PL EN


2018 | 531 | 337-348
Article title

Instrumenty pochodne w bilansach polskich przedsiębiorstw

Content
Title variants
Derivative instruments in the balance sheets of Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja obszarów działalności przedsiębiorstw niefinansowych wykazujących w swoich sprawozdaniach finansowych instrumenty pochodne oraz analiza wykorzystania tych instrumentów przez wybrane przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Ponadto analizie poddano korelacje pomiędzy wartościami instrumentów pochodnych wykazanych w bilansach tych przedsiębiorstw i wybranymi wielkościami ekonomicznymi je charakteryzującymi. Spośród 199 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w obszarze zidentyfikowanym na podstawie danych GUS wyselekcjonowano 141 spełniających kolejne kryteria, a mianowicie osiągających roczne przychody powyżej 100 mln zł i sporządzających sprawozdania finansowe według standardów MSSF. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań finansowych badanych podmiotów zaczerpniętych z bazy EMIS. Wyniki przeprowadzonych badań zostały porównane z danymi publikowanymi przez GUS.
EN
The purpose of this article is to identify the area of operation of non-financial corporations displaying derivative instruments in their financial statements and to analyze the use of these instruments by selected listed companies. In addition, the analysis included correlations between the value of derivative instruments shown in the balance sheets of these enterprises and selected economic values. Out of 199 enterprises conducting business activity in the area identified on the basis of statistics data, 141 were selected meeting subsequent criteria, including: revenues over PLN 100 million and preparation of financial statements in accordance with IFRS standards in 2016. The analysis was based on data from the financial reports of the surveyed entities taken from the EMIS database. The results of the conducted research were compared with the data published by the Central Statistical Office.
References
 • Emerling I., 2015, Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 224, s. 20-27.
 • Gawrońska J., 2018, Kontrakty forward w księgach rachunkowych, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, http://ksiegowosc.infor.pl/(dostęp: 1.08.2018).
 • GUS, 2017, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku, http://stat.gov.pl/(dostęp: 23.01.2018).
 • Krzywda D., 2005, Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 674, Kraków, s. 15-31.
 • Magdziarz G., 2018, Opcje w księgach rachunkowych. Poznaj wskazówki eksperta, Rachunkowość i Podatki dla praktyków, http://oficynafk.pl/(dostęp: 1.08.2018).
 • Masztalerz M., 2007, Ewidencja i wycena bilansowa instrumentów finansowych, Biegły rewident – zawód czy misja?, Materiały konferencyjne, KIBR, Poznań.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 32, Instrumenty finansowe: prezentacja.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.
 • Mućko P., 2013, Problemy wyceny bilansowej aktywów finansowych według krajowego prawa o rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 765, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, Nr 61, s. 127-138.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. 2017, poz. 277.
 • Sulik-Górecka A., 2011, Sprawozdawcze konsekwencje zabezpieczanie ryzyka kursu walutowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 41, s. 667-678.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6116df6-cd08-44c1-ab7a-a7f54a956ce4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.