
 • Bieniak J., Krąg rodzinny wojewody kaliskiego Beniamina z Kołdrębia, [w:] Polskie rycerstwo średniowieczne, red. J. Bieniak, Kraków 2002.
 • Brzeziński W., Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku, Wrocław 2012.
 • Czacharowski A., Społeczne i polityczne siły w walce o nową marchię w latach 1319–1373. Ze szczególnym uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego, Toruń 1968.
 • Grodecki R., Konfederacje w Polsce Piastowskiej, „Sprawozdania i Czynności z Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, 1936, R. 41, nr 3.
 • Hejnosz W., Uwagi o konfederacjach w średniowiecznej Polsce, „Kwartalnik Historyczny”, 1937, R. 51, z. 4.
 • Helcel A. Z., Historyczno-krytyczny wywód tak zwanego wiślickiego prawodawstwa Kazimierza Wielkiego, [w:] Starodawne Pomniki Prawa Polskiego, t. 1, wyd. A. Z. Helcel, Kraków 1856.
 • Hlebionek M., Kilka uwag o rycerstwie pogranicza wielkopolsko-brandenburskiego w XIV w., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 2003, t. 5.
 • Hlebionek M., Rokowania Polsko-Brandenburskie w I połowie XIV wieku, [w:] Książęta, Urzędnicy, Złoczyńcy, t. 6, Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, red. B. Śliwiński, Gdański 1999.
 • Hube R., Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego, Kraków 1881.
 • Jurek T., Krąg rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbięty (1352–1369), czyli o początkach rodu Niesiobów, „Genealogia. Studia i Materiały”, 1991, t. 1.
 • Jurek T., Początki Sierakowa, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne”, 2008, z. 1.
 • Jurek T., Znowu o Wierzbięcie z Palowic, „Genealogia. Studia i Materiały”, 1994, t. 4.
 • Kaczmarczyk Z., Polska Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964.
 • Kalfas-Piotrowska S., Stosunki handlowe śląsko-polskie za Kazimierza Wielkiego, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, 1936, R. 5.
 • Kosztowny K., Buntownicy czy reformatorzy? Z badań nad konfederacją Maćka Borkowica, [w:] Varia Mediaevalia, red. K. Marinow, K. Szadkowski, K. Węgrzyńska (w druku).
 • Kowalska-Urbankowa Z., Jarosław ze Skotnik Bogoria arcybiskup gnieźnieński, prawodawca i dyplomata, „Nasza Przeszłość”, 1985, t. 63.
 • Kutrzeba S., Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV w., „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, 1903, Serya 2, t. 20.
 • Łojko J., Konfederacja Macieja Borkowica, „Roczniki Historyczne”, 1977, R. 43.
 • Łojko J., Stronnictwa polityczne w Polsce w drugiej połowie XIV wieku. Z pogranicza historii i historii sztuki, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, 1987, nr 103.
 • Możejko B., Jeszcze o staroście generalnym Wielkopolski Wierzbięcie, [w:] Ludzie władza, posiadłości, t.1, Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, red. J. Powierski, B. Śliwiński, Gdańsk 1994.
 • Możejko-Chimiak B., Uwagi nad genealogią kasztelana bieckiego Pawła Złodzieja z rodu Niesiobów, [w:] Władcy, mnisi, rycerze, t. 3, Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1996.
 • Nowak B., Poraici w konfederacji Macieja Borkowica, [w:] Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, t. 4, Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1997.
 • Nowak T., Michał z Czacza. Przyczynek do dziejów opozycji wielkopolskiej XIV w., „Acta Universtitatis Lodziensis. Folia Historica”, 1981, z. 2.
 • Nowak T., Uwagi w sprawie zabójstwa wojewody kaliskiego Beniamina Zaręby w 1354 r., „Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 1984, t. 15, z. 2.
 • Nowakowski T., Statut Wielkopolski Kazimierza Wielkiego. Geneza i autorstwo, „Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych”, 1985, t. 15.
 • Pakulski J., Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposażenie i rola polityczna w XII–XIV w., Toruń 1982.
 • Piekosiński F., Jeszcze słowo o ustawodawstwie wiślicko-piotrkowskiem Króla Kazimierza Wielkiego, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno- Filozoficzny”, 1896, Serya 2, t. 8.
 • Piekosiński F., Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko-piotrkowskiem Króla Kazimierza Wielkiego, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno- Filozoficzny”, 1892, Serya 2, t. 3.
 • Roman S., Geneza statutów Kazimierza Wielkiego. Studium źródłoznawcze, Kraków 1961.
 • Roman S., Z badań nad statutem wielkopolskim Kazimierza Wielkiego, [w:] Opuscula Casimire Tymieniecki septuagenario dedicata, red. A. Horst, Poznań 1959.
 • Semkowicz W., Ród Awdańców w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 1920, t. 46. Semkowicz W., Ród Pałuków, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, 1907, Serya 2, t. 24.
 • Szujski J., Maćko Borkowicz, wojewoda poznański i pierwsza Konfederacya rycerska r. 1352, [w:] Opowiadania i roztrząsania historyczne pisane w latach 1875–1880, red. J. Szujski, Warszawa 1882.
 • Uruszczak W., Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, 1999, t. 3.
 • Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, t. 1, z. 1, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985.
 • Warschauer A., Die Städtischen Archive in der Provinz Posen, Lipsk 1901.
 • Weymann S., Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, Poznań 1938.
 • Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4547
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5df38d5-fb84-4153-bd5c-d2d6a2c90814
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.